Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE DEZE SITE GEBRUIKT

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) vertellen je de voorwaarden op basis waarvan je gebruik mag maken van onze website store.netgear.nl (onze site), als gast of als geregistreerde gebruiker. Het gebruik omvat de toegang tot, het surfen op of het registreren voor het gebruik van onze site.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze site gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op het gebruik van onze site. Wij raden aan een kopie hiervan af te drukken, zodat je deze in de toekomst kunt raadplegen.

Door onze site te gebruiken, bevestig je dat je deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en ermee instemt om deze na te leven.

Ga je niet akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, dan dien je onze site te verlaten.

ANDERE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op het gebruik van onze site:

 • Onze Privacyverklaring (link), waarin de voorwaarden voor verwerking staan van alle persoonlijke gegevens die wij van je verzamelen of die je aan ons verstrekt.
 • Ons Acceptable Use Policy (link), waarin het toegestane en verboden gebruik van onze site wordt uiteengezet. Wanneer je onze site gebruikt, dien je je te houden aan deze Acceptable Use Policy.
 • Onze Cookie Policy (link), waarin informatie over de cookies op onze site wordt uiteengezet.

Als je producten van onze site koopt, zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden (link) van toepassing op de verkoop.

INFORMATIE OVER ONS

store.netgear.nl is een site die wordt geëxploiteerd door Gezamenlijk Voordeel B.V. ("We"). Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17185311 en hebben onze statutaire zetel aan de Lorentzweg 1 (5482 TP) te Schijndel. Ons BTW-nummer is NL 815.300.669.B01.

We zijn een besloten vennootschap.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen.

Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend zijn.

WIJZIGINGEN OP ONZE SITE

We kunnen onze site van tijd tot tijd updaten en de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud van onze site op elk moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn deze bij te werken.

Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, vrij is van fouten of omissies.

TOEGANG TOT ONZE SITE

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

Wij garanderen niet dat onze site, of enige inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis. Wij kunnen onze site zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke voorzieningen om toegang tot onze site te krijgen.

Je bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze site via jouw internetverbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij zich eraan houden.

Onze site is gericht op personen die woonachtig zijn in de Benelux. Wij staan er niet voor in dat de inhoud die op of via onze site beschikbaar is, geschikt of beschikbaar is op andere locaties. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze site of een dienst of product beschreven op onze site te allen tijde beperken tot een persoon of geografisch gebied. Als je ervoor kiest om onze site van buiten de Benelux te bezoeken, doet u dat op eigen risico.

JOUW ACCOUNT EN WACHTWOORD

Als je kiest voor een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, of als je die krijgt, moet je die informatie als vertrouwelijk behandelen. Je mag deze informatie niet openbaar maken aan derden.

Wij hebben het recht om op elk moment een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of deze door jou is gekozen of door ons is toegekend, indien je naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als je weet of vermoedt dat iemand anders dan jijzelf jouw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen via infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze site en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door het auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Je mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van een of meer pagina's van onze site voor persoonlijk gebruik en je mag de aandacht van anderen binnen jouw organisatie vestigen op de inhoud die op onze site is geplaatst.

Je mag de papieren of digitale kopieën van materialen die je hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en je mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische elementen los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van de inhoud van onze site moet altijd worden erkend.

Je mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

Als je een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal het recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd en moet je, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat je hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

GEEN VERTROUWEN IN INFORMATIE

De inhoud van onze site is alleen bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als een advies waarop je kan vertrouwen. Je moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat je enige actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze site.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site te actualiseren, geven wij geen verklaringen, waarborgen of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze site accuraat, volledig of up-to-date is.

BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.

Voor zover toegestaan, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of enige inhoud ervan, hetzij expliciet of impliciet.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

 • het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, onze site; of
 • gebruik van, of vertrouwen op, de inhoud van onze site.

Als je een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn:

 • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
 • bedrijfsonderbreking;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
 • elke indirecte schade of gevolgschade.

Als je een consument bent, houd er dan rekening mee dat we onze site alleen voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. Je gaat ermee akkoord onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat jouw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan besmetten als gevolg van jouw gebruik van onze site of het downloaden van enige inhoud op onze site, of op een website die daaraan gekoppeld is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waar op onze site naar wordt gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze websites.

Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van de levering van goederen door ons, die zal worden uiteengezet in onze Algemene Verkoopvoorwaarden (link).

VIRUSSEN

Wij garanderen niet dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen.

Je bent verantwoordelijk voor de configuratie van jouw eigen informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. Je dient eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

Je mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. Je mag niet proberen ongeoorloofd toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. Je mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door het schenden van deze bepaling pleeg je een strafbaar feit. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door jouw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal het recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

KOPPELING NAAR ONZE SITE

Je mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat je dit doet op een eerlijke en legale manier en dat je onze reputatie niet schaadt en er geen misbruik van maakt.

Je mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar deze niet bestaat.

Je mag geen link naar onze site plaatsen op een website die niet jouw eigendom is.

Onze site mag niet worden geframed op een andere site, noch mag je een link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het plaatsen van een link zonder kennisgeving in te trekken.

De website waarop een link is plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons Acceptable Use Policy (link).

Als je gebruik wilt maken van inhoud op onze site anders dan hierboven beschreven, neem dan contact op met infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

LINKS EN BRONNEN VAN DERDEN OP ONZE SITE

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen.

PASSELIJK RECHT

Als je een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, worden beheerst door het Nederlands recht, althans Belgisch of Luxemburgs recht als je in een van deze landen woont. Jij en wij gaan er allebei mee akkoord dat de Nederlandse rechter jurisdictie zal hebben. Als u echter een ingezetene van België of Luxemburg bent, kunt u ook een rechtszaak in België of Luxemburg aanspannen.

Als je handelt namens een bedrijf, zijn deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) onderworpen aan Nederlands recht. We gaan beide akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch te Nederland.

TACT OPNEMEN

Om contact met ons op te nemen, kun je een e-mail sturen naar infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

Bedankt voor uw bezoek aan onze site.

CONDITIONS D’UTILISATION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CONDITIONS GÉNÉRALES AVANT D'UTILISER CE SITE

CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE WEB

Ces conditions d'utilisation (ainsi que les documents qui y sont mentionnés) vous fournissent une description des conditions d'utilisation de notre store.netgear.nl (notre site), que ce soit en tant qu'invité ou qu’utilisateur inscrit. L'utilisation de notre site comprend l'accès, la navigation ou l'inscription afin d’utiliser notre site.

Veuillez lire attentivement ces conditions d'utilisation avant de commencer à utiliser notre site car elles s'appliqueront à votre utilisation de notre site. Nous vous recommandons d'en imprimer une copie pour toute référence future.

En utilisant notre site, vous confirmez accepter ces conditions d'utilisation et vous accepter de vous y conformer.

Si vous n'acceptez pas ces conditions d'utilisation, vous ne devez pas utiliser notre site.

Ces conditions d'utilisation font référence aux conditions supplémentaires suivantes, qui s'appliquent également à votre utilisation de notre site :

AUTRES CONDITIONS APPLICABLES

Ces conditions d'utilisation font référence aux conditions supplémentaires suivantes qui s'appliquent également à votre utilisation de notre site :

 • Notre Déclaration de confidentialité (lien) qui définit les conditions dans lesquelles nous traitons les données personnelles que nous collectons auprès de vous ou que vous nous fournissez. En utilisant notre site, vous consentez à un tel traitement et vous garantissez que toutes les données que vous avez fournies sont exactes.
 • Notre Politique d'utilisation acceptable (lien) qui définit les utilisations autorisées et les utilisations interdites de notre site. Lorsque vous utilisez notre site, vous devez vous conformer à cette Politique d'utilisation acceptable.
 • Notre Politique de cookies (lien)qui contient des informations sur les cookies de notre site.

Si vous achetez des produits sur notre site, nos conditions générales de vente (lien) s'appliqueront aux ventes.

À PROPOS DE NOTRE SOCIÉTÉ

store.netgear.nl est un site Internet exploité par Gezamenlijk Voordeel BV (« Nous »). Nous sommes inscrits à la Chambre de commerce néerlandaise (« Dutch Chamber of Commerce ») sous le numéro de société 17185311 et notre siège social se situe à l’adresse Lorentzweg 1 (5482 TP), Schijndel, Pays-Bas. Notre numéro de TVA est le NL 815.300.669.B01

Nous sommes une société anonyme.

MODIFICATIONS DE CES CONDITIONS

Nous pouvons réviser ces conditions d'utilisation à tout moment en les modifiant sur cette page.

Veuillez la consulter de temps en temps afin de prendre connaissance des modifications que nous avons apportées dans la mesure où celles-ci vous engagent.

MODIFICATIONS APPORTÉES À NOTRE SITE

Nous pouvons mettre à jour notre site de temps en temps et modifier son contenu à tout moment. Cependant, veuillez noter que tout contenu de notre site peut être à tout moment obsolète et que nous ne sommes pas tenus de le mettre à jour.

Nous ne garantissons pas que notre site ni une partie de son contenu sera exempt d'erreurs ou d'omissions.

ACCÈS À NOTRE SITE

Notre site est mis à disposition à titre gratuit.

Nous ne garantissons pas que celui-ci ni une partie de son contenu sera toujours disponible ou consultable de manière ininterrompue. L'accès à notre site est autorisé de manière temporaire. Nous pouvons suspendre, retirer, interrompre ou modifier tout ou partie de notre site sans avis. Nous ne serons pas responsables envers vous si pour une raison quelconque notre site est indisponible à tout moment ou pendant une période quelconque.

Vous êtes tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir accès à notre site.

Vous êtes également tenus de vous assurer que l’ensemble des personnes qui accèdent à notre site au moyen de votre connexion Internet connaissent ces conditions d'utilisation ainsi que les autres conditions générales applicables et qu'elles s’y conforment.

Notre site Internet s'adresse aux personnes résidant au Benelux. Nous ne déclarons pas que le contenu disponible sur ou par l’intermédiaire de notre site est approprié ou disponible dans d'autres pays. Nous pouvons limiter à tout moment la disponibilité de notre site ou de tout service ou produit décrit sur notre site à toute personne ou zone géographique. Si vous choisissez d'accéder à notre site en dehors du Benelux, vous le faites à vos propres risques.

VOTRE COMPTE ET VOTRE MOT DE PASSE

Si vous choisissez ou si vous recevez un code d'identification d'utilisateur, un mot de passe ou tout autre élément d'information dans le cadre de nos procédures de sécurité, vous devez considérer ces informations comme confidentielles. Vous ne devez les divulguer à aucun tierce partie.

Nous avons à tout moment le droit de désactiver tout code d'identification d'utilisateur ou mot de passe choisi par vous-même ou attribué par nous-même si nous estimons que vous n'avez pas respecté l'une des dispositions des présentes conditions d'utilisation.

Si vous connaissez ou suspectez que quelqu'un d'autre que vous connaît votre code d'identification d'utilisateur ou votre mot de passe, vous devez nous en informer rapidement en nous écrivant à l'adresse infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nous sommes le propriétaire ou le titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle se rapportant à notre site et au matériel qui y est publié. Ces œuvres sont protégées par la législation et les traités de l’UE relative au droit d’auteur dans le monde entier. Tous ces droits sont réservés.

Vous pouvez imprimer une copie et télécharger des extraits de toute page de notre site pour votre usage personnel et vous pouvez attirer l'attention des autres membres de votre organisation sur le contenu publié sur notre site.

Vous ne devez en aucun cas modifier les copies papier ou numériques de tout matériel que vous avez imprimé ou téléchargé et vous ne devez pas utiliser d'illustrations, de photographies, de séquences vidéo ou audio ou de graphiques séparément de tout texte d'accompagnement.

Notre statut (et celui de tout contributeur identifié) en tant qu'auteur du contenu de notre site doit toujours être reconnu.

Vous ne devez utiliser aucune partie du contenu de notre site à des fins commerciales sans l’obtention d’une licence auprès de notre société ou de nos concédants de licence.

Si vous imprimez, copiez ou téléchargez une partie de notre site en violation de ces conditions d'utilisation, votre droit d'utilisation de notre site cessera immédiatement et vous devrez à notre discrétion restituer ou détruire toute copie du matériel que vous avez produite.

ABSENCE DE DÉPENDANCE À L’ÉGARD DES INFORMATIONS

Le contenu de notre site est fourni à titre informatif uniquement. Il ne vise pas à servir de conseils sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Vous devez obtenir des conseils professionnels ou spécialisés avant de prendre ou de vous abstenir de prendre toute mesure sur la base du contenu de notre site.

Bien que nous déployions des efforts raisonnables pour mettre à jour les informations présentées sur notre site, nous ne faisons aucune représentation ou garantie, explicite ou implicite, attestant que le contenu de notre site est exact, exhaustif ou à jour.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Rien dans les présentes conditions d'utilisation n'exclut ni ne limite notre responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de notre négligence, d’une fraude ou d’une fausse déclaration frauduleuse de notre part, ou de toute autre responsabilité qui ne peut être exclue NI limitée par la législation anglaise.

Dans la mesure permise par la loi, nous excluons toutes les conditions, garanties, représentations ou autres conditions qui peuvent s'appliquer à notre site ou à son contenu, qu'il soit explicite ou implicite.

Nous ne serons pas tenus pour responsables envers tout utilisateur en cas de perte ou de dommage, que ce soit contractuellement, en cas de délit (y compris la négligence), de manquement à une obligation légale ou autre, même si prévisible, découlant de ou en relation avec :

 • L’utilisation ou l'impossibilité d'utiliser notre site ; ou
 • L’utilisation ou la confiance en un quelconque contenu affiché sur notre site.

Si vous êtes un utilisateur professionnel, veuillez noter qu'en particulier, nous ne serons pas tenus pour responsables de :

 • Perte de bénéfices, de chiffre d’affaires, d’activités ou de revenus ;
 • Interruption de l’activité ;
 • Perte d'économies prévues ;
 • Perte d'une opportunité commerciale, de clientèle ou de réputation ; ou
 • Toute perte ou dommage indirect ou consécutif.

Si vous êtes un utilisateur consommateur, veuillez noter que nous réservons notre site à un usage domestique et privé. Vous acceptez de ne pas utiliser notre site à des fins commerciales, et nous nous dégageons de toute responsabilité à votre égard concernant toute perte de profit, perte d'activité, interruption de l'activité ou perte d'une opportunité commerciale.

Nous ne serons tenus pour responsables de toute perte ou dommage causé par un virus, une attaque de déni de service distribuée ou tout autre matériel technologiquement nuisible qui pourrait infecter votre équipement informatique, vos programmes informatiques, vos données ou tout autre matériel dont vous avez la propriété en raison de votre utilisation de notre site ou de votre téléchargement de tout contenu depuis celui-ci, ou de tout site Web lié à celui-ci.

Nous n'assumons aucune responsabilité à l’égard du contenu des sites Web dont un lien figure sur notre site. Ces liens ne doivent pas être interprétés comme une approbation par nous-mêmes de ces sites Web. Nous ne serons pas tenus responsables des pertes ou dommages pouvant résulter de votre utilisation de ceux-ci.

Différentes limitations et exclusions de responsabilité s'appliqueront à la responsabilité résultant de la fourniture de toue marchandise que nous vous fournissons, qui seront définies dans nos Conditions générales de vente.(lien).

VIRUS

Nous ne garantissons pas que notre site sera sécurisé ou exempt de bogues ou de virus.

Vous êtes responsable de la configuration de vos technologies de l'information, de vos programmes informatiques et de votre plateforme afin d'accéder à notre site. Vous devez utiliser votre propre logiciel de protection antivirus.

Vous ne devez pas utiliser de manière abusive notre site en introduisant sciemment des virus, des chevaux de Troie, des vers, des bombes logiques ou tout autre matériel malveillant ou technologiquement nuisible. Vous ne devez pas tenter d'obtenir un accès non autorisé à notre site, au serveur sur lequel notre site est stocké ou à tout serveur, ordinateur ou base de données connectée à notre site. Vous ne devez pas attaquer notre site via une attaque par déni de service ou une attaque par déni de service distribué. En violant cette disposition, vous commettriez une infraction pénale. Nous signalerons toute violation de ce type aux autorités d’application de la loi compétentes et nous coopérerons avec ces autorités en leur révélant votre identité. Dans le cas d'une telle violation, votre droit d'utilisation de notre site cessera immédiatement.

LIEN VERS NOTRE SITE

Vous pouvez créer un lien vers notre page d'accueil à condition que vous le fassiez d'une manière juste et légale et qui ne nuise pas à notre réputation ou qui n'en profite pas de quelque manière que ce soit.

Vous ne devez pas insérer un lien de manière à suggérer une quelconque forme d'association, d’acceptation ou d'approbation de notre part alors qu’il n'en existe pas.

Vous ne devez pas insérer de lien sur notre site vers un site Web qui ne vous appartient pas.

Notre site ne doit pas être encadré par un autre site et vous ne pouvez pas non plus créer de lien vers une partie de notre site autre que la page d'accueil.

Nous nous réservons le droit de retirer l'autorisation de liens sans préavis.

Le site Web sur lequel vous créez un lien doit être conforme à tous égards aux normes de contenu énoncées dans notre Politique d'utilisation acceptable. (lien)

Si vous souhaitez utiliser le contenu de notre site autre que celui décrit ci-dessus, veuillez contacter infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

LIENS ET RESSOURCES DE TIERCES PARTIES SUR NOTRE SITE

Lorsque notre site contient des liens vers d'autres sites et ressources fournis par des tierces parties, ces liens sont fournis à titre informatif uniquement.

Nous n'exerçons aucun contrôle sur le contenu de ces sites ou ressources.

LOI APPLICABLE

Si vous êtes un consommateur, veuillez noter que les conditions de cette politique, son objet et sa formation sont régis par le droit néerlandais. Cependant, si vous résidez en Belgique ou au Luxembourg, la loi de votre pays de résidence s'appliquera. Nous convenons ensemble que les tribunaux néerlandais auront compétence exclusive sauf que si vous êtes un résident de la Belgique ou du Luxembourg, vous pouvez également engager des poursuites dans ces pays.

Si vous êtes une entreprise, les conditions de cette politique, son objet et sa formation (et tout litige ou réclamation non contractuel) sont régis par le droit néerlandais. Nous acceptons ensemble la compétence exclusive des tribunaux d'Oost-Brabant, 's-Hertogenbosch, aux Pays-Bas.

CONTACT

Pour nous contacter, veuillez envoyer un courriel à l’adresse infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

Nous vous remercions d'avoir visité notre site.

Nutzungsbedingungen

BITTE LESEN SIE DIESE BEDINGUNGEN VOR IHRER NUTZUNG DER WEBSITE SORGFÄLTIG DURCH.

BEDINGUNGEN DER WEBSITE-NUTZUNG

Diese Nutzungsbedingungen (zusammen mit den Dokumenten, auf welche hierin verwiesen wird), nennen Ihnen die Bedingungen, gemäß welcher Sie zur Nutzung unserer store.netgear.nl (im Folgenden: „unsere Site“) als Gast oder registrierter Nutzer berechtigt sind. Die Nutzung unserer Site umfasst den Zugriff auf unsere Site, das Stöbern durch sie oder die Registrierung zur Nutzung unserer Site.

Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen vor Ihrer erstmaligen Nutzung unserer Site sorgfältig durch, da diese Anwendung auf Ihren Besuch unserer Site finden. Wir empfehlen Ihnen, sich für eine spätere Bezugnahme eine Kopie auszudrucken.

Mit der Nutzung unserer Site bestätigen Sie, diese Nutzungsbedingungen anzunehmen und der Einhaltung dieser zustimmen.

Sofern Sie nicht zustimmen, dürfen Sie unsere Site nicht nutzen.

SONSTIGE ANWENDBAREN BEDINGUNGEN

Diese Nutzungsbedingungen beziehen sich auf die nachstehenden Zusatzbedingungen, welche ebenfalls Anwendung auf Ihre Nutzung unserer Site finden:

 • Unsere Datenschutzerklärung (Link), in welchen die Bedingungen, auf deren Grundlage die von Ihnen erhobenen oder die uns von Ihnen bereitgestellten personenbezogene Daten verarbeitet werden, festgelegt sind. Durch die Nutzung unserer Site willigen Sie in diese Verarbeitung ein und gewährleisten, dass sämtliche von Ihnen bereitgestellten Daten genau sind.
 • Unsere Nutzungsordnung (link), in welchen die gestatteten und verbotenen Nutzungen unserer Site festgelegt sind. Durch die Nutzung unserer Site verpflichten Sie sich zur Einhaltung dieser Nutzungsordnung.
 • Unsere Cookie-Richtlinie (link) mit Informationen über die auf unserer Site verwendeten Cookies.

Beim Kauf von Produkten von unserer Site finden unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (link) Anwendung.

DATEN ÜBER UNS

Betreiberin der store.netgear.nl ist die GEZAMENLIJK VOORDEEL B.V. (im Folgenden: „wir“ oder „uns(er/e)“) Der eingetragene Sitz unserer Gesellschaft ist Lorentzweg 1, 5482 TP Schijndel, Niederlande. Wir sind eingetragen in der niederländischen Handelskammer unter der Nummer 17175311. Unsere USt.-Nummer: NL 815.300.669.B01.

Wir sind eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach niederländischem Recht.

ÄNDERUNGEN AN DIESEN BEDINGUNGEN

Wir sind berechtigt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit durch Änderungen an dieser Seite zu überarbeiten.

Bitte überprüfen Sie diese Seite daher gelegentlich, um sich über etwaige von uns vorgenommene Änderungen zu informieren; denn diese sind für Sie verbindlich.

ÄNDERUNGEN AN UNSERER SITE

Wir sind berechtigt, unsere Site gelegentlich zu aktualisieren und jederzeit Änderungen an deren Inhalt vorzunehmen. Denken Sie jedoch daran, dass jedweder Inhalt auf unserer Site jederzeit veraltet sein kann und wir nicht zur Aktualisierung veralteter Inhalte verpflichtet sind.

Eine Garantie dahingehend, dass unsere Site oder jedweder Inhalt auf dieser frei von Fehlern oder Auslassungen ist, erfolgt nicht.

ZUGRIFF AUF UNSERE SITE

Unsere Site steht gebührenfrei zur Verfügung.

Eine Garantie dahingehend, dass unsere Site oder jedweder Inhalt auf dieser jederzeit oder ununterbrochen zur Verfügung steht, erfolgt jedoch nicht. Der Zugriff auf unsere Site ist für einen vorübergehenden Zeitraum gestattet. Wir sind berechtigt, unsere Site teilweise oder insgesamt ohne vorherige Ankündigung auszusetzen, zurückzuziehen, einzustellen oder zu ändern. Eine Haftung Ihnen gegenüber für Nichterreichbarkeit der Site, die aus beliebigem Grund zu einem Zeitpunkt oder über einen Zeitraum eintreten kann, besteht nicht.

Die Verantwortlichkeit, sämtliche für den Zugriff auf unsere Site erforderlichen Vereinbarungen zu treffen, obliegt Ihnen.

Zudem obliegt Ihnen die Verantwortlichkeit, sicherzustellen, dass sämtlichen über Ihre Internet-Verbindung auf unserer Site zugreifenden Personen diese Nutzungsbedingungen und sonstigen anwendbaren Bedingungen bekannt sind und diese von ihnen eingehalten werden.

Unsere Site richtet sich an Personen mit Wohnsitz im Beneluxraum. Eine Zusicherung unsererseits, dass der auf oder über unsere Site bereitgestellte Inhalt für andere Orte angemessen ist oder dort zur Verfügung steht, erfolgt nicht. Wir sind berechtigt, die Verfügbarkeit unserer Site oder der dort beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen für Personen oder geographische Gebiete jederzeit zu beschränken. Ihr Zugriff auf unsere Site von außerhalb des Beneluxraums erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.

IHR KONTO UND PASSWORT

Wenn Sie einen Nutzeridentifikationscode, ein Passwort oder eine andere Informationsart für unser Sicherheitsverfahren auswählen oder Ihnen ein solches zugewiesen wird, so sind diese Informationen von Ihnen vertraulich zu behandeln. Es ist Ihnen untersagt, diese gegenüber einer Drittpartei offenzulegen.

Wir haben das Recht, sämtliche entweder von Ihnen ausgewählten oder Ihnen von uns zugewiesenen Nutzeridentifikationscodes oder Passwörter jederzeit in den Fällen zu deaktivieren, in denen Sie nach unserer angemessenen Auffassung den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nicht nachgekommen sind.

Sofern Sie von Personen wissen oder bei welchen Sie vermuten, dass diesen Ihr Identifikationscode oder Passwort bekannt ist, sind Sie verpflichtet, uns dies umgehend per E-Mail an infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl< zu melden.

GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE

Das Eigentum oder die Lizenz an sämtlichen geistigen Eigentumsrechten an unsere Site sowie das auf diesen veröffentlichte Material liegt bei uns. Diese Werke sind weltweit durch Urheberrechte und entsprechende Abkommen geschützt. Sämtliche dieser Rechte sind vorbehalten.

Es ist Ihnen gestattet, von jedweder/n Seite(n) für Ihre private Nutzung eine Kopie auszudrucken sowie Auszüge davon herunterzuladen sowie innerhalb Ihres Unternehmens die Aufmerksamkeit auf den auf unserer Site eingestellten Inhalt zu lenken.

Ihnen ist jedoch nicht gestattet, die digitalen oder auf Papier enthaltenen Kopien des von Ihnen ausgedruckten oder heruntergeladenen Materials in beliebiger Art und Weise zu modifizieren sowie Abbildungen, Fotos, Video- oder Audiosequenzen oder Grafiken getrennt vom jeweiligen Begleittext zu nutzen.

Unser Status (sowie des etwaiger identifizierte Beitragender) als Autoren von Inhalt auf unserer Site ist jederzeit anzuerkennen.

Das Teilen des Inhalts auf unserer Site für gewerbliche Zwecke ist Ihnen nur nach Erteilung einer entsprechenden Lizenz durch uns oder unsere Lizenzgeber gestattet.

Sofern Sie einen Teil unserer Site unter Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen ausdrucken, kopieren oder herunterladen, so erlischt Ihr Recht auf Nutzung unserer Site umgehend und Sie sind nach unserem Ermessen verpflichtet, sämtliches von Ihnen kopiertes Material entweder an uns zurückzugeben oder zu vernichten.

UNMÖGLICHKEIT DES STÜTZENS AUF ANGABEN

Die Bereitstellung des Inhalts auf unserer Site erfolgt lediglich zu allgemeinen Informationszwecken. Er ist folglich nicht zum Zwecke der Beratung, auf welchen Sie sich stützen sollten, vorgesehen. Vor der Ausführung von Handlungen oder Unterlassungen auf der Grundlage des Inhalts auf unserer Site müssen Sie daher zunächst fachmännische Beratung einholen.

Auch wenn wir uns in angemessener Art und Weise bemühen, die Informationen auf unserer Site zu aktualisieren, geben wir keinerlei ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien bezüglich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität des Inhalts auf unserer Site ab.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen wirken weder als Ausschluss noch als Beschränkung unserer Haftung für Tod oder Personenschäden infolge unserer Fahrlässigkeit, unseres Betrugs oder betrügerischer Falschdarstellung oder jede sonstigen Haftung, welche nach englischem Recht weder ausgeschlossen noch beschränkt werden kann.

Sämtliche für unsere Site oder deren Inhalt geltenden ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingungen, Gewährleistungen, Zusicherungen oder sonstige Bedingungen werden von uns im gesetzlich zulässigen Rahmen hiermit ausgeschlossen.

Gegenüber Nutzern haften wir in keinerlei Art und Weise für aus diesem Vertrag hervorgehenden oder mit dem Vertrag in Verbindung stehenden Verluste oder Schäden, ungeachtet dessen, ob aufgrund eines Vertrages, einer unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Verstöße gegen gesetzliche Pflichten oder sonstige, auch wenn diese vorhersehbar sind:

 • Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung unserer Site oder
 • Nutzung des auf unserer Site angezeigten Inhalts oder die Stützung auf diesen.

Sofern es sich bei Ihnen um einen geschäftlichen Nutzer handelt, so möchten wir insbesondere darauf hinweisen, dass wir in keinerlei Art und Weise für das Nachstehende haften:

 • Gewinn-, Verkaufs-, Geschäfts- oder Umsatzausfälle;
 • Betriebsunterbrechungen;
 • entgangene erwartete Einsparungen;
 • Verlust von Geschäftsgelegenheiten, Goodwill oder Reputation oder
 • sämtliche unmittelbaren oder Folgeverluste oder -schäden.

Sofern es sich bei Ihnen um einen Privatnutzer handelt, so möchten wir darauf hinweisen, dass unsere Site nur für die häusliche und private Nutzung bereitgestellt wird. Sie erklären sich damit einverstanden, unsere Site nicht für gewerbliche oder geschäftliche Zwecke zu nutzen und dass auf unserer Seite keinerlei Haftung für etwaige Ihnen entstandenen Gewinn- oder Geschäftsausfälle, Geschäftsunterbrechung oder entgangene Geschäftsgelegenheiten besteht.

Auf unserer Seite besteht keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden aufgrund eines Virus, eines verbreiteten Denial-of-Service-Angriff oder sonstigem technologisch schädlichem Material, welches Ihre Computerausstattung, Computerprogramme, Daten oder sonstiges urheberrechtlich geschütztes Material infolge Ihrer Nutzung unserer Site oder des Herunterladens von Inhalten von unserer Site oder auf einer mit ihr verlinkten Website infizieren könnte.

Die Übernahme einer Verantwortlichkeit für den Inhalt von mit unserer Site verlinkten Websites durch uns erfolgt nicht. Diese Links sollten nicht als Zustimmung unsererseits zu diesen verlinkten Websites ausgelegt werden. Eine Haftung unsererseits für durch die Nutzung dieser Websites verursachten Verluste oder Schäden erfolgt nicht.

Die verschiedenen Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse finden Anwendung auf Haftungen, welche infolge der Lieferung von Produkten an Sie entstehen und in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (link) festgelegt sind.

VIREN

Eine Garantie unsererseits, dass unsere Site frei von Bugs oder Viren ist oder vor diesen geschützt ist, erfolgt nicht.

Die Verantwortlichkeit für die Konfigurierung Ihrer Informationstechnologie, Computerprogrammen und Plattformen zum Zugriff auf unsere Site, obliegt Ihnen. Sie sollten Ihre eigene Virusschutzsoftware verwenden.

Es ist Ihnen verboten, unsere Site durch wissentliches Einführen von Viren, Trojanern, Würmern, logischen Bomben oder sonstigem bösartigen oder technologisch schädlichem Material zu missbrauchen. Es ist Ihnen verboten, sich unbefugten Zugriff auf unsere Site, den Server, auf welchem diese Site gespeichert ist oder jedwede(n) an unsere Site angeschlossenen Server, Computer oder Datenbank zu verschaffen versuchen. Außerdem ist es Ihnen verboten, unsere Site mittels eines Denial-of-Service-Angriffs oder eines verbreiteten Denial-of-Service-Angriffs anzugreifen. Verstöße gegen diese Bestimmung stellen eine strafbare Handlung dar. Sämtliche dieser Verstöße werden von uns den Vollstreckungsbehörden gemeldet und diesen Behörden unsere Mitwirkung durch die Offenlegung Ihrer Identität erteilt. Im Falle eines solchen Verstoßes erlischt Ihr Nutzungsrecht unserer Site mit sofortiger Wirkung.

VERLINKUNG MIT UNSERER SITE

Sie sind berechtigt, unsere Startseite unter der Voraussetzung zu verlinken, dass dies ist einer fairen und rechtmäßigen Art und Weise erfolgt und unsere Reputation dadurch weder beschädigt wird noch Sie sich einen Vorteil daraus verschaffen.

Es ist Ihnen verboten, einen Link in einer Art und Weise herzustellen, durch welche eine etwaige gar nicht bestehende Verbindung, Zustimmung oder Einwilligung unsererseits nahegelegt wird.

Es ist Ihnen verboten, unsere Site mit einer Website zu verlinken, welche sich nicht in Ihrem Eigentum befindet.

Es ist Ihnen verboten, unsere Site in eine andere Site einzurahmen oder aus einem anderen Teil davon als der Startseite einen Link zu erstellen.

Wir behalten uns das Recht vor, die Erlaubnis zur Verlinkung ohne weitere Ankündigung zu widerrufen.

Die Website, mit welcher Sie verlinken, muss in jeglicher Hinsicht mit den in unserer Nutzungsordnung (link) festgelegten Inhaltsstandard im Einklang stehen.

Sollten Sie die Nutzung eines anderen Inhaltes auf unserer Site als den oben genannten wünschen, stehen wir Ihnen unter der E-Mail-Adresse infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl gern zur Verfügung.

LINKS UND QUELLEN VON DRITTANBIETERN

Die auf unserer Site angegebenen Links zu anderen Sites und von Drittparteien zur Verfügung gestellten Quellen dienen Ihnen lediglich zu Informationszwecken.

Die Inhalte dieser Sites oder Quellen stehen außerhalb unserer Kontrolle.

ANWENDBARES RECHT

Wenn Sie Verbraucher sind, weisen wir darauf hin, dass die Bedingungen zu dieser Richtlinie, der Gegenstand von dieser sowie ihre Gestaltung niederländischem Recht unterliegen. Sofern Sie jedoch in Belgien oder Luxemburg ansässig sind, gilt das Recht Ihres jeweiligen Wohnsitzlandes. Zwischen Ihnen und uns wird hiermit vereinbart, dass, sofern Sie nicht in Belgien oder Luxemburg ansässig sind und daher ebenfalls Verfahren in diesen Ländern einleiten können, ausschließlich niederländische Gerichte zuständig sind.

Sofern es sich bei Ihnen um ein Geschäft handelt, so unterliegen diese Richtlinien, ihr Gegenstand sowie deren Gestaltung (sowie sämtliche nicht-vertragsbedingten Streitfälle oder Ansprüche) niederländischem Recht. Zwischen Ihnen uns wird hiermit die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte in Oost-Brabant, 's-Hertogenbosch, Niederlande, vereinbar.

UNSERE KONTAKTDATEN

Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Site.

CONDITIONS D’UTILISATION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CONDITIONS GÉNÉRALES AVANT D'UTILISER CE SITE

CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE WEB

Ces conditions d'utilisation (ainsi que les documents qui y sont mentionnés) vous fournissent une description des conditions d'utilisation de notre store.netgear.nl (notre site), que ce soit en tant qu'invité ou qu’utilisateur inscrit. L'utilisation de notre site comprend l'accès, la navigation ou l'inscription afin d’utiliser notre site.

Veuillez lire attentivement ces conditions d'utilisation avant de commencer à utiliser notre site car elles s'appliqueront à votre utilisation de notre site. Nous vous recommandons d'en imprimer une copie pour toute référence future.

En utilisant notre site, vous confirmez accepter ces conditions d'utilisation et vous accepter de vous y conformer.

Si vous n'acceptez pas ces conditions d'utilisation, vous ne devez pas utiliser notre site.

Ces conditions d'utilisation font référence aux conditions supplémentaires suivantes, qui s'appliquent également à votre utilisation de notre site :

AUTRES CONDITIONS APPLICABLES

Ces conditions d'utilisation font référence aux conditions supplémentaires suivantes qui s'appliquent également à votre utilisation de notre site :

 • Notre Déclaration de confidentialité (lien) qui définit les conditions dans lesquelles nous traitons les données personnelles que nous collectons auprès de vous ou que vous nous fournissez. En utilisant notre site, vous consentez à un tel traitement et vous garantissez que toutes les données que vous avez fournies sont exactes.
 • Notre Politique d'utilisation acceptable (lien) qui définit les utilisations autorisées et les utilisations interdites de notre site. Lorsque vous utilisez notre site, vous devez vous conformer à cette Politique d'utilisation acceptable.
 • Notre Politique de cookies (lien)qui contient des informations sur les cookies de notre site.

Si vous achetez des produits sur notre site, nos conditions générales de vente (lien) s'appliqueront aux ventes.

À PROPOS DE NOTRE SOCIÉTÉ

store.netgear.nl est un site Internet exploité par Gezamenlijk Voordeel BV (« Nous »). Nous sommes inscrits à la Chambre de commerce néerlandaise (« Dutch Chamber of Commerce ») sous le numéro de société 17185311 et notre siège social se situe à l’adresse Lorentzweg 1 (5482 TP), Schijndel, Pays-Bas. Notre numéro de TVA est le NL 815.300.669.B01

Nous sommes une société anonyme.

MODIFICATIONS DE CES CONDITIONS

Nous pouvons réviser ces conditions d'utilisation à tout moment en les modifiant sur cette page.

Veuillez la consulter de temps en temps afin de prendre connaissance des modifications que nous avons apportées dans la mesure où celles-ci vous engagent.

MODIFICATIONS APPORTÉES À NOTRE SITE

Nous pouvons mettre à jour notre site de temps en temps et modifier son contenu à tout moment. Cependant, veuillez noter que tout contenu de notre site peut être à tout moment obsolète et que nous ne sommes pas tenus de le mettre à jour.

Nous ne garantissons pas que notre site ni une partie de son contenu sera exempt d'erreurs ou d'omissions.

ACCÈS À NOTRE SITE

Notre site est mis à disposition à titre gratuit.

Nous ne garantissons pas que celui-ci ni une partie de son contenu sera toujours disponible ou consultable de manière ininterrompue. L'accès à notre site est autorisé de manière temporaire. Nous pouvons suspendre, retirer, interrompre ou modifier tout ou partie de notre site sans avis. Nous ne serons pas responsables envers vous si pour une raison quelconque notre site est indisponible à tout moment ou pendant une période quelconque.

Vous êtes tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir accès à notre site.

Vous êtes également tenus de vous assurer que l’ensemble des personnes qui accèdent à notre site au moyen de votre connexion Internet connaissent ces conditions d'utilisation ainsi que les autres conditions générales applicables et qu'elles s’y conforment.

Notre site Internet s'adresse aux personnes résidant au Benelux. Nous ne déclarons pas que le contenu disponible sur ou par l’intermédiaire de notre site est approprié ou disponible dans d'autres pays. Nous pouvons limiter à tout moment la disponibilité de notre site ou de tout service ou produit décrit sur notre site à toute personne ou zone géographique. Si vous choisissez d'accéder à notre site en dehors du Benelux, vous le faites à vos propres risques.

VOTRE COMPTE ET VOTRE MOT DE PASSE

Si vous choisissez ou si vous recevez un code d'identification d'utilisateur, un mot de passe ou tout autre élément d'information dans le cadre de nos procédures de sécurité, vous devez considérer ces informations comme confidentielles. Vous ne devez les divulguer à aucun tierce partie.

Nous avons à tout moment le droit de désactiver tout code d'identification d'utilisateur ou mot de passe choisi par vous-même ou attribué par nous-même si nous estimons que vous n'avez pas respecté l'une des dispositions des présentes conditions d'utilisation.

Si vous connaissez ou suspectez que quelqu'un d'autre que vous connaît votre code d'identification d'utilisateur ou votre mot de passe, vous devez nous en informer rapidement en nous écrivant à l'adresse infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nous sommes le propriétaire ou le titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle se rapportant à notre site et au matériel qui y est publié. Ces œuvres sont protégées par la législation et les traités de l’UE relative au droit d’auteur dans le monde entier. Tous ces droits sont réservés.

Vous pouvez imprimer une copie et télécharger des extraits de toute page de notre site pour votre usage personnel et vous pouvez attirer l'attention des autres membres de votre organisation sur le contenu publié sur notre site.

Vous ne devez en aucun cas modifier les copies papier ou numériques de tout matériel que vous avez imprimé ou téléchargé et vous ne devez pas utiliser d'illustrations, de photographies, de séquences vidéo ou audio ou de graphiques séparément de tout texte d'accompagnement.

Notre statut (et celui de tout contributeur identifié) en tant qu'auteur du contenu de notre site doit toujours être reconnu.

Vous ne devez utiliser aucune partie du contenu de notre site à des fins commerciales sans l’obtention d’une licence auprès de notre société ou de nos concédants de licence.

Si vous imprimez, copiez ou téléchargez une partie de notre site en violation de ces conditions d'utilisation, votre droit d'utilisation de notre site cessera immédiatement et vous devrez à notre discrétion restituer ou détruire toute copie du matériel que vous avez produite.

ABSENCE DE DÉPENDANCE À L’ÉGARD DES INFORMATIONS

Le contenu de notre site est fourni à titre informatif uniquement. Il ne vise pas à servir de conseils sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Vous devez obtenir des conseils professionnels ou spécialisés avant de prendre ou de vous abstenir de prendre toute mesure sur la base du contenu de notre site.

Bien que nous déployions des efforts raisonnables pour mettre à jour les informations présentées sur notre site, nous ne faisons aucune représentation ou garantie, explicite ou implicite, attestant que le contenu de notre site est exact, exhaustif ou à jour.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Rien dans les présentes conditions d'utilisation n'exclut ni ne limite notre responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de notre négligence, d’une fraude ou d’une fausse déclaration frauduleuse de notre part, ou de toute autre responsabilité qui ne peut être exclue NI limitée par la législation anglaise.

Dans la mesure permise par la loi, nous excluons toutes les conditions, garanties, représentations ou autres conditions qui peuvent s'appliquer à notre site ou à son contenu, qu'il soit explicite ou implicite.

Nous ne serons pas tenus pour responsables envers tout utilisateur en cas de perte ou de dommage, que ce soit contractuellement, en cas de délit (y compris la négligence), de manquement à une obligation légale ou autre, même si prévisible, découlant de ou en relation avec :

 • L’utilisation ou l'impossibilité d'utiliser notre site ; ou
 • L’utilisation ou la confiance en un quelconque contenu affiché sur notre site.

Si vous êtes un utilisateur professionnel, veuillez noter qu'en particulier, nous ne serons pas tenus pour responsables de :

 • Perte de bénéfices, de chiffre d’affaires, d’activités ou de revenus ;
 • Interruption de l’activité ;
 • Perte d'économies prévues ;
 • Perte d'une opportunité commerciale, de clientèle ou de réputation ; ou
 • Toute perte ou dommage indirect ou consécutif.

Si vous êtes un utilisateur consommateur, veuillez noter que nous réservons notre site à un usage domestique et privé. Vous acceptez de ne pas utiliser notre site à des fins commerciales, et nous nous dégageons de toute responsabilité à votre égard concernant toute perte de profit, perte d'activité, interruption de l'activité ou perte d'une opportunité commerciale.

Nous ne serons tenus pour responsables de toute perte ou dommage causé par un virus, une attaque de déni de service distribuée ou tout autre matériel technologiquement nuisible qui pourrait infecter votre équipement informatique, vos programmes informatiques, vos données ou tout autre matériel dont vous avez la propriété en raison de votre utilisation de notre site ou de votre téléchargement de tout contenu depuis celui-ci, ou de tout site Web lié à celui-ci.

Nous n'assumons aucune responsabilité à l’égard du contenu des sites Web dont un lien figure sur notre site. Ces liens ne doivent pas être interprétés comme une approbation par nous-mêmes de ces sites Web. Nous ne serons pas tenus responsables des pertes ou dommages pouvant résulter de votre utilisation de ceux-ci.

Différentes limitations et exclusions de responsabilité s'appliqueront à la responsabilité résultant de la fourniture de toue marchandise que nous vous fournissons, qui seront définies dans nos Conditions générales de vente.(lien).

VIRUS

Nous ne garantissons pas que notre site sera sécurisé ou exempt de bogues ou de virus.

Vous êtes responsable de la configuration de vos technologies de l'information, de vos programmes informatiques et de votre plateforme afin d'accéder à notre site. Vous devez utiliser votre propre logiciel de protection antivirus.

Vous ne devez pas utiliser de manière abusive notre site en introduisant sciemment des virus, des chevaux de Troie, des vers, des bombes logiques ou tout autre matériel malveillant ou technologiquement nuisible. Vous ne devez pas tenter d'obtenir un accès non autorisé à notre site, au serveur sur lequel notre site est stocké ou à tout serveur, ordinateur ou base de données connectée à notre site. Vous ne devez pas attaquer notre site via une attaque par déni de service ou une attaque par déni de service distribué. En violant cette disposition, vous commettriez une infraction pénale. Nous signalerons toute violation de ce type aux autorités d’application de la loi compétentes et nous coopérerons avec ces autorités en leur révélant votre identité. Dans le cas d'une telle violation, votre droit d'utilisation de notre site cessera immédiatement.

LIEN VERS NOTRE SITE

Vous pouvez créer un lien vers notre page d'accueil à condition que vous le fassiez d'une manière juste et légale et qui ne nuise pas à notre réputation ou qui n'en profite pas de quelque manière que ce soit.

Vous ne devez pas insérer un lien de manière à suggérer une quelconque forme d'association, d’acceptation ou d'approbation de notre part alors qu’il n'en existe pas.

Vous ne devez pas insérer de lien sur notre site vers un site Web qui ne vous appartient pas.

Notre site ne doit pas être encadré par un autre site et vous ne pouvez pas non plus créer de lien vers une partie de notre site autre que la page d'accueil.

Nous nous réservons le droit de retirer l'autorisation de liens sans préavis.

Le site Web sur lequel vous créez un lien doit être conforme à tous égards aux normes de contenu énoncées dans notre Politique d'utilisation acceptable. (lien)

Si vous souhaitez utiliser le contenu de notre site autre que celui décrit ci-dessus, veuillez contacter infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

LIENS ET RESSOURCES DE TIERCES PARTIES SUR NOTRE SITE

Lorsque notre site contient des liens vers d'autres sites et ressources fournis par des tierces parties, ces liens sont fournis à titre informatif uniquement.

Nous n'exerçons aucun contrôle sur le contenu de ces sites ou ressources.

LOI APPLICABLE

Si vous êtes un consommateur, veuillez noter que les conditions de cette politique, son objet et sa formation sont régis par le droit néerlandais. Cependant, si vous résidez en Belgique ou au Luxembourg, la loi de votre pays de résidence s'appliquera. Nous convenons ensemble que les tribunaux néerlandais auront compétence exclusive sauf que si vous êtes un résident de la Belgique ou du Luxembourg, vous pouvez également engager des poursuites dans ces pays.

Si vous êtes une entreprise, les conditions de cette politique, son objet et sa formation (et tout litige ou réclamation non contractuel) sont régis par le droit néerlandais. Nous acceptons ensemble la compétence exclusive des tribunaux d'Oost-Brabant, 's-Hertogenbosch, aux Pays-Bas.

CONTACT

Pour nous contacter, veuillez envoyer un courriel à l’adresse infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

Nous vous remercions d'avoir visité notre site.

Nutzungsbedingungen

BITTE LESEN SIE DIESE BEDINGUNGEN VOR IHRER NUTZUNG DER WEBSITE SORGFÄLTIG DURCH.

BEDINGUNGEN DER WEBSITE-NUTZUNG

Diese Nutzungsbedingungen (zusammen mit den Dokumenten, auf welche hierin verwiesen wird), nennen Ihnen die Bedingungen, gemäß welcher Sie zur Nutzung unserer store.netgear.nl (im Folgenden: „unsere Site“) als Gast oder registrierter Nutzer berechtigt sind. Die Nutzung unserer Site umfasst den Zugriff auf unsere Site, das Stöbern durch sie oder die Registrierung zur Nutzung unserer Site.

Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen vor Ihrer erstmaligen Nutzung unserer Site sorgfältig durch, da diese Anwendung auf Ihren Besuch unserer Site finden. Wir empfehlen Ihnen, sich für eine spätere Bezugnahme eine Kopie auszudrucken.

Mit der Nutzung unserer Site bestätigen Sie, diese Nutzungsbedingungen anzunehmen und der Einhaltung dieser zustimmen.

Sofern Sie nicht zustimmen, dürfen Sie unsere Site nicht nutzen.

SONSTIGE ANWENDBAREN BEDINGUNGEN

Diese Nutzungsbedingungen beziehen sich auf die nachstehenden Zusatzbedingungen, welche ebenfalls Anwendung auf Ihre Nutzung unserer Site finden:

 • Unsere Datenschutzerklärung (Link), in welchen die Bedingungen, auf deren Grundlage die von Ihnen erhobenen oder die uns von Ihnen bereitgestellten personenbezogene Daten verarbeitet werden, festgelegt sind. Durch die Nutzung unserer Site willigen Sie in diese Verarbeitung ein und gewährleisten, dass sämtliche von Ihnen bereitgestellten Daten genau sind.
 • Unsere Nutzungsordnung (link), in welchen die gestatteten und verbotenen Nutzungen unserer Site festgelegt sind. Durch die Nutzung unserer Site verpflichten Sie sich zur Einhaltung dieser Nutzungsordnung.
 • Unsere Cookie-Richtlinie (link) mit Informationen über die auf unserer Site verwendeten Cookies.

Beim Kauf von Produkten von unserer Site finden unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (link) Anwendung.

DATEN ÜBER UNS

Betreiberin der store.netgear.nl ist die GEZAMENLIJK VOORDEEL B.V. (im Folgenden: „wir“ oder „uns(er/e)“) Der eingetragene Sitz unserer Gesellschaft ist Lorentzweg 1, 5482 TP Schijndel, Niederlande. Wir sind eingetragen in der niederländischen Handelskammer unter der Nummer 17175311. Unsere USt.-Nummer: NL 815.300.669.B01.

Wir sind eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach niederländischem Recht.

ÄNDERUNGEN AN DIESEN BEDINGUNGEN

Wir sind berechtigt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit durch Änderungen an dieser Seite zu überarbeiten.

Bitte überprüfen Sie diese Seite daher gelegentlich, um sich über etwaige von uns vorgenommene Änderungen zu informieren; denn diese sind für Sie verbindlich.

ÄNDERUNGEN AN UNSERER SITE

Wir sind berechtigt, unsere Site gelegentlich zu aktualisieren und jederzeit Änderungen an deren Inhalt vorzunehmen. Denken Sie jedoch daran, dass jedweder Inhalt auf unserer Site jederzeit veraltet sein kann und wir nicht zur Aktualisierung veralteter Inhalte verpflichtet sind.

Eine Garantie dahingehend, dass unsere Site oder jedweder Inhalt auf dieser frei von Fehlern oder Auslassungen ist, erfolgt nicht.

ZUGRIFF AUF UNSERE SITE

Unsere Site steht gebührenfrei zur Verfügung.

Eine Garantie dahingehend, dass unsere Site oder jedweder Inhalt auf dieser jederzeit oder ununterbrochen zur Verfügung steht, erfolgt jedoch nicht. Der Zugriff auf unsere Site ist für einen vorübergehenden Zeitraum gestattet. Wir sind berechtigt, unsere Site teilweise oder insgesamt ohne vorherige Ankündigung auszusetzen, zurückzuziehen, einzustellen oder zu ändern. Eine Haftung Ihnen gegenüber für Nichterreichbarkeit der Site, die aus beliebigem Grund zu einem Zeitpunkt oder über einen Zeitraum eintreten kann, besteht nicht.

Die Verantwortlichkeit, sämtliche für den Zugriff auf unsere Site erforderlichen Vereinbarungen zu treffen, obliegt Ihnen.

Zudem obliegt Ihnen die Verantwortlichkeit, sicherzustellen, dass sämtlichen über Ihre Internet-Verbindung auf unserer Site zugreifenden Personen diese Nutzungsbedingungen und sonstigen anwendbaren Bedingungen bekannt sind und diese von ihnen eingehalten werden.

Unsere Site richtet sich an Personen mit Wohnsitz im Beneluxraum. Eine Zusicherung unsererseits, dass der auf oder über unsere Site bereitgestellte Inhalt für andere Orte angemessen ist oder dort zur Verfügung steht, erfolgt nicht. Wir sind berechtigt, die Verfügbarkeit unserer Site oder der dort beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen für Personen oder geographische Gebiete jederzeit zu beschränken. Ihr Zugriff auf unsere Site von außerhalb des Beneluxraums erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.

IHR KONTO UND PASSWORT

Wenn Sie einen Nutzeridentifikationscode, ein Passwort oder eine andere Informationsart für unser Sicherheitsverfahren auswählen oder Ihnen ein solches zugewiesen wird, so sind diese Informationen von Ihnen vertraulich zu behandeln. Es ist Ihnen untersagt, diese gegenüber einer Drittpartei offenzulegen.

Wir haben das Recht, sämtliche entweder von Ihnen ausgewählten oder Ihnen von uns zugewiesenen Nutzeridentifikationscodes oder Passwörter jederzeit in den Fällen zu deaktivieren, in denen Sie nach unserer angemessenen Auffassung den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nicht nachgekommen sind.

Sofern Sie von Personen wissen oder bei welchen Sie vermuten, dass diesen Ihr Identifikationscode oder Passwort bekannt ist, sind Sie verpflichtet, uns dies umgehend per E-Mail an infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl< zu melden.

GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE

Das Eigentum oder die Lizenz an sämtlichen geistigen Eigentumsrechten an unsere Site sowie das auf diesen veröffentlichte Material liegt bei uns. Diese Werke sind weltweit durch Urheberrechte und entsprechende Abkommen geschützt. Sämtliche dieser Rechte sind vorbehalten.

Es ist Ihnen gestattet, von jedweder/n Seite(n) für Ihre private Nutzung eine Kopie auszudrucken sowie Auszüge davon herunterzuladen sowie innerhalb Ihres Unternehmens die Aufmerksamkeit auf den auf unserer Site eingestellten Inhalt zu lenken.

Ihnen ist jedoch nicht gestattet, die digitalen oder auf Papier enthaltenen Kopien des von Ihnen ausgedruckten oder heruntergeladenen Materials in beliebiger Art und Weise zu modifizieren sowie Abbildungen, Fotos, Video- oder Audiosequenzen oder Grafiken getrennt vom jeweiligen Begleittext zu nutzen.

Unser Status (sowie des etwaiger identifizierte Beitragender) als Autoren von Inhalt auf unserer Site ist jederzeit anzuerkennen.

Das Teilen des Inhalts auf unserer Site für gewerbliche Zwecke ist Ihnen nur nach Erteilung einer entsprechenden Lizenz durch uns oder unsere Lizenzgeber gestattet.

Sofern Sie einen Teil unserer Site unter Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen ausdrucken, kopieren oder herunterladen, so erlischt Ihr Recht auf Nutzung unserer Site umgehend und Sie sind nach unserem Ermessen verpflichtet, sämtliches von Ihnen kopiertes Material entweder an uns zurückzugeben oder zu vernichten.

UNMÖGLICHKEIT DES STÜTZENS AUF ANGABEN

Die Bereitstellung des Inhalts auf unserer Site erfolgt lediglich zu allgemeinen Informationszwecken. Er ist folglich nicht zum Zwecke der Beratung, auf welchen Sie sich stützen sollten, vorgesehen. Vor der Ausführung von Handlungen oder Unterlassungen auf der Grundlage des Inhalts auf unserer Site müssen Sie daher zunächst fachmännische Beratung einholen.

Auch wenn wir uns in angemessener Art und Weise bemühen, die Informationen auf unserer Site zu aktualisieren, geben wir keinerlei ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien bezüglich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität des Inhalts auf unserer Site ab.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen wirken weder als Ausschluss noch als Beschränkung unserer Haftung für Tod oder Personenschäden infolge unserer Fahrlässigkeit, unseres Betrugs oder betrügerischer Falschdarstellung oder jede sonstigen Haftung, welche nach englischem Recht weder ausgeschlossen noch beschränkt werden kann.

Sämtliche für unsere Site oder deren Inhalt geltenden ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingungen, Gewährleistungen, Zusicherungen oder sonstige Bedingungen werden von uns im gesetzlich zulässigen Rahmen hiermit ausgeschlossen.

Gegenüber Nutzern haften wir in keinerlei Art und Weise für aus diesem Vertrag hervorgehenden oder mit dem Vertrag in Verbindung stehenden Verluste oder Schäden, ungeachtet dessen, ob aufgrund eines Vertrages, einer unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Verstöße gegen gesetzliche Pflichten oder sonstige, auch wenn diese vorhersehbar sind:

 • Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung unserer Site oder
 • Nutzung des auf unserer Site angezeigten Inhalts oder die Stützung auf diesen.

Sofern es sich bei Ihnen um einen geschäftlichen Nutzer handelt, so möchten wir insbesondere darauf hinweisen, dass wir in keinerlei Art und Weise für das Nachstehende haften:

 • Gewinn-, Verkaufs-, Geschäfts- oder Umsatzausfälle;
 • Betriebsunterbrechungen;
 • entgangene erwartete Einsparungen;
 • Verlust von Geschäftsgelegenheiten, Goodwill oder Reputation oder
 • sämtliche unmittelbaren oder Folgeverluste oder -schäden.

Sofern es sich bei Ihnen um einen Privatnutzer handelt, so möchten wir darauf hinweisen, dass unsere Site nur für die häusliche und private Nutzung bereitgestellt wird. Sie erklären sich damit einverstanden, unsere Site nicht für gewerbliche oder geschäftliche Zwecke zu nutzen und dass auf unserer Seite keinerlei Haftung für etwaige Ihnen entstandenen Gewinn- oder Geschäftsausfälle, Geschäftsunterbrechung oder entgangene Geschäftsgelegenheiten besteht.

Auf unserer Seite besteht keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden aufgrund eines Virus, eines verbreiteten Denial-of-Service-Angriff oder sonstigem technologisch schädlichem Material, welches Ihre Computerausstattung, Computerprogramme, Daten oder sonstiges urheberrechtlich geschütztes Material infolge Ihrer Nutzung unserer Site oder des Herunterladens von Inhalten von unserer Site oder auf einer mit ihr verlinkten Website infizieren könnte.

Die Übernahme einer Verantwortlichkeit für den Inhalt von mit unserer Site verlinkten Websites durch uns erfolgt nicht. Diese Links sollten nicht als Zustimmung unsererseits zu diesen verlinkten Websites ausgelegt werden. Eine Haftung unsererseits für durch die Nutzung dieser Websites verursachten Verluste oder Schäden erfolgt nicht.

Die verschiedenen Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse finden Anwendung auf Haftungen, welche infolge der Lieferung von Produkten an Sie entstehen und in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (link) festgelegt sind.

VIREN

Eine Garantie unsererseits, dass unsere Site frei von Bugs oder Viren ist oder vor diesen geschützt ist, erfolgt nicht.

Die Verantwortlichkeit für die Konfigurierung Ihrer Informationstechnologie, Computerprogrammen und Plattformen zum Zugriff auf unsere Site, obliegt Ihnen. Sie sollten Ihre eigene Virusschutzsoftware verwenden.

Es ist Ihnen verboten, unsere Site durch wissentliches Einführen von Viren, Trojanern, Würmern, logischen Bomben oder sonstigem bösartigen oder technologisch schädlichem Material zu missbrauchen. Es ist Ihnen verboten, sich unbefugten Zugriff auf unsere Site, den Server, auf welchem diese Site gespeichert ist oder jedwede(n) an unsere Site angeschlossenen Server, Computer oder Datenbank zu verschaffen versuchen. Außerdem ist es Ihnen verboten, unsere Site mittels eines Denial-of-Service-Angriffs oder eines verbreiteten Denial-of-Service-Angriffs anzugreifen. Verstöße gegen diese Bestimmung stellen eine strafbare Handlung dar. Sämtliche dieser Verstöße werden von uns den Vollstreckungsbehörden gemeldet und diesen Behörden unsere Mitwirkung durch die Offenlegung Ihrer Identität erteilt. Im Falle eines solchen Verstoßes erlischt Ihr Nutzungsrecht unserer Site mit sofortiger Wirkung.

VERLINKUNG MIT UNSERER SITE

Sie sind berechtigt, unsere Startseite unter der Voraussetzung zu verlinken, dass dies ist einer fairen und rechtmäßigen Art und Weise erfolgt und unsere Reputation dadurch weder beschädigt wird noch Sie sich einen Vorteil daraus verschaffen.

Es ist Ihnen verboten, einen Link in einer Art und Weise herzustellen, durch welche eine etwaige gar nicht bestehende Verbindung, Zustimmung oder Einwilligung unsererseits nahegelegt wird.

Es ist Ihnen verboten, unsere Site mit einer Website zu verlinken, welche sich nicht in Ihrem Eigentum befindet.

Es ist Ihnen verboten, unsere Site in eine andere Site einzurahmen oder aus einem anderen Teil davon als der Startseite einen Link zu erstellen.

Wir behalten uns das Recht vor, die Erlaubnis zur Verlinkung ohne weitere Ankündigung zu widerrufen.

Die Website, mit welcher Sie verlinken, muss in jeglicher Hinsicht mit den in unserer Nutzungsordnung (link) festgelegten Inhaltsstandard im Einklang stehen.

Sollten Sie die Nutzung eines anderen Inhaltes auf unserer Site als den oben genannten wünschen, stehen wir Ihnen unter der E-Mail-Adresse infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl gern zur Verfügung.

LINKS UND QUELLEN VON DRITTANBIETERN

Die auf unserer Site angegebenen Links zu anderen Sites und von Drittparteien zur Verfügung gestellten Quellen dienen Ihnen lediglich zu Informationszwecken.

Die Inhalte dieser Sites oder Quellen stehen außerhalb unserer Kontrolle.

ANWENDBARES RECHT

Wenn Sie Verbraucher sind, weisen wir darauf hin, dass die Bedingungen zu dieser Richtlinie, der Gegenstand von dieser sowie ihre Gestaltung niederländischem Recht unterliegen. Sofern Sie jedoch in Belgien oder Luxemburg ansässig sind, gilt das Recht Ihres jeweiligen Wohnsitzlandes. Zwischen Ihnen und uns wird hiermit vereinbart, dass, sofern Sie nicht in Belgien oder Luxemburg ansässig sind und daher ebenfalls Verfahren in diesen Ländern einleiten können, ausschließlich niederländische Gerichte zuständig sind.

Sofern es sich bei Ihnen um ein Geschäft handelt, so unterliegen diese Richtlinien, ihr Gegenstand sowie deren Gestaltung (sowie sämtliche nicht-vertragsbedingten Streitfälle oder Ansprüche) niederländischem Recht. Zwischen Ihnen uns wird hiermit die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte in Oost-Brabant, 's-Hertogenbosch, Niederlande, vereinbar.

UNSERE KONTAKTDATEN

Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Site.

Print this page or download as pdf