Privacy Beleid

Privacy verklaring

Welkom bij de privacy verklaring van Gezamenlijk Voordeel.

Gezamenlijk Voordeel B.V. (hierna: “GV”) hecht veel waarde aan jouw privacy. We zullen daarom ons uiterste best doen jouw privacy te beschermen. In deze privacy verklaring informeren wij je over hoe wij jouw privacy beschermen bij het bezoeken van onze website (ongeacht vanuit waar je dit doet), je (privacy) rechten en de bescherming die de (privacy)wetgeving je biedt.

Deze privacy verklaring is gelaagd opgesteld. Dit betekent dat je informatie over een specifiek onderwerp kunt vinden door op onderstaande onderwerpen te klikken. Ook is het mogelijk om de gehele privacy verklaring te downloaden als PDF-versie (link). Voor de betekenis van sommige in deze privacy verklaring gebruikte termen kun je de Begrippenlijst raadplegen.

1. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

2. HOE JO UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAME LD

3. HOE WIJ JO UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKE N

4. ONTVANGERS VAN JO UW PERSOONSGEGEVENS

5. INTERNATIONALE DOORGIFTE

6. BEVEILIGING VAN JO UW PERSOONSGEGEVENS

7. BEWAARTERMIJNEN

8. JO UW RECHTEN

9. BEGRIPPENLIJST

10.BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ WIJZN

1. Doel van deze privacy verklaring

Via deze privacy verklaring willen we je informeren over hoe GV jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt bij het gebruik van deze website, inclusief de persoonsgegevens die je mogelijk verstrekt via deze website bij het kopen van een product of dienst.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen.

Om volledig op de hoogte te zijn van de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, is het belangrijk dat je deze privacy verklaring leest, in combinatie met andere privacy verklaringen of verklaringen over rechtmatige verwerkingen die wij aan jou verstrekken in specifieke situaties wanneer wij jouw persoonsgegevens verzamelen. Deze privacy verklaring dient gezien te worden als aanvulling op andere verklaringen en is niet prevalerend bedoeld.

Verwerkingsverantwoordelijke

GV, gevestigd te Schijndel aan de Lorentzweg 1 (5482 TP) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17185311, is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van uw persoonsgegevens (in deze privacy verklaring gezamenlijk aangeduid als "wij", "ons" of "onze").

Indien je vragen hebt over deze privacy verklaring, waaronder over het uitoefenen van jouw rechten, dan kun je contact opnemen met dit privacy team via privacy@amazingcompany.eu.

Je hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder, bijvoorbeeld de toezichthouder van het land waarin je woont of het land waar een mogelijke inbreuk plaatsvindt. De Nederlandse privacy toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). We zouden het echter waarderen als je ons de kans geeft om jouw klacht of zorgen op te lossen voordat je dit indient bij de AP. We verzoeken je daarom om eerst contact met ons op te nemen.

Wijziging van deze privacy verklaring en onze plicht om je hierover te informeren

We evalueren deze privacy verklaring regelmatig. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op November 2020.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van jou hebben accuraat en actueel zijn. Wij verzoeken je om ons op de hoogte te houden als jouw persoonsgegevens wijzigen gedurende onze relatie.

Links van derden

Op deze website staan mogelijk links naar websites van derden, alsmede plug-ins en applicaties van derden. Als je op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over je verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy verklaringen. Wanneer je onze website verlaat, raden wij je aan de privacy verklaring te lezen van de desbetreffende website die je bezoekt.

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan elke informatie over een individu waarbij die persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens waarvan de identiteit zijn weggehaald vallen hier niet onder (dit worden ook wel geanonimiseerde gegevens genoemd).

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over je verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze persoonsgegevens hebben we als volgt onderverdeeld:

Identificerende gegevens waaronder voor- en achternaam, gebruikersnaam of een vergelijkbare identificerende naam.

Contactgegevens waaronder factuuradres, leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummers.

Transactiegegevens waaronder informatie over betalingen aan en van jou, evenals andere informatie over producten en diensten die je bij ons hebt gekocht.

Technische gegevens waaronder het IP-adres, informatie over inloggen, type en versie van de browser, instellingen over de tijdzone en de locatie, soorten en versie van plug-ins van de browser, besturingssysteem en het platform en andere technologie op apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

Profielgegevens waaronder jouw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen en bestellingen die je hebt gedaan en jouw voorkeuren.

We kunnen ook Geaggregeerde Gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, verzamelen, gebruiken en delen voor elk doel. Geaggregeerde Gegevens kunnen afgeleid worden van jouw persoonsgegevens, maar deze gegevens worden volgens de wet niet beschouwd als persoonsgegevens omdat deze gegevens je identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld jouw gebruikersgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een functie van een speciale website, maar als we Geaggregeerde Gegevens combineren of verbinden, kunnen we ze ook samenvoegen met een andere functie. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met jouw persoonlijke gegevens, zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de Geaggregeerde Gegevens als persoonlijke gegevens die in overeenstemming met deze privacyverklaring zullen worden gebruikt.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens (hieronder vallen gegevens over ras, etnische afkomst, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsgegevens en biometrische gegevens) over jou. We verzamelen ook geen gegevens over jou van strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Indien u de persoonsgegevens niet aan ons verstrekt

Wanneer wij jouw persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet of een overeenkomst die wij met je hebben en je die gegevens niet op verzoek verstrekt, is het mogelijk dat wij de overeenkomst die wij met je hebben of proberen te sluiten (bijvoorbeeld om goederen of diensten te leveren), niet kunnen uitvoeren. Het is dan mogelijk dat wij een product of dienst die je bij ons hebt afgenomen, moeten annuleren. Wij zullen je op de hoogte stellen als indien dat het geval is.

3. HOE JO UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

We verzamelen gegevens van en over je op verschillende manieren, waaronder door:

 • Directe interacties. Je kunt jouw [Identiteit en Contactgegevens] aan ons verstrekken door het invullen van formulieren of door correspondentie via post, telefoon, e-mail of op een andere manier. Hieronder vallen de persoonsgegevens die je verstrekt wanneer u:
 • onze producten of diensten aanvraagt;
 • een account aanmaakt op onze website.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens de interactie via onze website kunnen wij automatisch technische gegevens over jouw apparatuur, surfgedrag en -patronen verzamelen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door middel van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Raadpleeg ons cookiebeleid (link) voor meer informatie hierover.

4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We zullen je persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover dit wettelijk is toegestaan. We zullen je persoonsgegevens met name gebruiken voor de volgende situaties:

Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde), tenzij jouw belangen en fundamentele rechten zwaarder wegen.

Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Klik hier voor meer informatie over de soorten wettelijke grondslagen waarop we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren.

Doel van het gebruik van uw data

Hieronder staat, in een tabel, een beschrijving van alle manieren waarop we voornemens zijn om jouw persoonsgegevens te gebruiken en op welke wettelijke grondslag dit is gebaseerd. We hebben daarnaast beschreven wat, voor zover van toepassing, onze gerechtvaardigde belangen zijn.

Hierbij wordt opgemerkt dat wij je persoonlijke gegevens op basis van meer dan één wettelijke grondslag kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij jouw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op via privacy@amazingcompany.eu als u meer informatie wilt over de specifieke wettelijke grondslag waar wij ons op baseren als er meer dan één grondslag staat genoemd in onderstaande tabel.

Doel/Activiteit

Soort gegevens

Wettelijke grondslag voor de v erwerking, waaronder de gerechtvaardigde belangen

Om je te registreren als een nieuwe klant

(a) Identiteit
(b) Contactgegevens
(a) Uitvoering van een overeenkomst

Om je bestelling te verwerken en leveren, waaronder:

(a) Identiteit
(b) Contactgegevens

(a) Uitvoering van een overeenkomst

(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om schulden aan ons te innen)

Om de relatie met je te onderhouden, waaronder:

Op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of privacy verklaring

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(a) Uitvoering van een overeenkomst
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(c) Technische gegevens

(a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor onze bedrijfsvoering, het verlenen van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, het voorkomen van de niet-naleving van regelgeving (inzake anti-omkoping en corruptie, exportcontroles, handelssancties en witwaswetgeving) en fraude, alsmede in het kader van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van een groep).

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht

Om analytische gegevens te gebruiken voor het verbeteren van onze website, producten/diensten, klantrelaties en ervaringen

(a) Technisch

(b)Gebruikersgegevens

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor het onderscheiden van soorten klanten van onze producten en diensten, om onze website up-to-date en relevant te houden en voor het ontwikkelen van ons bedrijf)

Cookies

Je kunt je browser zo instellen dat alle of sommige cookies van de browser worden geweigerd, of dat je wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als je cookies uitschakelt of weigert, dien je er rekening mee te houden dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, zie (link)

Wijziging doeleinde

Wij zullen enkel jouw persoonsgegevens gebruiken op een manier die verenigbaar is met het doel waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs menen dat we de gegevens nodig hebben voor een ander doel en voor zover dat andere doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien je een uitleg wil over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op via privacy@amazingcompany.eu.

Als wij jouw persoonsgegevens gaan gebruiken voor een onverenigbaar doeleinde, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen en de wettelijke grondslag hiervoor toelichten.

Hierbij wordt opgemerkt dat wij, in overeenstemming met bovenstaande regels, jouw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder je medeweten of toestemming als dit wettelijk vereist of toegestaan is.

5. ONTVANGERS VAN JOU W PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met de hieronder genoemde partijen voor de doeleinden zoals genoemd in paragraaf 4 van de bovengenoemde tabel.

 • Externe of Interne Derde Partijen zoals genoemd in paragraaf 10 van de Begrippenlijst.
 • Door ons gekozen derden waaraan wij delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of fuseren. We kunnen ook proberen andere bedrijven over te nemen of met ze te fuseren. Als er een verandering in ons bedrijf plaatsvindt, kunnen de nieuwe eigenaren je persoonsgegevens op eenzelfde manier gebruiken als in deze privacy verklaring is beschreven.

Wij verlangen van alle derden met wie wij persoonsgegevens delen dat zij de bescherming van jouw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Wij staan ze alleen toe jouw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

6. INTERNATIONALE DOORGIFTE

Wij geven jouw persoonsgegevens door aan Interne Derde Partijen in het Verenigd Koninkrijk (VK). Indien wij een derde partij inschakelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze partij gevestigd is in een land buiten de EER die geen aan de EER gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming heeft, zullen wij altijd passende aanvullende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig worden verwerkt door die partijen. Dit houdt over het algemeen in dat wij een formele juridische overeenkomst met deze derde partij sluiten waarbij de derde partij zich ertoe verbindt de normen in acht te nemen die gelijkwaardig zijn aan de normen die van toepassing zouden zijn wanneer deze partij binnen de Europese Economische Ruimte (EER) zou zijn gevestigd.

7. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of toegankelijk zijn voor onbevoegden, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot jouw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten en andere derden die een zakelijke noodzaak hiertoe hebben. Zij zullen jouw persoonsgegevens enkel verwerken op basis van onze instructies en zullen onderhevig zijn aan geheimhouding en naleving de privacy wet- en regelgeving.

Wij hebben procedures opgesteld over hoe wij omgaan met elke daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk op de persoonsgegevens en zullen je en elke van toepassing zijnde toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk als dat nodig is en, in ieder geval, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. BEWAARTERMIJNEN

Hoe lang zullen wij jo uw persoonsgegevens bewaren?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, onder meer om te voldoen aan wettelijke, reglementaire, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen of rapporteringsverplichtingen. Wij kunnen jouw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in geval van een klacht, als wij redelijkerwijs menen dat dit nodig is voor onze relatie met jou of als er sprake is van een geschil.

Om de juiste bewaartermijnen voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van jouw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, evenals de toepasselijke wettelijke, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige of andere verplichtingen.

Volgens de wet moeten we basisinformatie over onze klanten (waaronder contact-, identiteits- en transactiegegevens) voor belastingdoeleinden bewaren tot zeven jaar nadat ze geen klant meer zijn.

In sommige gevallen kun je ons vragen jouw gegevens te verwijderen: zie [Verwijdering van uw persoonsgegevens] hieronder voor meer informatie.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer tot u herleidbaar zijn) voor wetenschappelijke of statistische doeleinden. In dat geval kunnen wij deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder je daarover nader te informeren.

9. UW RECHTEN

Je hebt, onder bepaalde omstandigheden, rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens op grond van de privacy wetgeving. Hieronder kunnen de volgende rechten vallen:

 • Inzage in jouw persoonsgegevens.
 • Wijziging van jouw persoonsgegevens.
 • Verwijdering van jouw persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Overdragen van jouw persoonsgegevens
 • Intrekken van jouw toestemming.

De Begrippenlijst hieronder legt deze rechten verder uit.

Indien je één van bovenstaande rechten wil uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via privacy@amazingcompany.eu.

Kosteloos

Een verzoek om inzage (of uitvoering van één van je andere rechten) is in beginsel kosteloos. Echter, we kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen indien je verzoek klaarblijkelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. We kunnen ook, als alternatief, in deze omstandigheden je verzoek weigeren.

Gegevens die wij van u n odig hebben

Wij kunnen je verzoeken bepaalde informatie te verstrekken om ons te helpen bij het vaststellen van jouw identiteit en het recht op toegang tot jouw persoonsgegevens (of één van je andere rechten) te waarborgen. Dit is bedoeld als beveiligingsmaatregel om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt aan personen die hier geen recht toe hebben. Om sneller te kunnen reageren, is het mogelijk dat we contact met je opnemen om meer informatie te vragen in verband met jouw verzoek.

Reactietijd

We proberen alle rechtmatige verzoeken binnen één maand te beantwoorden. Af en toe kan het langer dan een maand duren als jouw verzoek bijzonder complex is of als je een aantal verzoeken hebt gedaan. In dat geval zullen wij je hierover informeren en je op de hoogte houden van de voortgang.

10. BEGRIPPENLIJST

WETTELIJKE GRONDSLAG

Gerechtvaardigd belang betekent dat wij een belang hebben bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om je de beste service / het beste product te bieden, evenals de beste en meest veilige belevenis. We zorgen ervoor dat we elke mogelijke impact op jou en jouw rechten(zowel positief als negatief) in overweging nemen en deze afwegen tegen onze belangen voordat we jouw persoonsgegevens op deze grondslag verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden waarbij onze belangen niet prevaleren ten opzichte van de impact die dit op jou heeft (tenzij wij jouw toestemming hebben of als de verwerking anderszins vereist of toegestaan is door de wet). Als je meer informatie wilt ontvangen over hoe wij onze gerechtvaardigde belangen afwegen tegen de mogelijke gevolgen voor jou bij een specifieke verwerking, dan kun je contact met ons opnemen.

Uitvoeren van een overeenkomst betekent het verwerken van jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je partij bent, dan wel om maatregelen te nemen op jouw verzoek voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

Voldoen aan wettelijke verplichting betekent dat wij jouw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving die op ons rust.

DERDEN

Interne Derde Partijen

Andere bedrijven van de GV Groep [die optreden als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers], die gevestigd zijn binnen de EER en/of het Verenigd Koninkrijk en die IT- en systeemadministratiediensten verlenen en die verantwoording afleggen aan de leiding.

Externe Derde Partijen

 • Dienstverleners [die optreden als verwerkers of (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken], gevestigd in de EER en/of het Verenigd Koninkrijk en die IT- en systeemadministratiediensten verlenen.
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, die gevestigd zijn in de EER en/of het Verenigd Koninkrijk, en diensten verlenen op het gebied van consultancy, bankzaken, juridische zaken, verzekeringen en boekhouding.
 • Belasting- en douanediensten, regelgevende instanties en andere autoriteiten die als verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in de EER en/of het Verenigd Koninkrijk optreden en die onder bepaalde omstandigheden verslag moeten uitbrengen over de verwerkingsactiviteiten.

UW RECHTEN

U heeft het recht tot:

Inzage in jouw persoonsgegevens. Dit zorgt ervoor dat je een kopie krijgt van de persoonsgegevens die wij van je hebben en zodat je kan controleren of we deze gegevens rechtmatig verwerken.

Wijziging van jouw persoonsgegevens. Hierdoor kun je eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over je hebben laten corrigeren. Wij zullen mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die je ons verstrekt moeten controleren.

Verwijdering van jouw persoonsgegevens. Dit stelt jen staat om ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. Je hebt ook het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen wanneer je met succes gebruik hebt gemaakt van het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij jouw gegevens mogelijk op onrechtmatige wijze hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn jouw persoonsgegevens te verwijderen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving. Wij kunnen echter niet altijd aan je verzoek tot verwijdering voldoen in verband met specifieke juridische redenen, die je, indien van toepassing, op het moment van jouw verzoek zullen worden meegedeeld.

Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer wij de verwerking baseren op ons gerechtvaardigd belang (of die van een derde). Je hebt dit recht als er een specifieke omstandigheid is die op jouw situatie van toepassing is waardoor je bezwaar wil maken tegen de verwerking op de grondslag gerechtvaardigd belang aangezien dit naar jouw mening van invloed is op jouw fundamentele rechten en vrijheden. Je hebt eveneens het recht op bezwaar als wij jouw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde redenen hebben om jouw informatie te verwerken die prevaleren.

Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit stelt je in staat om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als je wil dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens in strijd met de wet is, maar je niet wilt dat wij ze wissen; (c) als je ons de gegevens wilt laten bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben omdat je ze nodig hebt om juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen of zich daartegen te verdedigen; of (d) als je bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van jouw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij doorslaggevende en gerechtvaardigde redenen hebben om ze te gebruiken.

Overdra gen van jouw persoonsgegevens aan jou of aan een derde. Wij verstrekken je, of een door jou gekozen derde partij, je persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Hierbij wordt opgemerkt dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor je ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waarvoor we de informatie hebben gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst met jou.

Intrekken van jo uw toestemming voor zover wij de verwerking baseren op toestemming. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht en heeft dus geen effect op verwerkingen die al zijn verricht vóór het intrekken van de toestemming. Indien je jouw toestemming intrekt, kunnen wij mogelijk bepaalde producten of diensten niet meer leveren aan je. We zullen je hierover in voorkomend geval informeren.

Politique de confidentialité

Bienvenue dans la déclaration de confidentialité de Gezamenlijk Voordeel.

Gezamenlijk Voordeel B.V. (GV) respecte votre vie privée et s'engage à protéger vos données personnelles. Cette déclaration de confidentialité vous informera de la manière dont nous traitons vos données personnelles lorsque vous visitez notre site Web (quel que soit l'endroit d'où vous le visitiez) et vous informera de vos droits à la confidentialité et de la manière dont la loi vous protège.

Cette déclaration de confidentialité est présentée sous la forme d’une arborescence afin que vous puissiez cliquer sur les zones spécifiques définies ci-dessous. Vous pouvez également télécharger une version PDF de notre politique en cliquant ici (lien). Veuillez également utiliser le Glossaire pour comprendre la signification de certains termes utilisés dans cette déclaration de confidentialité.

1. INFORMATIONS IMPORTANTES ET INFORMATIONS SUR NOTRE SOCIÉTÉ

2. VOS DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS

3. COMMENT VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES COLLECTÉES

4. COMMENT NOUS UTILISONS VOS DONNÉES PERSONNELLES

5. DIVULGATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

6. TRANSFERTS À L’INTERNATIONAL

7. SÉCURITÉ DES DONNÉES

8. CONSERVATION DES DONNÉES

9. VOS DROITS

10. GLOSSAIRE

1. INFORMATIONS IMPORTANTES ET INFORMATIONS SUR NOTRE SOCIÉTÉ

Objectif de cette déclaration de confidentialité

Cette déclaration de confidentialité vise à vous fournir des informations sur la manière dont GV collecte et traite vos données personnelles lors de votre utilisation de ce site Web, y compris les données que vous pouvez fournir via ce site Web lorsque vous achetez un produit ou un service.

Ce site Web n'est pas destiné aux enfants et nous ne collectons pas sciemment de données sur eux.

Nous vous recommandons de lire cette déclaration de confidentialité ainsi que toute autre déclaration de confidentialité ou déclaration de traitement équitable que nous pouvons fournir à certaines occasions lorsque nous collectons ou traitons des données personnelles vous concernant afin que vous sachiez pleinement comment et pourquoi nous utilisons vos données. Cette déclaration de confidentialité complète les autres déclarations et n’a pas intention de les remplacer.

Responsable du traitement des données

GV, dont le siège social se situe à Lorentzweg 1, 5482 TP Schijndel, Pays-Bas et enregistrée auprès des Chambres de commerce néerlandaises sous le numéro 17185311, est responsable du traitement et responsable de vos données personnelles (collectivement dénommées « nous » ou « notre » dans la présente déclaration de confidentialité).

Si vous avez des questions concernant cette déclaration de confidentialité, y compris toute demande d'exercice de vos droits, veuillez contacter privacy@amazingcompany.eu.

Vous avez le droit de déposer une réclamation à tout moment auprès d’une autorité de supervision, en particulier l'autorité de supervision de votre lieu de résidence habituel ou du lieu de l'infraction présumée, si vous estimez que le traitement de vos données personnelles porte atteinte à vos droits. L'autorité belges de supervision compétente sur les questions de protection des données est L’Autorité de protection des données (L’APD) https://www.autoriteprotectiondonnees.be/. Nous serons toutefois ravis d’atténuer vos craintes avant de vous adresser à la CNPD ou à une autre autorité de supervision. Nous vous serons donc gré de nous contacter en premier lieu.

Modifications de la déclaration de confidentialité et votre devoir de nous informer des changements de votre situation

Nous actualisons régulièrement notre politique de confidentialité. Cette version a été mise à jour pour la dernière fois le Novembre 2020.

Il est important que vos données personnelles en notre possession soient exactes et à jour. Veuillez nous tenir informés en cas de changement de vos données personnelles au cours de votre relation avec nous.

Liens vers des sites de tierces parties

Ce site Web peut inclure des liens vers des sites Web, des plug-ins et des applications de tierces parties. Cliquer sur ces liens ou activer ces connexions peut permettre à des tierces parties de collecter ou de partager des données vous concernant. Nous ne contrôlons pas ces sites Web tiers et ne sommes pas responsables de leurs déclarations de confidentialité. Lorsque vous quittez notre site Web, nous vous encourageons à lire la déclaration de confidentialité de chaque site Web que vous visitez.

2. VOS DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS

Les données personnelles ou informations personnelles désignent toute information sur une personne qui peut permettre d’identifier cette dernière. Elles n'incluent pas les données dont l'identité a été supprimée (données anonymes).

Nous pouvons collecter, utiliser, stocker et transférer différents types de données personnelles vous concernant que nous avons regroupées comme suit :

Les données d'identification comprennent le prénom, le nom, le nom d'utilisateur ou un identifiant similaire, la fonction.

Les coordonnées comprennent l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, l'adresse email et les numéros de téléphone.

Les données sur les transactions comprennent les détails sur les paiements réalisés ou reçus par vous-même et d'autres informations détaillées sur les produits et services que vous avez achetés chez nous.

Les données techniques comprennent l'adresse de protocole Internet (IP), vos données de connexion, le type et la version de votre navigateur, les paramètres du fuseau horaire et l'emplacement, les types et versions de plug-in de navigateur, le système d'exploitation et la plateforme et d'autres technologies sur les appareils que vous utilisez pour accéder à ce site Web

Les données sur votre profil comprennent votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, les achats ou commandes que vous avez effectués et vos préférences.

Nous pouvons également collecter, utiliser et partager des Données agrégées telles que des données statistiques ou démographiques à quelque fin que ce soit. Les données agrégées peuvent être tirées de vos données personnelles, mais ne sont pas considérées comme des données personnelles au regard de la loi car elles ne révèlent pas directement ni indirectement votre identité. À titre d’exemple, nous pouvons agréger vos données d'utilisation afin de calculer le pourcentage d'utilisateurs accédant à une fonctionnalité spécifique du site Web.

Cependant, si nous combinons ou connectons des Données agrégées avec vos données personnelles afin qu'elles puissent vous identifier directement ou indirectement, nous traitons les données combinées en tant que données personnelles qui seront utilisées conformément à la présente déclaration de confidentialité.

Nous ne collectons aucune catégorie particulière de données personnelles vous concernant (ce qui inclut des informations détaillées sur votre appartenance ethnique, vos croyances religieuses ou philosophiques, votre vie sexuelle, votre orientation sexuelle, vos opinions politiques, votre appartenance à un syndicat, des informations sur votre santé et des données génétiques et biométriques). Nous ne collectons pas non plus d'informations sur les condamnations pénales et les infractions.

Dans le cas où vous ne fournissez pas de données personnelles

Lorsque nous avons besoin de collecter des données personnelles en vertu de la loi ou en vertu d'un contrat que nous avons conclu avec vous et que vous ne fournissez pas ces données lorsqu’elles vous sont demandées, il se peut que nous ne puissions pas exécuter ce contrat que nous avons conclu ou que nous essayons de conclure avec vous (qui porte par exemple sur la fourniture de biens ou de services). Dans ce cas, il se peut que nous devions annuler un produit ou un service que vous avez acheté ou souscrit chez nous, mais nous vous informerons d’un tel cas de figure à ce moment-là.

COMMENT VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES COLLECTÉES ?

Nous utilisons différentes méthodes pour collecter des données auprès de vous et à votre sujet, notamment par :

 • Interactions directes. Vous pouvez nous donner vos [Identité et Coordonnées] en remplissant des formulaires ou en correspondant avec nous par courrier, téléphone, email ou autre. Cela inclut les données personnelles que vous fournissez lorsque vous
 • Souscrivez à nos produits ou services ;
 • Créez un compte sur notre site Web ;
 • Technologies ou interactions automatisées. Lorsque vous interagissez avec notre site Web, nous pouvons collecter automatiquement des données techniques sur votre matériel, vos actions et vos habitudes de navigation. Nous collectons ces données personnelles en utilisant des cookies, des journaux de serveur et d'autres technologies similaires. Veuillez consulter notre politique de cookies (lien) pour plus de détails

4. COMMENT NOUS UTILISONS VOS DONNÉES PERSONNELLES

Nous n'utiliserons vos données personnelles que lorsque la loi nous le permet. Le plus souvent, nous utiliserons vos données personnelles dans les circonstances suivantes :

Dès lors que cela se révèle nécessaire à l'exécution d'un contrat

Dès lors que cela se révèle nécessaire au titre de nos intérêts légitimes (ou ceux d'un tiers) et dès lors que vos intérêts et droits fondamentaux ne prévalent pas sur ces intérêts.

Dès lors que nous devons nous conformer à une obligation légale ou réglementaire.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les types de bases juridiques sur lesquels nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles.

Fins auxquelles nous utiliserons vos données personnelles

Nous avons présenté ci-dessous sous forme de tableau une description de toutes les manières dont nous envisageons d'utiliser vos données personnelles et sur quelles bases juridiques nous nous appuyons pour le faire. Nous avons également identifié quels sont nos intérêts légitimes, le cas échéant.

Notez que nous pouvons traiter vos données personnelles pour plus d'un motif juridique en fonction de la finalité spécifique avec laquelle nous utilisons vos données. Veuillez nous contacter au privacy@amazingcompany.eu si vous avez besoin de détails sur le motif juridique spécifique sur lequel nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles lorsque plusieurs motifs ont été définis dans le tableau ci-dessous.

Objectif/Activité Type de données Base juridique du traitement, y compris base de l'intérêt légitime
Afin de vous inscrire en tant que nouveau client (a) Identité (b) Contact (a) Exécution d'un contrat avec vous
Afin de traiter et livrer votre commande comprenant : (a) Identité (b) Contact (a) Exécution d'un contrat avec vous (b) Nécessaire à nos intérêts légitimes (pour recouvrer les créances qui nous sont dues)
Afin de gérer notre relation avec vous, notamment : (a) Une notification des modifications apportées à nos conditions ou à notre politique de confidentialité (a) Identité (b) Contact (a) Exécution d'un contrat avec vous (b) Nécessaire pour se conformer à une obligation légale
Pour administrer et protéger notre entreprise et ce site Web (y compris le dépannage, l'analyse des données, les tests, la maintenance des systèmes, le support, les rapports et l'hébergement des données) (a) Identité (b) Contact (c) Technique (a) Nécessaire pour nos intérêts légitimes (pour la gestion de notre entreprise, la prestation de services administratifs et informatiques, la sécurité du réseau, pour empêcher la non-conformité réglementaire (avec les lois anti-corruption, les contrôles des exportations, les sanctions commerciales et la législation contre le blanchiment d'argent) et la fraude et dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise ou d'une restructuration de groupe) (b) Nécessaire pour se conformer à une obligation légale
Pour utiliser l'analyse de données afin d’améliorer notre site Web, nos produits/services, nos relations clients et expériences (a) Technique (b) Usage (a) Nécessaire pour nos intérêts légitimes (pour définir les types de clients de nos produits et services, pour maintenir notre site Web à jour et pertinent, pour développer notre activité)

Cookies

Vous pouvez configurer votre navigateur afin de refuser tout ou partie des cookies du navigateur ou pour vous alerter lorsque des sites Web installent ou accèdent à des cookies. Si vous désactivez ou refusez les cookies, veuillez noter que certaines parties de ce site Web peuvent devenir inaccessibles ou ne pas fonctionner correctement. Pour plus d'informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter (lien)

Changement d’objet

Nous n'utiliserons vos données personnelles qu'aux fins auxquelles nous les avons collectées, à moins que nous ne considérions raisonnablement que nous devons les utiliser pour une autre raison et que cette raison est compatible avec l'objectif initial. Si vous souhaitez obtenir une explication sur la compatibilité du traitement réalisé à cette nouvelle fin avec sa finalité initiale, veuillez nous contacter à privacy@amazingcompany.eu.

Si nous devons utiliser vos données personnelles à des fins n’ayant aucun lien avec l’objet susmentionné, nous vous en informerons et nous vous expliquerons la base juridique qui nous permet de le faire.

Veuillez noter que nous pouvons traiter vos données personnelles à votre insu ou sans votre consentement, conformément aux règles ci-dessus, dès lors que la loi l’exige ou le permet.

5. DIVULGATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Nous pouvons être amenés à partager vos données personnelles avec les parties indiquées ci-dessous aux fins énoncées dans le tableau figurant au paragraphe 4 ci-dessus.

Tierces parties externes ou internes tel qu’indiqué dans le Glossaire au paragraphe 10.

Tiers à qui nous pouvons choisir de vendre, transférer ou fusionner une ou des parties de notre entreprise ou de nos actifs. Nous pouvons sinon chercher à acquérir d'autres entreprises ou à fusionner avec elles. Si un changement survient au sein de notre entreprise, alors les nouveaux propriétaires peuvent utiliser vos données personnelles de la même manière que celle indiquée dans la présente déclaration de confidentialité.

Nous demandons à toutes les tierces parties de respecter la sécurité de vos données personnelles et de les traiter conformément à la loi. Nous n'autorisons pas nos prestataires de services tiers à utiliser vos données personnelles à leurs propres fins et ne leur permettons de traiter vos données personnelles qu'à des fins spécifiques et conformément à nos instructions.

6. TRANSFERTS INTERNATIONAUX

Nous ne transférons les données personnelles qu'à des Tierces parties internes situées au Royaume-Uni (R.U.). Si un tiers traitant vos données en notre nom est situé dans un pays hors de l’Espace Économique Européen (EEE) qui n'a pas adopté de lois sur la protection des données équivalentes à celles de l'UE, nous prendrons toujours les mesures supplémentaires appropriées pour garantir que vos informations personnelles sont conservées en toute sécurité par ceux qui traitent vos données en notre nom. Cela impliquera généralement de s'assurer que ce tiers accepte de souscrire à un accord juridique formel l’engageant à se conformer à des normes équivalentes à celles qui s'appliqueraient lorsque cette partie serait située dans l’EEE.

7. SÉCURITÉ DES DONNÉES

Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées pour éviter que vos données personnelles ne soient pas accidentellement perdues, utilisées ou consultées de manière non autorisée, modifiées ou divulguées. De plus, nous limitons l'accès à vos données personnelles aux employés, agents, sous-traitants et autres tierces parties qui ont besoin de les connaître dans le cadre de notre activité. Ils ne traiteront vos données personnelles que sur nos instructions et sont soumis à une obligation de confidentialité et à la législation sur la protection des données.

Nous avons mis en place des procédures pour faire face à toute violation réelle ou présumée des données personnelles et nous vous informerons, ainsi que tout organisme de réglementation applicable, d'une éventuelle violation et dans tous les cas, lorsque nous sommes légalement tenus de le faire.

8. CONSERVATION DES DONNÉES

Combien de temps utiliserez-vous mes données personnelles ?

Nous ne conserverons vos données personnelles que le temps nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels nous les avons collectées, y compris aux fins de satisfaire aux exigences légales, réglementaires, fiscales, comptables ou de déclaration. Nous pouvons conserver vos données personnelles pendant une période plus longue en cas de plainte ou si nous pensons raisonnablement qu'il existe un risque de litige concernant notre relation avec vous.

Afin de déterminer la période de conservation adaptée aux données personnelles, nous considérons la quantité, la nature et le caractère sensible des données personnelles, le risque potentiel de préjudice résultant d'une utilisation ou d'une divulgation non autorisée de vos données personnelles, les finalités pour lesquelles nous traitons vos données personnelles et si nous pouvons atteindre ces objectifs par d'autres moyens et respecter les exigences légales, réglementaires, fiscales, comptables ou autres applicables.

En vertu de la loi, nous devons conserver les informations de base sur nos clients (y compris leurs Coordonnées, leur Identité et leurs Données sur les transactions) à des fins fiscales pendant sept ans après qu'ils aient cessé d'être clients.

Dans certaines circonstances, vous pouvez nous demander de supprimer vos données : voir [Demande d'effacement] ci-dessous pour plus d'informations.

Dans certaines circonstances, nous pouvons anonymiser vos données personnelles (afin qu'elles ne puissent plus être associées à vous) à des fins de recherche ou statistiques, auquel cas nous pouvons utiliser ces informations indéfiniment sans notification supplémentaire.

9. VOS DROITS

Dans certaines circonstances, vous avez des droits en vertu des lois sur la protection des données concernant vos données personnelles, qui peuvent inclure le droit de :

Demander l'accès à vos données personnelles.

Demander la correction de vos données personnelles.

Demander la suppression de vos données personnelles.

S'opposer au traitement de vos données personnelles.

Demander la limitation du traitement de vos données personnelles.

Demander le transfert de vos données personnelles.

Exercer le droit de retirer son consentement.

Le Glossaire ci-dessous explique chaque droit plus en détail.

Si vous souhaitez exercer l'un des droits énoncés ci-dessus, veuillez nous contacter à l’adresse suivante privacy@amazingcompany.eu.

Aucun frais n’est généralement appliqué

Vous n'aurez pas à payer de frais pour accéder à vos données personnelles (ou pour exercer l'un des autres droits). Toutefois, nous pouvons vous facturer des frais d’un montant raisonnable si votre demande est manifestement infondée, répétitive ou excessive. Nous pouvons sinon refuser de répondre à votre demande dans ces circonstances.

Les informations sur vous dont nous pouvons avoir besoin

Nous pouvons avoir besoin de vous demander des informations spécifiques afin de nous aider à confirmer votre identité et garantir votre droit d'accès à vos données personnelles (ou d'exercer l'un de vos autres droits). Il s'agit d'une mesure de sécurité destinée à garantir que les données personnelles ne sont pas divulguées à une personne qui n'a pas le droit de les recevoir. Nous pouvons également vous contacter pour vous demander de plus amples informations sur votre demande afin d'accélérer notre réponse.

Délai de réponse

Nous essayons de répondre à toutes les demandes légitimes dans un délai d'un mois. Parfois, cela peut nous prendre plus d'un mois lorsque votre demande est particulièrement complexe ou lorsque vous avez réalisé un certain nombre de demandes. Dans ce cas, nous vous en informerons et vous tiendrons au courant.

10. GLOSSAIRE

BASE LÉGALE

Intérêt légitime signifie l'intérêt de notre entreprise dans la conduite et la gestion de notre entreprise pour nous permettre de vous offrir le meilleur service/produit et la meilleure et la plus sécurisée des expériences. Nous nous assurons de tenir compte et d'équilibrer tout impact potentiel sur vous (à la fois positif et négatif) et vos droits avant de traiter vos données personnelles aux fins de nos intérêts légitimes. Nous n'utilisons pas vos données personnelles pour des activités où nos intérêts sont outrepassés par l'impact sur vous-même (à moins que nous ayons votre consentement ou que la loi l'exige ou l'autorise). Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la manière dont nous évaluons nos intérêts légitimes par rapport à tout impact potentiel sur vous-même en ce qui concerne des activités spécifiques en nous contactant.

Exécution du contrat désigne le traitement de vos données dès lors que cela se révèle nécessaire à l'exécution d'un contrat dont vous êtes partie prenante ou pour prendre des mesures requises par vous-mêmes avant de conclure un tel contrat.

La conformité à une obligation légale ou réglementaire désigne le traitement de vos données personnelles dès lors que cela se révèle nécessaire au respect d’une obligation légale ou réglementaire à laquelle nous sommes soumis.

TIERCES PARTIES

Tierces parties internes

D'autres sociétés du groupe GV [agissant en tant que contrôleurs (conjoints) du traitement des données ou processeurs de données] qui sont établies au sein de l'EEE et/ou au Royaume-Uni et qui fournissent des services informatiques et d'administration système et produisent des rapports de direction.

Tierces parties externes

Prestataires de services [agissant en tant que processeurs de données ou de contrôleurs (conjoints) du traitement des données] établies au sein de l'EEE et/ou au Royaume-Uni et qui fournissent des services informatiques et d'administration système.

Conseillers professionnels agissant en tant que processeurs de données ou de contrôleurs du traitement des données, y compris des avocats, des banquiers, des auditeurs et des assureurs établis au sein de l'EEE et/ou au Royaume-Uni, qui fournissent des services de conseil, bancaires, juridiques, comptables et d'assurance.

L’administration fiscale britannique (« HM Revenue & Customs »), les autorités de tutelle et autres autorités agissant en tant que processeurs de données ou de contrôleurs du traitement des données au sein de l'EEE et/ou au Royaume-Uni qui exigent la déclaration des activités de traitement dans certaines circonstances.

VOS DROITS

Vous avez le droit de :

Demander l'accès à vos données personnelles (communément appelée « demande d'accès à la personne concernée »), ce qui vous permet de recevoir une copie des données personnelles que nous détenons sur vous et de vérifier que nous les traitons dans le respect de la loi.

Demander une correction des données personnelles que nous détenons sur vous, ce qui vous permet de faire corriger les données incomplètes ou inexactes que nous détenons à votre sujet, bien que nous puissions avoir besoin de vérifier l'exactitude des nouvelles données que vous nous fournissez.

Demander l'effacement de vos données personnelles, ce qui vous permet de nous demander de supprimer ou d’enlever des données personnelles lorsque nous n’avons aucune raison valable de continuer à les traiter. Vous avez également le droit de nous demander de supprimer ou d’enlever vos données personnelles lorsque vous avez exercé avec succès votre droit d’opposition au traitement (voir ci-dessous) lorsque nous avons traité vos informations de manière illégale ou lorsque nous sommes tenus d'effacer vos données personnelles en conformité avec la législation locale. Notez cependant que nous ne serons pas toujours en mesure de répondre à votre demande d'effacement de vos données personnelles pour certaines raisons juridiques qui vous seront notifiées, le cas échéant, au moment de votre demande.

Vous opposer au traitement de vos données personnelles lorsque nous nous appuyons sur un intérêt légitime (ou celui d'un tiers) et lorsque votre situation particulière peut justifier de vous opposer au traitement pour ce motif car vous avons l’impression qu'elle nuit à vos droits et à vos libertés fondamentales. Vous avez également le droit de vous opposer lorsque nous traitons vos données personnelles à des fins de marketing direct. Dans certains cas, nous pouvons démontrer que nous avons des raisons légitimes impérieuses de traiter vos informations qui outrepassent vos droits et libertés.

Demander la limitation du traitement de vos données personnelles ce qui vous permet de nous demander de suspendre le traitement de vos données personnelles dans les cas suivants : (a) dès lors que vous souhaitez que nous établissions l'exactitude des données ; (b) dès lors que notre utilisation des données est illégale, mais que vous ne souhaitez pas que nous les effacions; (c) dès lors que vous avez besoin que nous conservions les données même si nous n'en avons plus besoin car vous en avez besoin pour établir, mener ou assurer votre défense dans le cas d’actions en justice ; ou (d) dès lors que vous vous êtes opposé à notre utilisation de vos données, mais que nous devons vérifier si nous avons des raisons légitimes impérieuses de les utiliser.

Demander le transfert de vos données personnelles à vous ou à un tiers. Nous vous fournirons ou nous fournirons à un tiers choisi par vos soins vos données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par ordinateur. Notez que ce droit ne s'applique qu'aux informations automatisées dont vous nous avez initialement autorisées l’utilisation ou lorsque nous avons utilisé ces informations aux fins de l’exécution d’un contrat conclu avec vous.

Retirer votre consentement à tout moment dès lors que nous comptons sur votre consentement pour traiter vos données personnelles. Cependant, ceci n'affectera pas la légalité de tout traitement effectué avant que vous ne retiriez votre consentement. Si vous le retirez, nous pourrions ne pas être en mesure de vous fournir certains produits ou services. Dans un tel cas de figure, nous vous en informerons au moment où vous retirerez votre consentement.

Datenschutzrichtlinie

Herzlich willkommen auf der Datenschutzerklärung von Gezamenlijk Voordeel.

Gezamenlijk Voordeel B.V. (im Folgenden: „GV“) respektiert Ihre Privatsphäre und verpflichtet sich, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, auf welche Art und Weise wir uns während Ihres Besuches auf unserer Website (ungeachtet des Ortes) um Ihre personenbezogenen Daten kümmern, welche Datenschutzrechte Ihnen diesbezüglich zustehen und auf welche Art und Weise Sie gesetzlich geschützt sind.

Diese Datenschutzerklärung ist in einem Schicht-Format gestaltet, sodass Sie sich durch die unten stehenden besonderen Bereiche durchklicken können. Alternativ hierzu können Sie über diesen (link) eine PDF-Fassung davon herunterladen. Werfen Sie bitte auch einen Blick in das Glossar, das dabei hilft, einige in dieser Datenschutzerklärung verwendeten Begriffe besser zu verstehen.

1. WICHTIGE INFORMATIOEN UND INFORMATIONEN ÜBER UNS

2. WELCHE DATEN WERDEN VON UNS ÜBER SIE ERHOBEN?

3. WIE WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS ERHOBEN?

4. WIE WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS GESCHÜTZT?

5. WANN WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS OFFENGELEGT?

6. ÜBERTRAGUNGEN INS AUSLAND

7. DATENSICHERHEIT

8. DATENAUFBEWAHRUNG

9. IHRE RECHTE

10. GLOSSAR

1. WICHTIGE INFORMATIOEN UND INFORMATIONEN ÜBER UNS

Zweck dieser Datenschutzerklärung

Mit dieser Datenschutzerklärung möchte GV Sie über die Art und Weise, in welcher Ihre personenbezogenen Daten während Ihres Besuches auf unserer Website erhoben und verarbeitet werden, einschließlich jedweder Daten, welche Sie beim Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung über diese Website bereitstellen.

Diese Website ist nicht für die Nutzung von Kindern vorgesehen; eine wissentliche Erhebung von Daten mit Bezug auf Kinder durch uns erfolgt nicht.

Es ist wichtig, dass Sie Diese Datenschutzerklärung gemeinsam mit jedweden sonstigen von uns zu besonderen Anlässen bei Erhebung oder Verarbeitung von personenbezogenen Daten bereitgestellten Datenschutzerklärungen oder Hinweisen auf faire Verarbeitung lesen, sodass Ihnen die Art und Weise, in welcher wir Ihre Daten zu welchen Zweck nutzen, in vollem Umfang bekannt ist. Diese Datenschutzerklärung stellt eine Ergänzung zu den anderen Bekanntgaben dar und hat nicht das Ziel, gegenüber diesen ausschlaggebend zu sein.

Datenverantwortliche

Die für Ihre personenbezogenen Datenverantwortliche ist die GV, mit eingetragenem Sitz Lorentzweg 1, 5482 TP Schijndel, Niederlande, eingetragen bei der niederländischen Handelskammer unter der Nummer 17185331 (in dieser Datenschutzerklärung im Folgenden gemeinschaftlich: „wir“ oder „uns(er/e“).

Bei weiteren Fragen zu dieser Datenschutzerklärung, einschließlich zu Anträgen auf Ausübung Ihrer Rechte stehen wir Ihnen unter der E-Mail privacy@amazingcompany.eu gern zur Verfügung.

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Verletzung Ihrer Rechte darstellt, haben jederzeit das Recht, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere der für Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder dem Ort einer mutmaßlichen Verletzung zuständigen, einzulegen. Die belgische Datenschutzbehörde ist Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) https://www.datenschutzbehorde.be. Wir würden es jedoch begrüßen, wenn Sie uns zuerst die Gelegenheit geben, uns mit Ihren Bedenken zu befassen, bevor Sie sich an die CNPD oder eine andere Aufsichtsbehörde wenden. Daher bitten wir Sie, in diesem Falle zunächst gemeinsam eine Lösung zu finden.

Änderungen an der Datenschutzrichtlinie und Ihre Benachrichtigungspflicht bei Änderungen

Wir nehmen in regelmäßigen Abständen Änderungen an unserer Datenschutzerklärung vor. Diese Fassung wurde zuletzt am [DATUM] aktualisiert.

Es ist wichtig, dass Ihre von uns gehaltenen personenbezogenen Daten genau und aktuell sind. Benachrichtigen Sie uns daher bitte über sämtliche Änderungen an Ihren personenbezogenen Daten, welche sich im Laufe unserer Beziehung ergeben.

Links zu Drittanbietern

Diese Website umfasst mitunter Links zu Websites, Plug-ins und Anwendungen von Drittanbietern. Das Klicken auf eine dieser Links oder die Aktivierung dieser Verbindungen kann es Drittparteien ggf. ermöglichen, Daten über Sie zu erheben oder weiterzugeben. Diese Websites von Drittanbietern entziehen sich unserer Kontrolle, weswegen wir auch keine Verantwortung für deren Datenschutzerklärungen übernehmen. Wir empfehlen Ihnen, beim Verlassen unserer Website die Datenschutzerklärung der von Ihnen jeweils besuchten Websites zu lesen.

2. WELCHE DATEN WERDEN VON UNS ÜBER SIE ERHOBEN?

Personenbezogene Daten, oder: personenbezogene Informationen, d. h. Sämtliche Daten über eine Einzelperson, über welche diese Person identifiziert werden kann. Ausgenommen hiervon sind Daten, von welchen die Identität entfernt wurde (anonymisierte Daten).

Wir sind berechtigt, die verschiedenen Arten an personenbezogenen Daten zu erheben, zu nutzen, zu speichern und zu übertragen, welche von uns wie nachstehend gruppiert wurden:

Identitätsdaten umfassen den Vorname, den Nachnamen, den Nutzernamen oder ähnliche Identifikatoren, den Titel.

Kontaktdaten umfassen die Rechnungsanschrift, die Lieferanschrift, die E-Mail-Adresse sowie Telefonnummern.

Transaktionsdaten umfassen Einzelheiten über Zahlungen an und von Ihnen sowie sonstige Einzelheiten zu von Ihnen bei uns erworbenen Produkten und Dienstleistungen.

Technische Daten umfassen die Internet-Protocol-Adresse (IP), Ihre Einlogdaten, den Browsertyp und dessen Version, die Zeitzoneneinstellung und den Standort, die Typen der Browser-Plug-ins und deren Versionen, das Betriebssystem sowie sonstige die Plattform und andere Technologie der Geräte, über welche Sie auf diese Website zugreifen.

Profildaten umfassen Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort, die von Ihnen getätigten oder bestellten Käufe sowie Ihre Präferenzen.

Wir sind ebenfalls berechtigt, Ihre aggregierten Daten, wie z. B. statistische oder demographischen Daten zu jedem Zweck zu nutzen und auszutauschen. Aggregierte Daten können ggf. von Ihren personenbezogenen Daten abgeleitet werden, wobei diese jedoch nicht als personenbezogene Daten im rechtlichen Sinn handelt, da mit ihnen Ihre Identität weder unmittelbar noch mittelbar offengelegt wird. So zum Beispiel aggregieren wir ggf. Ihre Nutzungsdaten, um auf diese Art und weise den Prozentsatz von Nutzern, die eine bestimmte Website-Funktion zugreifen, zu berechnen.

Wenn wir die aggregierten Daten mit Ihren personenbezogenen Daten in einer Art und Weise miteinander verbinden, dass Sie durch diese unmittelbar oder mittelbar identifizieren können, so behandeln wir diese kombinierten Daten als personenbezogene Daten, welche entsprechend den Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung genutzt werden.

Wir erheben keine besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten über Sie (diese umfasst Einzelheiten zu Ihrer Herkunft oder Ethnizität, Ihre religiösen oder philosophischen Überzeugungen, sexuelle Orientierung, politische Überzeugungen, Gewerkschaftsmitgliedschaften, Daten zu Ihrer Gesundheit sowie genetische und biometrische Daten). Ebenso wenig erheben wir Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten.

Nichtbereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten

Sofern wir entweder gesetzlich oder aufgrund eines mit Ihnen bestehenden Vertrages zur Erhebung von personenbezogenen Daten verpflichtet sind und diese von Ihnen trotz Anfrage nicht bereitgestellt erhalten, sind wir nicht zur Erfüllung des bereits mit Ihnen bestehenden oder mit Ihnen anzubahnenden Vertrages in der Lage (so z. B. könnten wir Ihnen dann keine Produkte oder Dienstleistungen bereitstellen). In diesem Falle sind wir ggf. zur Stornierung eines/einer von uns bezogenen Produkts oder Dienstleistung veranlasst, worüber wir Sie im konkreten Fall benachrichtigen würden.

3. WIE WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS ERHOBEN?

Die Erhebung von Daten von Ihnen und über Sie verwenden wir unterschiedliche Methoden, darunter:

 • Direkte Interaktionen. Sie stellen uns durch das Ausfüllen von Formularen oder durch Korrespondenz mit uns über Telefon, Post, E-Mail oder sonstige Kommunikationsmittel ggf. Ihre [Identität und Kontaktdaten] bereit. Diese Korrespondenzen umfassen personenbezogene Daten, die Sie uns in den folgenden Fällen bereitstellen:
 • Anfragen nach unseren Produkten oder Dienstleistungen;
 • Erstellung eines Kontos auf unserer Website.
 • Automatisierte Technologien oder Interaktionen. Bei Ihrer Interaktion mit unserer Website erheben wir ggf. automatisch technische Daten über Ihre Geräte, Browsing-Aktionen sowie Muster. Diese personenbezogenen Daten werden von uns mittels Cookies, Serverprotokollen und sonstigen ähnlichen Technologien. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte unserer Cookie-Richtlinie Link

4. WIE WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS GESCHÜTZT

Ihre personenbezogenen Daten erheben wir nur in den Fällen, in denen es uns gesetzlich gestattet ist. Ihre personenbezogenen Daten werden in der Regel unter den nachstehenden Umständen genutzt:

Sofern dies für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist

Sofern dies für unsere berechtigten Interessen (oder denen eines Drittanbieters) erforderlich ist und Ihre Interessen und grundlegenden Rechte gegenüber den berechtigten Interessen nicht überwiegen.

Sofern diese zur Erfüllung einer rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtung durch uns benötigt werden.

Um mehr über die Rechtsgrundlagen zu erfahren, auf welche wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen, klicken Sie bitte hier.

Zwecke, zu denen Ihre personenbezogenen Daten von uns genutzt werden

Im Nachstehenden haben wir in tabellarischer Form eine Beschreibung der Wege, in welchen wir die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten planen und auf welchen Rechtsgrundlagen wir uns dabei stützen. Zudem haben wir unsere berechtigten Interessen sowie die Stellen, an welchen wir sie als angemessen betrachten, aufgeführt.

Bitte beachten Sie, dass wir berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten je nach dem besonderen Zweck, für welchen wir Ihre Daten nutzen, für mehr als nur eine rechtmäßige Grundlage verarbeiten. Wenn Sie Genaueres über die besondere Rechtsgrundlage, auf welcher wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in den Fällen, in denen in der nachstehenden Tabelle mehr als ein Grund aufgeführt sind, stützen, stehen wir Ihnen per E-Mail an privacy@amazingcompany.eu gern zur Verfügung.

Zweck/Aktivität Datentyp Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung, einschließlich auf Grundlage berechtigter Interessen
Um Sie als neuen Kunden zu registrieren (a) Identität (b) Kontakt (a) Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen
Zur Bearbeitung und Lieferung Ihrer Bestellung, einschließlich: (a) Identität (b) Kontakt (a) Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen (b) Für unsere berechtigten Interessen (Beitreibung Ihrer fälligen Schulden) erforderlich
Zur Verwaltung unserer Beziehung mit Ihnen, einschließlich: (a) Mitteilung über Änderungen oder Bedingungen unserer Bedingungen oder Datenschutzrichtlinie an Sie (a) Identität (b) Kontakt (a) Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen (b) Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
Zur Verwaltung und zum Schutz unseres Geschäfts und dieser Webseite (einschließlich Problembehebung, Datenanalyse, Testung, Systemwartung, Support, Berichterstattung und Daten-Hosting (a) Identität (b) Kontakt (c) Technisch (a) Für unsere berechtigten Interessen (Betrieb unseres Geschäfts, Bereitstellung von Verwaltungs- und IT-Dienstleistungen, Netzwerksicherheit, Verhinderung von nicht-regulatorischer Compliance (mit Gesetzen zur Bekämpfung der Bestechung und Korruption, Exportkontrollen, Handelssanktionen und Geldwäsche) und Betrug sowie in Verbindung mit einer Geschäftsreorganisation oder Gruppenrestrukturierugsmaßnahmen) erforderlich (b) Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich
Zur Nutzung von Daten zwecks Verbesserung unserer Website, Produkte/Dienstleistungen, Kundenbeziehungen sowie -erfahrungen (a) Technisch (b) Anwendung (a) Für unsere berechtigten Interessen erforderlich (Bestimmung von Kundentypen für unsere Produkte und Dienstleistungen, Wahrung der Aktualität und Relevanz unserer Website, Entwicklung unseres Geschäftsbetriebs)

Cookies

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass hierdurch sämtliche oder einige Browser-Cookies abgelehnt oder Sie darüber benachrichtigt werden, dass Websites Cookies setzen oder auf diese zugreifen möchten. Sofern Sie Cookies deaktivieren oder ablehnen, dann beachten Sie bitte, dass einige Teile dieser Website nicht mehr zugänglich sind oder nicht mehr korrekt funktionieren. Für weitere Informationen zu den von uns genutzten Cookies siehe (Link)

Änderungen des Zwecks

Die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns erfolgt nur für die Zwecke, für welche wir diese erhoben haben; dies gilt jedoch nicht, sofern wir aus angemessenen Gründen der Meinung sind, dass wir diese für einen anderen Grund benötigen, welcher mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist. Wenn Sie eine Erklärung darüber wünschen, in welcher Art und Weise die Verarbeitung für diesen neuen Zweck mit dem ursprünglichen vereinbar ist, stehen wir Ihnen per E-Mail an privacy@amazingcompany.eu gern zur Verfügung.

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten für einen nicht zusammenhängenden Zweck benötigen, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung sowie eine Erklärung der Rechtsgrundlage, aufgrund welcher uns dieses gestattet ist.

Bitte beachten Sie, dass wir berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten auch ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung gemäß den vorgenannten Regeln in den Fällen verarbeiten dürfen, in welchen dieses erforderlich oder gesetzlich gestattet ist.

5. WANN WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS OFFENGELEGT

Wir sind ggf. dazu verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten für die in der Tabelle in Paragraph 4 oben genannten Zwecke mit den unten genannten Parteien auszutauschen.

Externe oder interne Drittparteien gemäß der Bezeichnung im Glossar (Paragraph 10).

Drittparteien, welche wir ggf. für den Verkauf, die Übertragung oder die Verschmelzung von Teilen unseres Geschäftsbetriebs oder unserer Vermögenswerte auswählen. Alternativ sind wir zudem berechtigt, andere Geschäftsbetriebe zu übernehmen oder uns mit ihnen zu verschmelzen. Bei Änderungen in unserer Geschäftstätigkeit sind die neuen Besitzer ggf. berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten in der gleichen Art und Weise wie in dieser Datenschutzerklärung genannt zu nutzen.

Wir verlangen von sämtlichen Drittparteien, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu respektieren und diese entsprechend den geltenden Gesetzen zu behandeln. Wir erlauben es unseren Drittanbietern nicht, Ihre personenbezogenen Daten zu deren eigenen Zwecken zu nutzen und gestatten diesen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nur zu besonderen Zwecken sowie im Einklang mit unseren Anweisungen.

6. ÜBERTRAGUNGEN INS AUSLAND

Personenbezogene Daten werden von uns an interne Drittparteien im Vereinigten Königreich (UK) übertragen. Sofern Ihre Daten in unserem Namen von einer Drittpartei mit Sitz in einem Nicht-EWR--Land, deren Datenschutzgesetze nicht mit denen der EU vergleichbar sind, verarbeitet werden, treffen wir stets angemessene weitere Schritte, welche sicherstellen, dass Ihre personenbezogenen Daten bei den in unserem Namen verarbeitenden Drittparteien gesichert und geschützt sind. Dies umfasst im Allgemeinen die Sicherstellung, dass diese Drittpartei der Unterzeichnung einer formalen Rechtsvereinbarung zustimmt, durch welche sich diese zur Einhaltung von Standards, welche in dem Falle, dass diese Partei ihren Sitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) hätte, verpflichtet.

7. DATENSICHERHEIT

Wir haben angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor zufälligem Verlust, nicht autorisierter Nutzung oder Zugriff, Änderung oder Offenlegung getroffen. Zudem erhalten von uns nur die Angestellten, Agenten, Vertragsnehmer und sonstigen Drittparteien Zugang zu personenbezogenen Daten, welche aus geschäftlichen Gründen über diese verfügen müssen. Von diesen Personen werden Ihre personenbezogenen Daten nur gemäß unseren Anweisungen verarbeitet, zudem unterliegen diese einer Vertraulichkeitspflicht sowie den Datenschutzgesetzen.

Auf unserer Seite gelten Verfahren zum Umgang mit jedweden tatsächlichen oder vermuteten Datenschutzverletzungen, wobei wir Sie und die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde über jedweden Verstoß, sofern angemessen, in jedem Falle jedoch, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, in Kenntnis setzen.

8. DATENAUFBEWAHRUNG

Über welchen Zeitraum werden Ihre personenbezogenen Daten genutzt?

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum auf, in welchem dies für die Erfüllung der Zwecke, für welche wir diese erhoben haben, einschließlich für den Zweck der Erfüllung rechtlicher, regulatorischer, steuerlicher, buchhalterischer oder berichterstattungspflichtiger Anforderungen, erforderlich ist. Wir sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten in den Fällen für einen längeren Zeitraum aufzubewahren, in denen eine Beschwerde vorliegt oder wir in angemessener Art und Weise der Auffassung sind, dass ggf. ein Rechtsstreit mit Bezug auf unser gegenseitiges Verhältnis bevorsteht.

Zur Bestimmung der angemessenen Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten berücksichtigen wir die Menge, Natur und Sensibilität der personenbezogenen Daten, das potenzielle Risiko für Schädigungen aufgrund von unbefugter Nutzung oder Offenlegung der Daten, die Zwecke, für welche diese von uns verarbeitet werden und ob wir diese Zwecke auch über andere Wege erreichen können, sowie die geltenden rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen, buchhalterischen oder sonstigen Anforderungen.

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Grunddaten unserer Kunden (einschließlich Kontakt-, Identitäts- sowie Transaktionsdaten) zu steuerlichen Zwecken für einen Zeitraum von sieben Jahren nach dem Ende des jeweiligen Kundenverhältnisses aufzubewahren.

Unter einigen Umständen können Sie uns jedoch um Löschung Ihrer Daten anfragen: siehe hierzu [Antrag auf Löschung] für weitere Informationen.

Unter bestimmten Umständen sind wir berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu Forschungs- oder Statistikzwecken zu anonymisieren (sodass diese nicht mehr mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können), wobei wir zur dauerhaften Nutzung dieser Daten auch ohne Bekanntgabe Ihnen gegenüber berechtigt sind.

9. IHRE RECHTE

Unter bestimmten Umständen stehen Ihnen mit Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten ggf. die nachstehenden Rechte nach dem Datenschutzgesetz zu:

Antrag auf Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten;

Antrag auf Richtigstellung Ihrer personenbezogenen Daten;

Antrag auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten;

Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten;

Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten;

Antrag auf Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten sowie

Recht auf Widerruf Ihrer Zustimmung.

Eine ausführliche Erklärung zu den jeweiligen Rechten bietet Ihnen das unten stehende Glossar.

Sofern Sie eines dieser vorgenannten Rechte ausüben möchten, stehen wir Ihnen über E-Mail an privacy@amazingcompany.eu gern zur Verfügung.

Keine Pflicht zur Zahlung einer Gebühr

Der Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten (oder die Ausübung einer der sonstigen Rechte) erfolgt in der Regel gebührenfrei. Jedoch sind wir in den Fällen, in welchen Ihr Antrag offensichtlich unbegründet, wiederholend oder übermäßig ist, ggf. zur Erhebung einer angemessenen Gebühr berechtigt. Alternativ sind wir unter diesen Umständen ggf. berechtigt, Ihrem Antrag nicht zu entsprechen.

Von Ihnen bei Ausübung Ihrer Rechte ggf. benötigte Angaben

Unter bestimmten Umständen sehen wir uns zwecks Bestätigung Ihrer Identität und der Sicherstellung der Ausübung Ihrer Rechte auf Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten (oder der Ausübung eines der anderen Rechte) veranlasst, Sie um Bereitstellung spezieller Angaben zu bitten. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht gegenüber unbefugten Personen offengelegt werden. Des Weiteren sind wir berechtigt, Sie mit Bezug auf Ihren Antrag um weitere Angaben zu bitten, womit sich unsere Antwort auf den Antrag beschleunigen lässt.

Antwortfrist

Wir versuchen, jedweden rechtmäßigen Antrag innerhalb eines Monats zu beantworten. Gelegentlich kann diese Frist bei besonderer Komplexität

oder bei mehreren Anträgen auch die Dauer von einem Monat überschreiten. In diesem Fall erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung und eine Meldung zum jeweils aktuellen Stand.

10. GLOSSAR

RECHTSGRUNDLAGE

Berechtigtes Interesse: Das Interesse unseres Unternehmens auf Führung und Verwaltung unserer Geschäftstätigkeit, welche es uns ermöglicht, Ihnen das/die beste Produkt/Dienstleistung sowie die sicherste Erfahrung zu bieten. Wir stellen sicher, dass wir jedwede möglichen (positiven wie negativen) Auswirkungen auf Sie und Ihre Rechte zu berücksichtigen und abzuwägen, bevor diese von uns für unsere berechtigten Interessen verarbeitet werden. Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten nicht für Aktivitäten, in denen die Auswirkung auf Sie unsere Interessen überwiegt (und Sie diesen nicht eingewilligt haben oder in einer sonstigen Art und Weise gesetzlich verpflichtet sind). Für weitere Informationen über die Art und Weise, in welcher wir unsere berechtigten Interessen gegenüber jedwede mögliche Auswirkung mit Bezug auf spezielle Aktivitäten auf Sie abwägen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Vertragserfüllung: Die Verarbeitung Ihrer Daten in den Fällen, in welchen dies für die Erfüllung eines Vertrages, bei welchem Sie Partei sind, erforderlich ist oder dies auf Ihre Anfrage für die Verarbeitung vor den Eintritt in diesen Vertrag erfolgt.

Einhaltung einer rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtung: Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in den Fällen, in welchen dies für die Einhaltung einer uns obliegenden rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtung.

DRITTPARTEIEN

Interne Drittparteien

Sonstige Unternehmen innerhalb der GV-Gruppe [welche als (gemeinsame) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter auftreten] sowie solche mit Sitz im EWR und/oder dem Vereinigten Königreich, welche IT- und Systemadministratorendienstleistungen anbieten und die Berichterstattung der Führung übernehmen.

Externe Drittparteien

Dienstleistungsanbieter [welche als Auftragsverarbeiter und (gemeinsame) Verantwortliche im EWR und/oder dem Vereinigten Königreich, welche IT- und Systemadministrationsdienstleitungen anbieten.

Professionelle Berater, welche als Auftragsverarbeiter oder Verantwortliche auftreten, einschließlich Rechtsanwälte, Banker, Prüfer sowie Versicherer mit Sitz im EWR und dem Vereinigten Königreich, welche Beratung, Banking, Anwalts-, Versicherungs- sowie Buchprüferdienstleistungen anbieten.

Das britische Steuer- und Zollamt, Aufsichtsbehörden sowie andere Behörden, welche als Auftragsverarbeiter oder Verantwortliche mit Sitz im EWR und dem Vereinigten Königreich, welche die Berichterstattung über Verarbeitungstätigkeiten unter bestimmten Umständen verlangen.

IHRE RECHTE

Ihnen haben die nachstehenden Rechte:

Antrag auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (gemeinhin „Antrag auf Zugang durch betroffene Personen“ genannt). Hierdurch sind Sie auf Erhalt einer Kopie der von uns von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten sowie die Kontrolle darüber, dass wir diese auch rechtmäßig verarbeiten.

Antrag auf Richtigstellung der von uns von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten. Hierdurch erhalten Sie die Möglichkeit, etwaige unvollständige oder ungenaue von uns von Ihnen gehaltenen und personenbezogenen Daten, auch wenn wir zunächst die Genauigkeit der von Ihnen bereitgestellten neuen Daten überprüfen müssen.

Antrag auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Hierdurch erhalten Sie durch uns die Möglichkeit, Ihre personenbezogenen Daten in den Fällen löschen oder entfernen zu lassen, in welchen auf unserer Seite kein berechtigter Grund zu deren weiteren Verarbeitung besteht. Außerdem haben Sie das Recht, bei uns die Löschung oder Entfernung Ihrer personenbezogenen Daten in den Fällen zu beantragen, in denen Sie Ihr Recht auf Beschwerde gegen die Verarbeitung dieser (siehe unten) ausgeübt haben, in den wir personenbezogene Daten besitzen, bezüglich derer Sie Ihre Recht auf Beschwerde gegen die Verarbeitung (siehe unten) ausgeübt haben, in denen wir Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet haben oder in denen die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zwecks Einhaltung eines örtlich geltenden Rechts von uns verlangt wird. Denken Sie jedoch daran, dass wir bei besonderen rechtlichen, Ihnen von uns mitgeteilten, Gründen, welche zum Zeitpunkt Ihres Antrages auf Löschung gelten, ggf. nicht immer zum Nachkommen Ihres jeweiligen Antrages in der Lage sind.

Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, in denen wir uns auf ein berechtigten Interesse (oder dem einer Drittpartei) stützen und Sie sich aufgrund einer bestimmten Situation zur Beschwerde gegen die Verarbeitung veranlasst sehen, weil Sie der Auffassung sind, dass eine Verarbeitung dieser Daten sich auf Ihre grundlegenden Rechte und Freiheiten auswirkt. Außerdem haben Sie in dem Falle das Recht auf Beschwerde, in dem die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Direktmarketingzwecken erfolgt. In einigen Fällen sind wir berechtigt, nachzuweisen, dass auf unserer Seite zwingende rechtmäßige Gründe für die Verarbeitung Ihrer Daten vorliegen, welche Ihre Rechte und Freiheiten überwiegen.

Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Hiermit erhalten Sie die Möglichkeit, bei uns die Aussetzung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in den nachstehenden Szenarien zu beantragen: (a) Wenn Sie bei uns um Feststellung der Genauigkeit der Daten anfragen; (b) wenn die Nutzung der Daten unrechtmäßig erfolgt und Sie keine Löschung dieser wünschen; (c) wenn Sie von uns die weitere Aufbewahrung der Daten auch in den Fällen wünschen, in denen wir diese zwar nicht weiter benötigen, Sie diese jedoch zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder (d) wenn Sie Beschwerde gegen unsere Nutzung Ihrer Daten eingelegt haben und wir diese jedoch zum Nachweis dessen, ob auf unserer Seite rechtmäßige Gründe vorliegen, welche Ihren Rechten gegenüber überwiegen.

Antrag auf Übertragung Ihrer Personenbezogene Daten an eine Drittpartei. In diesem Fall erhalten Sie oder die von Ihnen benannte Drittpartei die personenbezogenen Daten von uns in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format. Beachten Sie hierbei bitte, dass dies nur für automatisierte Angaben gilt, zu deren Nutzung Sie uns zunächst Ihre Zustimmung erteilt oder welche von uns für die Ausführung eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages genutzt haben.

Widerruf Ihrer Einwilligung zu jeder Zeit in den Fällen, in denen wir uns auf die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen. Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf Ihrer Einwilligung erfolgten Verarbeitung bleibt hiervon jedoch unberührt. Bei Widerruf Ihrer Einwilligung sind wir ggf. nicht weiter in der Lage, Ihnen bestimmte Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. Sie erhalten zu dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Einwilligung widerrufen, einen entsprechenden Hinweis.

Politique de confidentialité

Bienvenue dans la déclaration de confidentialité de Gezamenlijk Voordeel.

Gezamenlijk Voordeel B.V. (GV) respecte votre vie privée et s'engage à protéger vos données personnelles. Cette déclaration de confidentialité vous informera de la manière dont nous traitons vos données personnelles lorsque vous visitez notre site Web (quel que soit l'endroit d'où vous le visitiez) et vous informera de vos droits à la confidentialité et de la manière dont la loi vous protège.

Cette déclaration de confidentialité est présentée sous la forme d’une arborescence afin que vous puissiez cliquer sur les zones spécifiques définies ci-dessous. Vous pouvez également télécharger une version PDF de notre politique en cliquant ici (lien). Veuillez également utiliser le Glossaire pour comprendre la signification de certains termes utilisés dans cette déclaration de confidentialité.

1. INFORMATIONS IMPORTANTES ET INFORMATIONS SUR NOTRE SOCIÉTÉ

2. VOS DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS

3. COMMENT VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES COLLECTÉES

4. COMMENT NOUS UTILISONS VOS DONNÉES PERSONNELLES

5. DIVULGATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

6. TRANSFERTS À L’INTERNATIONAL

7. SÉCURITÉ DES DONNÉES

8. CONSERVATION DES DONNÉES

9. VOS DROITS

10. GLOSSAIRE

1. INFORMATIONS IMPORTANTES ET INFORMATIONS SUR NOTRE SOCIÉTÉ

Objectif de cette déclaration de confidentialité

Cette déclaration de confidentialité vise à vous fournir des informations sur la manière dont GV collecte et traite vos données personnelles lors de votre utilisation de ce site Web, y compris les données que vous pouvez fournir via ce site Web lorsque vous achetez un produit ou un service.

Ce site Web n'est pas destiné aux enfants et nous ne collectons pas sciemment de données sur eux.

Nous vous recommandons de lire cette déclaration de confidentialité ainsi que toute autre déclaration de confidentialité ou déclaration de traitement équitable que nous pouvons fournir à certaines occasions lorsque nous collectons ou traitons des données personnelles vous concernant afin que vous sachiez pleinement comment et pourquoi nous utilisons vos données. Cette déclaration de confidentialité complète les autres déclarations et n’a pas intention de les remplacer.

Responsable du traitement des données

GV, dont le siège social se situe à Lorentzweg 1, 5482 TP Schijndel, Pays-Bas et enregistrée auprès des Chambres de commerce néerlandaises sous le numéro 17185311, est responsable du traitement et responsable de vos données personnelles (collectivement dénommées « nous » ou « notre » dans la présente déclaration de confidentialité).

Si vous avez des questions concernant cette déclaration de confidentialité, y compris toute demande d'exercice de vos droits, veuillez contacter privacy@amazingcompany.eu.

Vous avez le droit de déposer une réclamation à tout moment auprès d’une autorité de supervision, en particulier l'autorité de supervision de votre lieu de résidence habituel ou du lieu de l'infraction présumée, si vous estimez que le traitement de vos données personnelles porte atteinte à vos droits. L'autorité luxembourgeoise de supervision compétente sur les questions de protection des données est la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) https://cnpd.public.lu/fr.html). Nous serons toutefois ravis d’atténuer vos craintes avant de vous adresser à la CNPD ou à une autre autorité de supervision. Nous vous serons donc gré de nous contacter en premier lieu.

Modifications de la déclaration de confidentialité et votre devoir de nous informer des changements de votre situation

Nous actualisons régulièrement notre politique de confidentialité. Cette version a été mise à jour pour la dernière fois le Novembre 2020.

Il est important que vos données personnelles en notre possession soient exactes et à jour. Veuillez nous tenir informés en cas de changement de vos données personnelles au cours de votre relation avec nous.

Liens vers des sites de tierces parties

Ce site Web peut inclure des liens vers des sites Web, des plug-ins et des applications de tierces parties. Cliquer sur ces liens ou activer ces connexions peut permettre à des tierces parties de collecter ou de partager des données vous concernant. Nous ne contrôlons pas ces sites Web tiers et ne sommes pas responsables de leurs déclarations de confidentialité. Lorsque vous quittez notre site Web, nous vous encourageons à lire la déclaration de confidentialité de chaque site Web que vous visitez.

2. VOS DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS

Les données personnelles ou informations personnelles désignent toute information sur une personne qui peut permettre d’identifier cette dernière. Elles n'incluent pas les données dont l'identité a été supprimée (données anonymes).

Nous pouvons collecter, utiliser, stocker et transférer différents types de données personnelles vous concernant que nous avons regroupées comme suit :

Les données d'identification comprennent le prénom, le nom, le nom d'utilisateur ou un identifiant similaire, la fonction.

Les coordonnées comprennent l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, l'adresse email et les numéros de téléphone.

Les données sur les transactions comprennent les détails sur les paiements réalisés ou reçus par vous-même et d'autres informations détaillées sur les produits et services que vous avez achetés chez nous.

Les données techniques comprennent l'adresse de protocole Internet (IP), vos données de connexion, le type et la version de votre navigateur, les paramètres du fuseau horaire et l'emplacement, les types et versions de plug-in de navigateur, le système d'exploitation et la plateforme et d'autres technologies sur les appareils que vous utilisez pour accéder à ce site Web

Les données sur votre profil comprennent votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, les achats ou commandes que vous avez effectués et vos préférences.

Nous pouvons également collecter, utiliser et partager des Données agrégées telles que des données statistiques ou démographiques à quelque fin que ce soit. Les données agrégées peuvent être tirées de vos données personnelles, mais ne sont pas considérées comme des données personnelles au regard de la loi car elles ne révèlent pas directement ni indirectement votre identité. À titre d’exemple, nous pouvons agréger vos données d'utilisation afin de calculer le pourcentage d'utilisateurs accédant à une fonctionnalité spécifique du site Web.

Cependant, si nous combinons ou connectons des Données agrégées avec vos données personnelles afin qu'elles puissent vous identifier directement ou indirectement, nous traitons les données combinées en tant que données personnelles qui seront utilisées conformément à la présente déclaration de confidentialité.

Nous ne collectons aucune catégorie particulière de données personnelles vous concernant (ce qui inclut des informations détaillées sur votre appartenance ethnique, vos croyances religieuses ou philosophiques, votre vie sexuelle, votre orientation sexuelle, vos opinions politiques, votre appartenance à un syndicat, des informations sur votre santé et des données génétiques et biométriques). Nous ne collectons pas non plus d'informations sur les condamnations pénales et les infractions.

Dans le cas où vous ne fournissez pas de données personnelles

Lorsque nous avons besoin de collecter des données personnelles en vertu de la loi ou en vertu d'un contrat que nous avons conclu avec vous et que vous ne fournissez pas ces données lorsqu’elles vous sont demandées, il se peut que nous ne puissions pas exécuter ce contrat que nous avons conclu ou que nous essayons de conclure avec vous (qui porte par exemple sur la fourniture de biens ou de services). Dans ce cas, il se peut que nous devions annuler un produit ou un service que vous avez acheté ou souscrit chez nous, mais nous vous informerons d’un tel cas de figure à ce moment-là.

COMMENT VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES COLLECTÉES ?

Nous utilisons différentes méthodes pour collecter des données auprès de vous et à votre sujet, notamment par :

 • Interactions directes. Vous pouvez nous donner vos [Identité et Coordonnées] en remplissant des formulaires ou en correspondant avec nous par courrier, téléphone, email ou autre. Cela inclut les données personnelles que vous fournissez lorsque vous
 • Souscrivez à nos produits ou services ;
 • Créez un compte sur notre site Web ;
 • Technologies ou interactions automatisées. Lorsque vous interagissez avec notre site Web, nous pouvons collecter automatiquement des données techniques sur votre matériel, vos actions et vos habitudes de navigation. Nous collectons ces données personnelles en utilisant des cookies, des journaux de serveur et d'autres technologies similaires. Veuillez consulter notre politique de cookies (lien) pour plus de détails

4. COMMENT NOUS UTILISONS VOS DONNÉES PERSONNELLES

Nous n'utiliserons vos données personnelles que lorsque la loi nous le permet. Le plus souvent, nous utiliserons vos données personnelles dans les circonstances suivantes :

Dès lors que cela se révèle nécessaire à l'exécution d'un contrat

Dès lors que cela se révèle nécessaire au titre de nos intérêts légitimes (ou ceux d'un tiers) et dès lors que vos intérêts et droits fondamentaux ne prévalent pas sur ces intérêts.

Dès lors que nous devons nous conformer à une obligation légale ou réglementaire.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les types de bases juridiques sur lesquels nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles.

Fins auxquelles nous utiliserons vos données personnelles

Nous avons présenté ci-dessous sous forme de tableau une description de toutes les manières dont nous envisageons d'utiliser vos données personnelles et sur quelles bases juridiques nous nous appuyons pour le faire. Nous avons également identifié quels sont nos intérêts légitimes, le cas échéant.

Notez que nous pouvons traiter vos données personnelles pour plus d'un motif juridique en fonction de la finalité spécifique avec laquelle nous utilisons vos données. Veuillez nous contacter au privacy@amazingcompany.eu si vous avez besoin de détails sur le motif juridique spécifique sur lequel nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles lorsque plusieurs motifs ont été définis dans le tableau ci-dessous.

Objectif/Activité Type de données Base juridique du traitement, y compris base de l'intérêt légitime
Afin de vous inscrire en tant que nouveau client (a) Identité (b) Contact (a) Exécution d'un contrat avec vous
Afin de traiter et livrer votre commande comprenant : (a) Identité (b) Contact (a) Exécution d'un contrat avec vous (b) Nécessaire à nos intérêts légitimes (pour recouvrer les créances qui nous sont dues)
Afin de gérer notre relation avec vous, notamment : (a) Une notification des modifications apportées à nos conditions ou à notre politique de confidentialité (a) Identité (b) Contact (a) Exécution d'un contrat avec vous (b) Nécessaire pour se conformer à une obligation légale
Pour administrer et protéger notre entreprise et ce site Web (y compris le dépannage, l'analyse des données, les tests, la maintenance des systèmes, le support, les rapports et l'hébergement des données) (a) Identité (b) Contact (c) Technique (a) Nécessaire pour nos intérêts légitimes (pour la gestion de notre entreprise, la prestation de services administratifs et informatiques, la sécurité du réseau, pour empêcher la non-conformité réglementaire (avec les lois anti-corruption, les contrôles des exportations, les sanctions commerciales et la législation contre le blanchiment d'argent) et la fraude et dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise ou d'une restructuration de groupe) (b) Nécessaire pour se conformer à une obligation légale
Pour utiliser l'analyse de données afin d’améliorer notre site Web, nos produits/services, nos relations clients et expériences (a) Technique (b) Usage (a) Nécessaire pour nos intérêts légitimes (pour définir les types de clients de nos produits et services, pour maintenir notre site Web à jour et pertinent, pour développer notre activité)

Cookies

Vous pouvez configurer votre navigateur afin de refuser tout ou partie des cookies du navigateur ou pour vous alerter lorsque des sites Web installent ou accèdent à des cookies. Si vous désactivez ou refusez les cookies, veuillez noter que certaines parties de ce site Web peuvent devenir inaccessibles ou ne pas fonctionner correctement. Pour plus d'informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter (lien)

Changement d’objet

Nous n'utiliserons vos données personnelles qu'aux fins auxquelles nous les avons collectées, à moins que nous ne considérions raisonnablement que nous devons les utiliser pour une autre raison et que cette raison est compatible avec l'objectif initial. Si vous souhaitez obtenir une explication sur la compatibilité du traitement réalisé à cette nouvelle fin avec sa finalité initiale, veuillez nous contacter à privacy@amazingcompany.eu.

Si nous devons utiliser vos données personnelles à des fins n’ayant aucun lien avec l’objet susmentionné, nous vous en informerons et nous vous expliquerons la base juridique qui nous permet de le faire.

Veuillez noter que nous pouvons traiter vos données personnelles à votre insu ou sans votre consentement, conformément aux règles ci-dessus, dès lors que la loi l’exige ou le permet.

5. DIVULGATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Nous pouvons être amenés à partager vos données personnelles avec les parties indiquées ci-dessous aux fins énoncées dans le tableau figurant au paragraphe 4 ci-dessus.

Tierces parties externes ou internes tel qu’indiqué dans le Glossaire au paragraphe 10.

Tiers à qui nous pouvons choisir de vendre, transférer ou fusionner une ou des parties de notre entreprise ou de nos actifs. Nous pouvons sinon chercher à acquérir d'autres entreprises ou à fusionner avec elles. Si un changement survient au sein de notre entreprise, alors les nouveaux propriétaires peuvent utiliser vos données personnelles de la même manière que celle indiquée dans la présente déclaration de confidentialité.

Nous demandons à toutes les tierces parties de respecter la sécurité de vos données personnelles et de les traiter conformément à la loi. Nous n'autorisons pas nos prestataires de services tiers à utiliser vos données personnelles à leurs propres fins et ne leur permettons de traiter vos données personnelles qu'à des fins spécifiques et conformément à nos instructions.

6. TRANSFERTS INTERNATIONAUX

Nous ne transférons les données personnelles qu'à des Tierces parties internes situées au Royaume-Uni (R.U.). Si un tiers traitant vos données en notre nom est situé dans un pays hors de l’Espace Économique Européen (EEE) qui n'a pas adopté de lois sur la protection des données équivalentes à celles de l'UE, nous prendrons toujours les mesures supplémentaires appropriées pour garantir que vos informations personnelles sont conservées en toute sécurité par ceux qui traitent vos données en notre nom. Cela impliquera généralement de s'assurer que ce tiers accepte de souscrire à un accord juridique formel l’engageant à se conformer à des normes équivalentes à celles qui s'appliqueraient lorsque cette partie serait située dans l’EEE.

7. SÉCURITÉ DES DONNÉES

Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées pour éviter que vos données personnelles ne soient pas accidentellement perdues, utilisées ou consultées de manière non autorisée, modifiées ou divulguées. De plus, nous limitons l'accès à vos données personnelles aux employés, agents, sous-traitants et autres tierces parties qui ont besoin de les connaître dans le cadre de notre activité. Ils ne traiteront vos données personnelles que sur nos instructions et sont soumis à une obligation de confidentialité et à la législation sur la protection des données.

Nous avons mis en place des procédures pour faire face à toute violation réelle ou présumée des données personnelles et nous vous informerons, ainsi que tout organisme de réglementation applicable, d'une éventuelle violation et dans tous les cas, lorsque nous sommes légalement tenus de le faire.

8. CONSERVATION DES DONNÉES

Combien de temps utiliserez-vous mes données personnelles ?

Nous ne conserverons vos données personnelles que le temps nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels nous les avons collectées, y compris aux fins de satisfaire aux exigences légales, réglementaires, fiscales, comptables ou de déclaration. Nous pouvons conserver vos données personnelles pendant une période plus longue en cas de plainte ou si nous pensons raisonnablement qu'il existe un risque de litige concernant notre relation avec vous.

Afin de déterminer la période de conservation adaptée aux données personnelles, nous considérons la quantité, la nature et le caractère sensible des données personnelles, le risque potentiel de préjudice résultant d'une utilisation ou d'une divulgation non autorisée de vos données personnelles, les finalités pour lesquelles nous traitons vos données personnelles et si nous pouvons atteindre ces objectifs par d'autres moyens et respecter les exigences légales, réglementaires, fiscales, comptables ou autres applicables.

En vertu de la loi, nous devons conserver les informations de base sur nos clients (y compris leurs Coordonnées, leur Identité et leurs Données sur les transactions) à des fins fiscales pendant sept ans après qu'ils aient cessé d'être clients.

Dans certaines circonstances, vous pouvez nous demander de supprimer vos données : voir [Demande d'effacement] ci-dessous pour plus d'informations.

Dans certaines circonstances, nous pouvons anonymiser vos données personnelles (afin qu'elles ne puissent plus être associées à vous) à des fins de recherche ou statistiques, auquel cas nous pouvons utiliser ces informations indéfiniment sans notification supplémentaire.

9. VOS DROITS

Dans certaines circonstances, vous avez des droits en vertu des lois sur la protection des données concernant vos données personnelles, qui peuvent inclure le droit de :

Demander l'accès à vos données personnelles.

Demander la correction de vos données personnelles.

Demander la suppression de vos données personnelles.

S'opposer au traitement de vos données personnelles.

Demander la limitation du traitement de vos données personnelles.

Demander le transfert de vos données personnelles.

Exercer le droit de retirer son consentement.

Le Glossaire ci-dessous explique chaque droit plus en détail.

Si vous souhaitez exercer l'un des droits énoncés ci-dessus, veuillez nous contacter à l’adresse suivante privacy@amazingcompany.eu.

Aucun frais n’est généralement appliqué

Vous n'aurez pas à payer de frais pour accéder à vos données personnelles (ou pour exercer l'un des autres droits). Toutefois, nous pouvons vous facturer des frais d’un montant raisonnable si votre demande est manifestement infondée, répétitive ou excessive. Nous pouvons sinon refuser de répondre à votre demande dans ces circonstances.

Les informations sur vous dont nous pouvons avoir besoin

Nous pouvons avoir besoin de vous demander des informations spécifiques afin de nous aider à confirmer votre identité et garantir votre droit d'accès à vos données personnelles (ou d'exercer l'un de vos autres droits). Il s'agit d'une mesure de sécurité destinée à garantir que les données personnelles ne sont pas divulguées à une personne qui n'a pas le droit de les recevoir. Nous pouvons également vous contacter pour vous demander de plus amples informations sur votre demande afin d'accélérer notre réponse.

Délai de réponse

Nous essayons de répondre à toutes les demandes légitimes dans un délai d'un mois. Parfois, cela peut nous prendre plus d'un mois lorsque votre demande est particulièrement complexe ou lorsque vous avez réalisé un certain nombre de demandes. Dans ce cas, nous vous en informerons et vous tiendrons au courant.

10. GLOSSAIRE

BASE LÉGALE

Intérêt légitime signifie l'intérêt de notre entreprise dans la conduite et la gestion de notre entreprise pour nous permettre de vous offrir le meilleur service/produit et la meilleure et la plus sécurisée des expériences. Nous nous assurons de tenir compte et d'équilibrer tout impact potentiel sur vous (à la fois positif et négatif) et vos droits avant de traiter vos données personnelles aux fins de nos intérêts légitimes. Nous n'utilisons pas vos données personnelles pour des activités où nos intérêts sont outrepassés par l'impact sur vous-même (à moins que nous ayons votre consentement ou que la loi l'exige ou l'autorise). Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la manière dont nous évaluons nos intérêts légitimes par rapport à tout impact potentiel sur vous-même en ce qui concerne des activités spécifiques en nous contactant.

Exécution du contrat désigne le traitement de vos données dès lors que cela se révèle nécessaire à l'exécution d'un contrat dont vous êtes partie prenante ou pour prendre des mesures requises par vous-mêmes avant de conclure un tel contrat.

La conformité à une obligation légale ou réglementaire désigne le traitement de vos données personnelles dès lors que cela se révèle nécessaire au respect d’une obligation légale ou réglementaire à laquelle nous sommes soumis.

TIERCES PARTIES

Tierces parties internes

D'autres sociétés du groupe GV [agissant en tant que contrôleurs (conjoints) du traitement des données ou processeurs de données] qui sont établies au sein de l'EEE et/ou au Royaume-Uni et qui fournissent des services informatiques et d'administration système et produisent des rapports de direction.

Tierces parties externes

Prestataires de services [agissant en tant que processeurs de données ou de contrôleurs (conjoints) du traitement des données] établies au sein de l'EEE et/ou au Royaume-Uni et qui fournissent des services informatiques et d'administration système.

Conseillers professionnels agissant en tant que processeurs de données ou de contrôleurs du traitement des données, y compris des avocats, des banquiers, des auditeurs et des assureurs établis au sein de l'EEE et/ou au Royaume-Uni, qui fournissent des services de conseil, bancaires, juridiques, comptables et d'assurance.

L’administration fiscale britannique (« HM Revenue & Customs »), les autorités de tutelle et autres autorités agissant en tant que processeurs de données ou de contrôleurs du traitement des données au sein de l'EEE et/ou au Royaume-Uni qui exigent la déclaration des activités de traitement dans certaines circonstances.

VOS DROITS

Vous avez le droit de :

Demander l'accès à vos données personnelles (communément appelée « demande d'accès à la personne concernée »), ce qui vous permet de recevoir une copie des données personnelles que nous détenons sur vous et de vérifier que nous les traitons dans le respect de la loi.

Demander une correction des données personnelles que nous détenons sur vous, ce qui vous permet de faire corriger les données incomplètes ou inexactes que nous détenons à votre sujet, bien que nous puissions avoir besoin de vérifier l'exactitude des nouvelles données que vous nous fournissez.

Demander l'effacement de vos données personnelles, ce qui vous permet de nous demander de supprimer ou d’enlever des données personnelles lorsque nous n’avons aucune raison valable de continuer à les traiter. Vous avez également le droit de nous demander de supprimer ou d’enlever vos données personnelles lorsque vous avez exercé avec succès votre droit d’opposition au traitement (voir ci-dessous) lorsque nous avons traité vos informations de manière illégale ou lorsque nous sommes tenus d'effacer vos données personnelles en conformité avec la législation locale. Notez cependant que nous ne serons pas toujours en mesure de répondre à votre demande d'effacement de vos données personnelles pour certaines raisons juridiques qui vous seront notifiées, le cas échéant, au moment de votre demande.

Vous opposer au traitement de vos données personnelles lorsque nous nous appuyons sur un intérêt légitime (ou celui d'un tiers) et lorsque votre situation particulière peut justifier de vous opposer au traitement pour ce motif car vous avons l’impression qu'elle nuit à vos droits et à vos libertés fondamentales. Vous avez également le droit de vous opposer lorsque nous traitons vos données personnelles à des fins de marketing direct. Dans certains cas, nous pouvons démontrer que nous avons des raisons légitimes impérieuses de traiter vos informations qui outrepassent vos droits et libertés.

Demander la limitation du traitement de vos données personnelles ce qui vous permet de nous demander de suspendre le traitement de vos données personnelles dans les cas suivants : (a) dès lors que vous souhaitez que nous établissions l'exactitude des données ; (b) dès lors que notre utilisation des données est illégale, mais que vous ne souhaitez pas que nous les effacions; (c) dès lors que vous avez besoin que nous conservions les données même si nous n'en avons plus besoin car vous en avez besoin pour établir, mener ou assurer votre défense dans le cas d’actions en justice ; ou (d) dès lors que vous vous êtes opposé à notre utilisation de vos données, mais que nous devons vérifier si nous avons des raisons légitimes impérieuses de les utiliser.

Demander le transfert de vos données personnelles à vous ou à un tiers. Nous vous fournirons ou nous fournirons à un tiers choisi par vos soins vos données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par ordinateur. Notez que ce droit ne s'applique qu'aux informations automatisées dont vous nous avez initialement autorisées l’utilisation ou lorsque nous avons utilisé ces informations aux fins de l’exécution d’un contrat conclu avec vous.

Retirer votre consentement à tout moment dès lors que nous comptons sur votre consentement pour traiter vos données personnelles. Cependant, ceci n'affectera pas la légalité de tout traitement effectué avant que vous ne retiriez votre consentement. Si vous le retirez, nous pourrions ne pas être en mesure de vous fournir certains produits ou services. Dans un tel cas de figure, nous vous en informerons au moment où vous retirerez votre consentement.

Datenschutzrichtlinie

Herzlich willkommen auf der Datenschutzerklärung von Gezamenlijk Voordeel.

Gezamenlijk Voordeel B.V. (im Folgenden: „GV“) respektiert Ihre Privatsphäre und verpflichtet sich, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, auf welche Art und Weise wir uns während Ihres Besuches auf unserer Website (ungeachtet des Ortes) um Ihre personenbezogenen Daten kümmern, welche Datenschutzrechte Ihnen diesbezüglich zustehen und auf welche Art und Weise Sie gesetzlich geschützt sind.

Diese Datenschutzerklärung ist in einem Schicht-Format gestaltet, sodass Sie sich durch die unten stehenden besonderen Bereiche durchklicken können. Alternativ hierzu können Sie über diesen (link) eine PDF-Fassung davon herunterladen. Werfen Sie bitte auch einen Blick in das Glossar, das dabei hilft, einige in dieser Datenschutzerklärung verwendeten Begriffe besser zu verstehen.

1. WICHTIGE INFORMATIOEN UND INFORMATIONEN ÜBER UNS

2. WELCHE DATEN WERDEN VON UNS ÜBER SIE ERHOBEN?

3. WIE WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS ERHOBEN?

4. WIE WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS GESCHÜTZT?

5. WANN WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS OFFENGELEGT?

6. ÜBERTRAGUNGEN INS AUSLAND

7. DATENSICHERHEIT

8. DATENAUFBEWAHRUNG

9. IHRE RECHTE

10. GLOSSAR

1. WICHTIGE INFORMATIOEN UND INFORMATIONEN ÜBER UNS

Zweck dieser Datenschutzerklärung

Mit dieser Datenschutzerklärung möchte GV Sie über die Art und Weise, in welcher Ihre personenbezogenen Daten während Ihres Besuches auf unserer Website erhoben und verarbeitet werden, einschließlich jedweder Daten, welche Sie beim Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung über diese Website bereitstellen.

Diese Website ist nicht für die Nutzung von Kindern vorgesehen; eine wissentliche Erhebung von Daten mit Bezug auf Kinder durch uns erfolgt nicht.

Es ist wichtig, dass Sie Diese Datenschutzerklärung gemeinsam mit jedweden sonstigen von uns zu besonderen Anlässen bei Erhebung oder Verarbeitung von personenbezogenen Daten bereitgestellten Datenschutzerklärungen oder Hinweisen auf faire Verarbeitung lesen, sodass Ihnen die Art und Weise, in welcher wir Ihre Daten zu welchen Zweck nutzen, in vollem Umfang bekannt ist. Diese Datenschutzerklärung stellt eine Ergänzung zu den anderen Bekanntgaben dar und hat nicht das Ziel, gegenüber diesen ausschlaggebend zu sein.

Datenverantwortliche

Die für Ihre personenbezogenen Datenverantwortliche ist die GV, mit eingetragenem Sitz Lorentzweg 1, 5482 TP Schijndel, Niederlande, eingetragen bei der niederländischen Handelskammer unter der Nummer 17185331 (in dieser Datenschutzerklärung im Folgenden gemeinschaftlich: „wir“ oder „uns(er/e“).

Bei weiteren Fragen zu dieser Datenschutzerklärung, einschließlich zu Anträgen auf Ausübung Ihrer Rechte stehen wir Ihnen unter der E-Mail privacy@amazingcompany.eu gern zur Verfügung.

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Verletzung Ihrer Rechte darstellt, haben jederzeit das Recht, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere der für Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder dem Ort einer mutmaßlichen Verletzung zuständigen, einzulegen. Die Luxemburgische Datenschutzbehörde ist Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) https://cnpd.public.lu/en.html. Wir würden es jedoch begrüßen, wenn Sie uns zuerst die Gelegenheit geben, uns mit Ihren Bedenken zu befassen, bevor Sie sich an die CNPD oder eine andere Aufsichtsbehörde wenden. Daher bitten wir Sie, in diesem Falle zunächst gemeinsam eine Lösung zu finden.

Änderungen an der Datenschutzrichtlinie und Ihre Benachrichtigungspflicht bei Änderungen

Wir nehmen in regelmäßigen Abständen Änderungen an unserer Datenschutzerklärung vor. Diese Fassung wurde zuletzt am [DATUM] aktualisiert.

Es ist wichtig, dass Ihre von uns gehaltenen personenbezogenen Daten genau und aktuell sind. Benachrichtigen Sie uns daher bitte über sämtliche Änderungen an Ihren personenbezogenen Daten, welche sich im Laufe unserer Beziehung ergeben.

Links zu Drittanbietern

Diese Website umfasst mitunter Links zu Websites, Plug-ins und Anwendungen von Drittanbietern. Das Klicken auf eine dieser Links oder die Aktivierung dieser Verbindungen kann es Drittparteien ggf. ermöglichen, Daten über Sie zu erheben oder weiterzugeben. Diese Websites von Drittanbietern entziehen sich unserer Kontrolle, weswegen wir auch keine Verantwortung für deren Datenschutzerklärungen übernehmen. Wir empfehlen Ihnen, beim Verlassen unserer Website die Datenschutzerklärung der von Ihnen jeweils besuchten Websites zu lesen.

2. WELCHE DATEN WERDEN VON UNS ÜBER SIE ERHOBEN?

Personenbezogene Daten, oder: personenbezogene Informationen, d. h. Sämtliche Daten über eine Einzelperson, über welche diese Person identifiziert werden kann. Ausgenommen hiervon sind Daten, von welchen die Identität entfernt wurde (anonymisierte Daten).

Wir sind berechtigt, die verschiedenen Arten an personenbezogenen Daten zu erheben, zu nutzen, zu speichern und zu übertragen, welche von uns wie nachstehend gruppiert wurden:

Identitätsdaten umfassen den Vorname, den Nachnamen, den Nutzernamen oder ähnliche Identifikatoren, den Titel.

Kontaktdaten umfassen die Rechnungsanschrift, die Lieferanschrift, die E-Mail-Adresse sowie Telefonnummern.

Transaktionsdaten umfassen Einzelheiten über Zahlungen an und von Ihnen sowie sonstige Einzelheiten zu von Ihnen bei uns erworbenen Produkten und Dienstleistungen.

Technische Daten umfassen die Internet-Protocol-Adresse (IP), Ihre Einlogdaten, den Browsertyp und dessen Version, die Zeitzoneneinstellung und den Standort, die Typen der Browser-Plug-ins und deren Versionen, das Betriebssystem sowie sonstige die Plattform und andere Technologie der Geräte, über welche Sie auf diese Website zugreifen.

Profildaten umfassen Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort, die von Ihnen getätigten oder bestellten Käufe sowie Ihre Präferenzen.

Wir sind ebenfalls berechtigt, Ihre aggregierten Daten, wie z. B. statistische oder demographischen Daten zu jedem Zweck zu nutzen und auszutauschen. Aggregierte Daten können ggf. von Ihren personenbezogenen Daten abgeleitet werden, wobei diese jedoch nicht als personenbezogene Daten im rechtlichen Sinn handelt, da mit ihnen Ihre Identität weder unmittelbar noch mittelbar offengelegt wird. So zum Beispiel aggregieren wir ggf. Ihre Nutzungsdaten, um auf diese Art und weise den Prozentsatz von Nutzern, die eine bestimmte Website-Funktion zugreifen, zu berechnen.

Wenn wir die aggregierten Daten mit Ihren personenbezogenen Daten in einer Art und Weise miteinander verbinden, dass Sie durch diese unmittelbar oder mittelbar identifizieren können, so behandeln wir diese kombinierten Daten als personenbezogene Daten, welche entsprechend den Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung genutzt werden.

Wir erheben keine besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten über Sie (diese umfasst Einzelheiten zu Ihrer Herkunft oder Ethnizität, Ihre religiösen oder philosophischen Überzeugungen, sexuelle Orientierung, politische Überzeugungen, Gewerkschaftsmitgliedschaften, Daten zu Ihrer Gesundheit sowie genetische und biometrische Daten). Ebenso wenig erheben wir Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten.

Nichtbereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten

Sofern wir entweder gesetzlich oder aufgrund eines mit Ihnen bestehenden Vertrages zur Erhebung von personenbezogenen Daten verpflichtet sind und diese von Ihnen trotz Anfrage nicht bereitgestellt erhalten, sind wir nicht zur Erfüllung des bereits mit Ihnen bestehenden oder mit Ihnen anzubahnenden Vertrages in der Lage (so z. B. könnten wir Ihnen dann keine Produkte oder Dienstleistungen bereitstellen). In diesem Falle sind wir ggf. zur Stornierung eines/einer von uns bezogenen Produkts oder Dienstleistung veranlasst, worüber wir Sie im konkreten Fall benachrichtigen würden.

3. WIE WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS ERHOBEN?

Die Erhebung von Daten von Ihnen und über Sie verwenden wir unterschiedliche Methoden, darunter:

 • Direkte Interaktionen. Sie stellen uns durch das Ausfüllen von Formularen oder durch Korrespondenz mit uns über Telefon, Post, E-Mail oder sonstige Kommunikationsmittel ggf. Ihre [Identität und Kontaktdaten] bereit. Diese Korrespondenzen umfassen personenbezogene Daten, die Sie uns in den folgenden Fällen bereitstellen:
 • Anfragen nach unseren Produkten oder Dienstleistungen;
 • Erstellung eines Kontos auf unserer Website.
 • Automatisierte Technologien oder Interaktionen. Bei Ihrer Interaktion mit unserer Website erheben wir ggf. automatisch technische Daten über Ihre Geräte, Browsing-Aktionen sowie Muster. Diese personenbezogenen Daten werden von uns mittels Cookies, Serverprotokollen und sonstigen ähnlichen Technologien. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte unserer Cookie-Richtlinie Link

4. WIE WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS GESCHÜTZT

Ihre personenbezogenen Daten erheben wir nur in den Fällen, in denen es uns gesetzlich gestattet ist. Ihre personenbezogenen Daten werden in der Regel unter den nachstehenden Umständen genutzt:

Sofern dies für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist

Sofern dies für unsere berechtigten Interessen (oder denen eines Drittanbieters) erforderlich ist und Ihre Interessen und grundlegenden Rechte gegenüber den berechtigten Interessen nicht überwiegen.

Sofern diese zur Erfüllung einer rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtung durch uns benötigt werden.

Um mehr über die Rechtsgrundlagen zu erfahren, auf welche wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen, klicken Sie bitte hier.

Zwecke, zu denen Ihre personenbezogenen Daten von uns genutzt werden

Im Nachstehenden haben wir in tabellarischer Form eine Beschreibung der Wege, in welchen wir die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten planen und auf welchen Rechtsgrundlagen wir uns dabei stützen. Zudem haben wir unsere berechtigten Interessen sowie die Stellen, an welchen wir sie als angemessen betrachten, aufgeführt.

Bitte beachten Sie, dass wir berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten je nach dem besonderen Zweck, für welchen wir Ihre Daten nutzen, für mehr als nur eine rechtmäßige Grundlage verarbeiten. Wenn Sie Genaueres über die besondere Rechtsgrundlage, auf welcher wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in den Fällen, in denen in der nachstehenden Tabelle mehr als ein Grund aufgeführt sind, stützen, stehen wir Ihnen per E-Mail an privacy@amazingcompany.eu gern zur Verfügung.

Zweck/Aktivität Datentyp Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung, einschließlich auf Grundlage berechtigter Interessen
Um Sie als neuen Kunden zu registrieren (a) Identität (b) Kontakt (a) Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen
Zur Bearbeitung und Lieferung Ihrer Bestellung, einschließlich: (a) Identität (b) Kontakt (a) Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen (b) Für unsere berechtigten Interessen (Beitreibung Ihrer fälligen Schulden) erforderlich
Zur Verwaltung unserer Beziehung mit Ihnen, einschließlich: (a) Mitteilung über Änderungen oder Bedingungen unserer Bedingungen oder Datenschutzrichtlinie an Sie (a) Identität (b) Kontakt (a) Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen (b) Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
Zur Verwaltung und zum Schutz unseres Geschäfts und dieser Webseite (einschließlich Problembehebung, Datenanalyse, Testung, Systemwartung, Support, Berichterstattung und Daten-Hosting (a) Identität (b) Kontakt (c) Technisch (a) Für unsere berechtigten Interessen (Betrieb unseres Geschäfts, Bereitstellung von Verwaltungs- und IT-Dienstleistungen, Netzwerksicherheit, Verhinderung von nicht-regulatorischer Compliance (mit Gesetzen zur Bekämpfung der Bestechung und Korruption, Exportkontrollen, Handelssanktionen und Geldwäsche) und Betrug sowie in Verbindung mit einer Geschäftsreorganisation oder Gruppenrestrukturierugsmaßnahmen) erforderlich (b) Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich
Zur Nutzung von Daten zwecks Verbesserung unserer Website, Produkte/Dienstleistungen, Kundenbeziehungen sowie -erfahrungen (a) Technisch (b) Anwendung (a) Für unsere berechtigten Interessen erforderlich (Bestimmung von Kundentypen für unsere Produkte und Dienstleistungen, Wahrung der Aktualität und Relevanz unserer Website, Entwicklung unseres Geschäftsbetriebs)

Cookies

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass hierdurch sämtliche oder einige Browser-Cookies abgelehnt oder Sie darüber benachrichtigt werden, dass Websites Cookies setzen oder auf diese zugreifen möchten. Sofern Sie Cookies deaktivieren oder ablehnen, dann beachten Sie bitte, dass einige Teile dieser Website nicht mehr zugänglich sind oder nicht mehr korrekt funktionieren. Für weitere Informationen zu den von uns genutzten Cookies siehe (Link)

Änderungen des Zwecks

Die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns erfolgt nur für die Zwecke, für welche wir diese erhoben haben; dies gilt jedoch nicht, sofern wir aus angemessenen Gründen der Meinung sind, dass wir diese für einen anderen Grund benötigen, welcher mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist. Wenn Sie eine Erklärung darüber wünschen, in welcher Art und Weise die Verarbeitung für diesen neuen Zweck mit dem ursprünglichen vereinbar ist, stehen wir Ihnen per E-Mail an privacy@amazingcompany.eu gern zur Verfügung.

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten für einen nicht zusammenhängenden Zweck benötigen, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung sowie eine Erklärung der Rechtsgrundlage, aufgrund welcher uns dieses gestattet ist.

Bitte beachten Sie, dass wir berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten auch ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung gemäß den vorgenannten Regeln in den Fällen verarbeiten dürfen, in welchen dieses erforderlich oder gesetzlich gestattet ist.

5. WANN WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS OFFENGELEGT

Wir sind ggf. dazu verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten für die in der Tabelle in Paragraph 4 oben genannten Zwecke mit den unten genannten Parteien auszutauschen.

Externe oder interne Drittparteien gemäß der Bezeichnung im Glossar (Paragraph 10).

Drittparteien, welche wir ggf. für den Verkauf, die Übertragung oder die Verschmelzung von Teilen unseres Geschäftsbetriebs oder unserer Vermögenswerte auswählen. Alternativ sind wir zudem berechtigt, andere Geschäftsbetriebe zu übernehmen oder uns mit ihnen zu verschmelzen. Bei Änderungen in unserer Geschäftstätigkeit sind die neuen Besitzer ggf. berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten in der gleichen Art und Weise wie in dieser Datenschutzerklärung genannt zu nutzen.

Wir verlangen von sämtlichen Drittparteien, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu respektieren und diese entsprechend den geltenden Gesetzen zu behandeln. Wir erlauben es unseren Drittanbietern nicht, Ihre personenbezogenen Daten zu deren eigenen Zwecken zu nutzen und gestatten diesen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nur zu besonderen Zwecken sowie im Einklang mit unseren Anweisungen.

6. ÜBERTRAGUNGEN INS AUSLAND

Personenbezogene Daten werden von uns an interne Drittparteien im Vereinigten Königreich (UK) übertragen. Sofern Ihre Daten in unserem Namen von einer Drittpartei mit Sitz in einem Nicht-EWR--Land, deren Datenschutzgesetze nicht mit denen der EU vergleichbar sind, verarbeitet werden, treffen wir stets angemessene weitere Schritte, welche sicherstellen, dass Ihre personenbezogenen Daten bei den in unserem Namen verarbeitenden Drittparteien gesichert und geschützt sind. Dies umfasst im Allgemeinen die Sicherstellung, dass diese Drittpartei der Unterzeichnung einer formalen Rechtsvereinbarung zustimmt, durch welche sich diese zur Einhaltung von Standards, welche in dem Falle, dass diese Partei ihren Sitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) hätte, verpflichtet.

7. DATENSICHERHEIT

Wir haben angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor zufälligem Verlust, nicht autorisierter Nutzung oder Zugriff, Änderung oder Offenlegung getroffen. Zudem erhalten von uns nur die Angestellten, Agenten, Vertragsnehmer und sonstigen Drittparteien Zugang zu personenbezogenen Daten, welche aus geschäftlichen Gründen über diese verfügen müssen. Von diesen Personen werden Ihre personenbezogenen Daten nur gemäß unseren Anweisungen verarbeitet, zudem unterliegen diese einer Vertraulichkeitspflicht sowie den Datenschutzgesetzen.

Auf unserer Seite gelten Verfahren zum Umgang mit jedweden tatsächlichen oder vermuteten Datenschutzverletzungen, wobei wir Sie und die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde über jedweden Verstoß, sofern angemessen, in jedem Falle jedoch, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, in Kenntnis setzen.

8. DATENAUFBEWAHRUNG

Über welchen Zeitraum werden Ihre personenbezogenen Daten genutzt?

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum auf, in welchem dies für die Erfüllung der Zwecke, für welche wir diese erhoben haben, einschließlich für den Zweck der Erfüllung rechtlicher, regulatorischer, steuerlicher, buchhalterischer oder berichterstattungspflichtiger Anforderungen, erforderlich ist. Wir sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten in den Fällen für einen längeren Zeitraum aufzubewahren, in denen eine Beschwerde vorliegt oder wir in angemessener Art und Weise der Auffassung sind, dass ggf. ein Rechtsstreit mit Bezug auf unser gegenseitiges Verhältnis bevorsteht.

Zur Bestimmung der angemessenen Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten berücksichtigen wir die Menge, Natur und Sensibilität der personenbezogenen Daten, das potenzielle Risiko für Schädigungen aufgrund von unbefugter Nutzung oder Offenlegung der Daten, die Zwecke, für welche diese von uns verarbeitet werden und ob wir diese Zwecke auch über andere Wege erreichen können, sowie die geltenden rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen, buchhalterischen oder sonstigen Anforderungen.

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Grunddaten unserer Kunden (einschließlich Kontakt-, Identitäts- sowie Transaktionsdaten) zu steuerlichen Zwecken für einen Zeitraum von sieben Jahren nach dem Ende des jeweiligen Kundenverhältnisses aufzubewahren.

Unter einigen Umständen können Sie uns jedoch um Löschung Ihrer Daten anfragen: siehe hierzu [Antrag auf Löschung] für weitere Informationen.

Unter bestimmten Umständen sind wir berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu Forschungs- oder Statistikzwecken zu anonymisieren (sodass diese nicht mehr mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können), wobei wir zur dauerhaften Nutzung dieser Daten auch ohne Bekanntgabe Ihnen gegenüber berechtigt sind.

9. IHRE RECHTE

Unter bestimmten Umständen stehen Ihnen mit Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten ggf. die nachstehenden Rechte nach dem Datenschutzgesetz zu:

Antrag auf Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten;

Antrag auf Richtigstellung Ihrer personenbezogenen Daten;

Antrag auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten;

Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten;

Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten;

Antrag auf Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten sowie

Recht auf Widerruf Ihrer Zustimmung.

Eine ausführliche Erklärung zu den jeweiligen Rechten bietet Ihnen das unten stehende Glossar.

Sofern Sie eines dieser vorgenannten Rechte ausüben möchten, stehen wir Ihnen über E-Mail an privacy@amazingcompany.eu gern zur Verfügung.

Keine Pflicht zur Zahlung einer Gebühr

Der Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten (oder die Ausübung einer der sonstigen Rechte) erfolgt in der Regel gebührenfrei. Jedoch sind wir in den Fällen, in welchen Ihr Antrag offensichtlich unbegründet, wiederholend oder übermäßig ist, ggf. zur Erhebung einer angemessenen Gebühr berechtigt. Alternativ sind wir unter diesen Umständen ggf. berechtigt, Ihrem Antrag nicht zu entsprechen.

Von Ihnen bei Ausübung Ihrer Rechte ggf. benötigte Angaben

Unter bestimmten Umständen sehen wir uns zwecks Bestätigung Ihrer Identität und der Sicherstellung der Ausübung Ihrer Rechte auf Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten (oder der Ausübung eines der anderen Rechte) veranlasst, Sie um Bereitstellung spezieller Angaben zu bitten. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht gegenüber unbefugten Personen offengelegt werden. Des Weiteren sind wir berechtigt, Sie mit Bezug auf Ihren Antrag um weitere Angaben zu bitten, womit sich unsere Antwort auf den Antrag beschleunigen lässt.

Antwortfrist

Wir versuchen, jedweden rechtmäßigen Antrag innerhalb eines Monats zu beantworten. Gelegentlich kann diese Frist bei besonderer Komplexität

oder bei mehreren Anträgen auch die Dauer von einem Monat überschreiten. In diesem Fall erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung und eine Meldung zum jeweils aktuellen Stand.

10. GLOSSAR

RECHTSGRUNDLAGE

Berechtigtes Interesse: Das Interesse unseres Unternehmens auf Führung und Verwaltung unserer Geschäftstätigkeit, welche es uns ermöglicht, Ihnen das/die beste Produkt/Dienstleistung sowie die sicherste Erfahrung zu bieten. Wir stellen sicher, dass wir jedwede möglichen (positiven wie negativen) Auswirkungen auf Sie und Ihre Rechte zu berücksichtigen und abzuwägen, bevor diese von uns für unsere berechtigten Interessen verarbeitet werden. Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten nicht für Aktivitäten, in denen die Auswirkung auf Sie unsere Interessen überwiegt (und Sie diesen nicht eingewilligt haben oder in einer sonstigen Art und Weise gesetzlich verpflichtet sind). Für weitere Informationen über die Art und Weise, in welcher wir unsere berechtigten Interessen gegenüber jedwede mögliche Auswirkung mit Bezug auf spezielle Aktivitäten auf Sie abwägen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Vertragserfüllung: Die Verarbeitung Ihrer Daten in den Fällen, in welchen dies für die Erfüllung eines Vertrages, bei welchem Sie Partei sind, erforderlich ist oder dies auf Ihre Anfrage für die Verarbeitung vor den Eintritt in diesen Vertrag erfolgt.

Einhaltung einer rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtung: Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in den Fällen, in welchen dies für die Einhaltung einer uns obliegenden rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtung.

DRITTPARTEIEN

Interne Drittparteien

Sonstige Unternehmen innerhalb der GV-Gruppe [welche als (gemeinsame) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter auftreten] sowie solche mit Sitz im EWR und/oder dem Vereinigten Königreich, welche IT- und Systemadministratorendienstleistungen anbieten und die Berichterstattung der Führung übernehmen.

Externe Drittparteien

Dienstleistungsanbieter [welche als Auftragsverarbeiter und (gemeinsame) Verantwortliche im EWR und/oder dem Vereinigten Königreich, welche IT- und Systemadministrationsdienstleitungen anbieten.

Professionelle Berater, welche als Auftragsverarbeiter oder Verantwortliche auftreten, einschließlich Rechtsanwälte, Banker, Prüfer sowie Versicherer mit Sitz im EWR und dem Vereinigten Königreich, welche Beratung, Banking, Anwalts-, Versicherungs- sowie Buchprüferdienstleistungen anbieten.

Das britische Steuer- und Zollamt, Aufsichtsbehörden sowie andere Behörden, welche als Auftragsverarbeiter oder Verantwortliche mit Sitz im EWR und dem Vereinigten Königreich, welche die Berichterstattung über Verarbeitungstätigkeiten unter bestimmten Umständen verlangen.

IHRE RECHTE

Ihnen haben die nachstehenden Rechte:

Antrag auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (gemeinhin „Antrag auf Zugang durch betroffene Personen“ genannt). Hierdurch sind Sie auf Erhalt einer Kopie der von uns von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten sowie die Kontrolle darüber, dass wir diese auch rechtmäßig verarbeiten.

Antrag auf Richtigstellung der von uns von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten. Hierdurch erhalten Sie die Möglichkeit, etwaige unvollständige oder ungenaue von uns von Ihnen gehaltenen und personenbezogenen Daten, auch wenn wir zunächst die Genauigkeit der von Ihnen bereitgestellten neuen Daten überprüfen müssen.

Antrag auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Hierdurch erhalten Sie durch uns die Möglichkeit, Ihre personenbezogenen Daten in den Fällen löschen oder entfernen zu lassen, in welchen auf unserer Seite kein berechtigter Grund zu deren weiteren Verarbeitung besteht. Außerdem haben Sie das Recht, bei uns die Löschung oder Entfernung Ihrer personenbezogenen Daten in den Fällen zu beantragen, in denen Sie Ihr Recht auf Beschwerde gegen die Verarbeitung dieser (siehe unten) ausgeübt haben, in den wir personenbezogene Daten besitzen, bezüglich derer Sie Ihre Recht auf Beschwerde gegen die Verarbeitung (siehe unten) ausgeübt haben, in denen wir Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet haben oder in denen die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zwecks Einhaltung eines örtlich geltenden Rechts von uns verlangt wird. Denken Sie jedoch daran, dass wir bei besonderen rechtlichen, Ihnen von uns mitgeteilten, Gründen, welche zum Zeitpunkt Ihres Antrages auf Löschung gelten, ggf. nicht immer zum Nachkommen Ihres jeweiligen Antrages in der Lage sind.

Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, in denen wir uns auf ein berechtigten Interesse (oder dem einer Drittpartei) stützen und Sie sich aufgrund einer bestimmten Situation zur Beschwerde gegen die Verarbeitung veranlasst sehen, weil Sie der Auffassung sind, dass eine Verarbeitung dieser Daten sich auf Ihre grundlegenden Rechte und Freiheiten auswirkt. Außerdem haben Sie in dem Falle das Recht auf Beschwerde, in dem die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Direktmarketingzwecken erfolgt. In einigen Fällen sind wir berechtigt, nachzuweisen, dass auf unserer Seite zwingende rechtmäßige Gründe für die Verarbeitung Ihrer Daten vorliegen, welche Ihre Rechte und Freiheiten überwiegen.

Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Hiermit erhalten Sie die Möglichkeit, bei uns die Aussetzung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in den nachstehenden Szenarien zu beantragen: (a) Wenn Sie bei uns um Feststellung der Genauigkeit der Daten anfragen; (b) wenn die Nutzung der Daten unrechtmäßig erfolgt und Sie keine Löschung dieser wünschen; (c) wenn Sie von uns die weitere Aufbewahrung der Daten auch in den Fällen wünschen, in denen wir diese zwar nicht weiter benötigen, Sie diese jedoch zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder (d) wenn Sie Beschwerde gegen unsere Nutzung Ihrer Daten eingelegt haben und wir diese jedoch zum Nachweis dessen, ob auf unserer Seite rechtmäßige Gründe vorliegen, welche Ihren Rechten gegenüber überwiegen.

Antrag auf Übertragung Ihrer Personenbezogene Daten an eine Drittpartei. In diesem Fall erhalten Sie oder die von Ihnen benannte Drittpartei die personenbezogenen Daten von uns in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format. Beachten Sie hierbei bitte, dass dies nur für automatisierte Angaben gilt, zu deren Nutzung Sie uns zunächst Ihre Zustimmung erteilt oder welche von uns für die Ausführung eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages genutzt haben.

Widerruf Ihrer Einwilligung zu jeder Zeit in den Fällen, in denen wir uns auf die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen. Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf Ihrer Einwilligung erfolgten Verarbeitung bleibt hiervon jedoch unberührt. Bei Widerruf Ihrer Einwilligung sind wir ggf. nicht weiter in der Lage, Ihnen bestimmte Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. Sie erhalten zu dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Einwilligung widerrufen, einen entsprechenden Hinweis.

Print this page or download as pdf