Beleid Voor Aanvaardbaar Gebruik

Acceptable Use Policy

LEES DE VOORWAARDEN VAN DIT BELEID AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT

WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN?

Deze Acceptable Use Policy beschrijft het toegestane gebruik en het verboden gebruik dat van toepassing is wanneer je onze website store.netgear.nl (onze site) gebruikt, contact maakt met andere gebruikers op onze site, een link naar onze site plaatst of op een andere manier met onze site communiceert.

WIE WE ZIJN EN HOE JE CONTACT MET ONS OPNEEMT

store.netgear.nl is een site die wordt geëxploiteerd door Gezamenlijk Voordeel B.V. ("We"). Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17185311 en hebben onze statutaire zetel aan de Lorentzweg 1 (5482 TP) te Schijndel. Ons BTW-nummer is NL 815.300.669.B01.

Wij zijn een besloten vennootschap.

Om contact met ons op te nemen, kun je een e-mail sturen naar infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE SITE ACCEPTEER JE DEZE VOORWAARDEN

Door gebruik te maken van onze site bevestig je dat je de voorwaarden van dit beleid accepteert en ermee instemt deze na te komen.

Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan dien je onze site te verlaten.

Wij raden je aan om een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

ER ZIJN ANDERE VOORWAARDEN DIE OOK VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN

Onze gebruiksvoorwaarden voor de website (link) zijn ook van toepassing op het gebruik van onze site.

WE KUNNEN DE VOORWAARDEN VAN DIT BELEID WIJZIGEN

We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Elke keer dat je onze site wilt gebruiken, dien je deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat je kennisneemt van de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in november 2020.

VERBODEN GEBRUIK

Je mag onze site alleen gebruiken voor legale doeleinden. Je mag onze site niet gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 • Op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft.
 • Met het doel minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of te proberen te schaden.
 • Het bewust overdragen van gegevens die virussen, Trojaanse paarden, wormen, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevatten die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

Je gaat ook akkoord:

 • Om geen enkel onderdeel vanlink)
 • Het niet uitvoeren van web scraping, web harvesting of web extraction van gegevens (inclusief maar niet beperkt tot inhoud en/of prijzen) van onze site.
 • Niet zonder toestemming toegang te verlenen, te interfereren, te beschadigen of te verstoren:
 • enig onderdeel van onze site;
 • alle apparatuur of netwerken waarop onze site is opgeslagen;
 • alle software die wordt gebruikt bij de levering van onze site; of
 • alle apparatuur, netwerken of software die eigendom is van of gebruikt wordt door een derde partij.

INHOUDSNORMEN

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat je bijdraagt aan onze site (Bijdrage), en op alle interactieve diensten die daaraan verbonden zijn.

De inhoudsnormen moeten zowel naar de bedoeling als naar de letter worden nageleefd. De normen zijn van toepassing op elk deel van een Bijdrage en op het geheel ervan.

We zullen naar eigen goeddunken bepalen of een Bijdrage in strijd is met de inhoudsnormen.

Een Bijdrage moet:

 • Nauwkeurig zijn (als er feiten in staan).
 • Oprecht zijn (waar het meningen vermeldt).
 • Voldoen aan de wet die van toepassing is in Nederland, België of Luxemburg en in elk land van waaruit het is geplaatst.

Een Bijdrage mag niet:

 • Obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend zijn.
 • Pesten, beledigen, intimideren of vernederen.
 • Seksueel expliciet materiaal promoten.
 • Materiaal over seksueel misbruik van kinderen bevatten.
 • Geweld bevorderen.
 • Discriminatie op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen.
 • Inbreuk maken op enig auteursrecht, databankenrecht of handelsmerk van een ander persoon.
 • Een persoon waarschijnlijk kunnen bedriegen.
 • Een wettelijke verplichting schenden tegenover een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht.
 • Illegale activiteiten bevorderen.
 • In minachting voor de rechterlijke macht zijn.
 • Bedreigend zijn, misbruik maken van of inbreuk maken op andermans privacy, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken.
 • Personen lastigvallen, van streek maakt, in verlegenheid brengt, alarmeert of ergert.
 • Zich voordoen als een ander persoon, of een verkeerde voorstelling geven van je identiteit of van jouw relatie met een persoon.
 • De indruk wekken dat de Bijdrage van ons afkomstig is, als dit niet het geval is.
 • Bepleiten, bevorderen of aanzetten tot het plegen van een onwettige of criminele daad, zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik, of het bijstaan van een partij met het oog daarop.
 • Een verklaring bevatten waarvan u weet of gelooft, of redelijke gronden hebt om aan te nemen, dat leden van het publiek voor wie de verklaring is of zal worden gepubliceerd, deze waarschijnlijk zullen begrijpen als een directe of indirecte aanmoediging of andere aansporing tot het plegen, voorbereiden of uitlokken van terroristische daden.
 • Reclame bevatten of het promoten van diensten of weblinks naar andere sites.

SCHENDING VAN DIT BELEID

Wanneer wij van mening zijn dat er sprake is van een inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden (link) op basis waarvan je onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of één van de volgende acties ondernemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van het recht om onze site te gebruiken.
 • Het geven van een waarschuwing.
 • Juridische procedures voor het terugbetalen van alle kosten op basis van schadeloosstelling (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk.
 • Verdere juridische stappen tegen jou.
 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan de wetshandhavingsinstanties zoals wij redelijkerwijs noodzakelijk achten of zoals vereist door de wet.

Wij sluiten onze aansprakelijkheid uit voor alle maatregelen die wij nemen naar aanleiding van overtredingen van dit beleid. De acties die we kunnen ondernemen zijn niet beperkt tot de hierboven beschreven acties, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.

WELKE WETTEN VAN WELK LAND ZIJN VAN TOEPASSING OP EVENTUELE GESCHILLEN?

Als je een consument bent, houd er dan rekening mee dat de voorwaarden van dit beleid, het onderwerp en de totstandkoming ervan worden beheerst door het Nederlands recht, althans Belgisch of Luxemburgs recht als je in een van deze landen woont. U en wij komen overeen dat de Nederlandse rechter jurisdictie zal hebben. Als u echter een ingezetene van België of Luxemburg bent, kunt u ook een rechtszaak in België of Luxemburg aanspannen.

Als je handelt namens een bedrijf, worden de voorwaarden van dit beleid, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door Nederlands recht. We gaan beide akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch te Nederland

Politique d'utilisation acceptable

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS DE CETTE POLITIQUE AVANT D'UTILISER LE SITE

QUE CONTIENNENT CES CONDITIONS ?

Cette Politique d'utilisation acceptable définit les utilisations autorisées et les utilisations interdites qui s'appliquent lorsque vous utilisez notre site Web store.netgear.nl (notre site), vous prenez contact avec d'autres utilisateurs sur notre site, vous créez un lien vers notre site ou vous interagissez avec notre site de toute autre manière,

QUI NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS CONTACTER

store.netgear.nl est un site exploité par Gezamenlijk Voordeel BV (« Nous »). Nous sommes enregistrés auprès de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro d'entreprise 17185311 et notre siège social est situé au Lorentzweg 1 (5482 TP), Schijndel, Pays-Bas. Notre numéro de TVA est NL 815.300.669.B01.

Nous sommes une société anonyme.

Pour nous contacter, veuillez envoyer un e-mail au infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

EN UTILISANT NOTRE SITE, VOUS ACCEPTEZ LES PRÉSENTES CONDITIONS

En utilisant notre site, vous confirmez que vous acceptez les conditions de cette politique et que vous acceptez de les respecter.

Si vous n'acceptez pas ces conditions, vous ne devez pas utiliser notre site.

Nous vous recommandons d'imprimer une copie de ces conditions pour référence future.

D'AUTRES CONDITIONS PEUVENT S'APPLIQUER À VOUS

Nos Conditions d'utilisation du site ( lien) s'appliquent également à votre utilisation de notre site.

NOUS POUVONS ÊTRE AMENÉS À MODIFIER LES CONDITIONS DE CETTE POLITIQUE

Nous modifions ces conditions de temps à autre. Chaque fois que vous souhaitez utiliser notre site, veuillez vérifier ces conditions pour vous assurer que vous comprenez celles qui s'appliquent à ce moment-là. Ces conditions ont été mises à jour pour la dernière fois en novembre 2020.

UTILISATIONS INTERDITES

Vous pouvez utiliser notre site uniquement à des fins licites. Vous ne pouvez pas utiliser notre site :

 • De quelque manière que ce soit qui enfreint toute loi ou réglementation locale, nationale ou internationale applicable.
 • De quelque manière que ce soit qui est illégale ou frauduleuse ou qui a un but ou un effet illégal ou frauduleux.
 • Dans le but de nuire ou de tenter de nuire à des mineurs de quelque manière que ce soit.
 • Transmettre sciemment des données contenant des virus, chevaux de Troie, vers, bombes à retardement, enregistreurs de frappe, logiciels espions, logiciels publicitaires ou tout autre programme nuisible ou code informatique similaire conçu pour nuire au fonctionnement de tout logiciel ou matériel informatique.

Vous acceptez également :

 • Ne pas reproduire, dupliquer, copier ni revendre une partie de notre site en violation des dispositions de nos conditions d'utilisation du site ( lien)
 • Ne pas effectuer de ‘web scraping’, de ‘web harvesting’ ou de ‘web extraction’ de données (y compris, mais sans s'y limiter, le contenu et/ou les prix) sur notre site.
 • Ne pas accéder sans autorisation, interférer avec, endommager ou perturber :
 • Toute partie de notre site ;
 • Tout équipement ou réseau sur lequel notre site est stocké ;
 • Tout logiciel utilisé dans la mise à disposition de notre site ; ou
 • Tout équipement ou réseau ou logiciel appartenant à ou utilisé par un tiers.

NORMES APPLICABLES AU CONTENU

Ces normes applicables au contenu s'appliquent à l’ensemble de vos supports qui contribuent à notre site (Contribution), et à tout service interactif qui lui est associé.

Les Normes applicables au contenu doivent être respectées dans la lettre et dans l'esprit. Les normes s'appliquent à chaque partie de toute Contribution ainsi qu'à son ensemble.

Nous déterminerons à notre discrétion si une Contribution enfreint les Normes applicables au contenu.

Une Contribution doit :

 • Être précise (lorsqu’elle énonce des faits).
 • S’appuyer sur de véritables convictions (lorsqu’elle énonce des opinions).
 • Se conformer à la loi en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles et dans tout pays à partir duquel elle est affichée.

Une contribution ne doit pas :

 • Être obscène, offensante, haineuse ou incendiaire.
 • Persécuter, insulter, intimider ou humilier.
 • Faire la promotion de supports sexuellement explicites.
 • Inclure des supports représentant des abus sexuels d'enfants.
 • Promouvoir la violence.
 • Promouvoir la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, le handicap, l'orientation sexuelle ou l'âge.
 • Enfreindre tout droit d'auteur, droit de base de données ou marque commerciale de toute autre personne.
 • Être susceptible d’induire en erreur une personne.
 • Ne pas s’acquitter de toute obligation légale à l’égard d’un tiers, telle qu'une obligation contractuelle ou une obligation de confidentialité.
 • Promouvoir toute activité illégale.
 • Être coupable d’un outrage au tribunal.
 • Être menaçant, exploiter ou envahir la vie privée d'autrui, ou causer de la gêne, des inconvénients ou une anxiété inutile.
 • Être susceptible de harceler, contrarier, embarrasser, alarmer ou ennuyer toute autre personne.
 • Usurper l'identité de toute personne ou déformer votre identité ou votre lien avec une personne.
 • Donner l'impression que la Contribution émane de nous lorsque tel n'est pas le cas
 • Défendre, promouvoir, inciter toute partie à commettre ou participer à tout acte illégal ou criminel tel que (à titre d'exemple uniquement) la violation du droit d'auteur ou l'utilisation abusive d’un ordinateur.
 • Contenir une déclaration que vous savez ou croyez, ou avez des motifs raisonnables de croire, que les membres du public auxquels la déclaration est ou doit être publiée sont susceptibles d’interpréter comme une incitation directe ou indirecte ou une autre incitation à l’appel, préparation ou incitation à des actes de terrorisme.
 • Contenir des publicités ou promouvoir des services ou des liens Web vers d'autres sites.

VIOLATION DE CETTE POLITIQUE

Dès lors que nous considérons qu'une violation de cette politique d'utilisation acceptable s'est produite, nous pouvons prendre les mesures que nous jugeons appropriées.

Le non-respect de cette politique d'utilisation acceptable constitue une violation substantielle des conditions d'utilisation ( lien) en vertu desquelles vous êtes autorisé à utiliser notre site, et une telle infraction peut entraîner tout ou partie des mesures suivantes :

 • Retrait immédiat, temporaire ou permanent de votre droit d'utiliser notre site.
 • Publication d'un avertissement à votre intention.
 • Procédures judiciaires à votre encontre portant sur le remboursement de tous les frais à titre d’indemnités (y compris, mais sans s'y limiter, les frais administratifs et juridiques raisonnables) résultant de cette violation.
 • Autres poursuites judiciaires contre vous.
 • Divulgation de ces informations aux autorités chargées de l'application de la loi si nous le jugeons raisonnablement nécessaire ou comme l'exige la loi.

Nous déclinons toute responsabilité à l’égard de toutes les actions que nous pourrions entreprendre en réponse aux violations de cette politique d'utilisation acceptable. Les actions que nous pouvons entreprendre ne se limitent pas à celles décrites ci-dessus et nous pouvons prendre toute autre action que nous jugeons raisonnablement appropriée.

LA LÉGISLATION DE QUELS PAYS S’APPLIQUE-T-ELLE À TOUT LITIGE ?

Si vous êtes un consommateur, veuillez noter que les conditions de cette politique, son objet et sa formation sont régis par le droit néerlandais. Cependant, si vous résidez en Belgique ou au Luxembourg, la loi de votre pays de résidence s'appliquera. Nous convenons ensemble que les tribunaux néerlandais auront compétence exclusive sauf que si vous êtes un résident de la Belgique ou du Luxembourg, vous pouvez également engager des poursuites dans ces pays.

Si vous êtes une entreprise, les conditions de cette politique, son objet et sa formation (et tout litige ou réclamation non contractuel) sont régis par le droit néerlandais. Nous acceptons ensemble la compétence exclusive des tribunaux d'Oost-Brabant, 's-Hertogenbosch, aux Pays-Bas.

zungsordnung

Bitte lesen Sie sich die Bestimmungen dieser Ordnung vor Ihrem Besuch auf der Website sorgfältig durch.

ALT DIESER BEDINGUNGEN

Diese Nutzungsordnung legt die gestatteten und verbotenen Nutzungen fest, die auf Ihren Besuch unserer Website (store.netgear.nl (im Folgenden: „unsere Site“), Ihren Kontakt mit anderen Nutzern auf dieser, bei der Verlinkung mit dieser oder einer sonstigen Art und Weise der Interaktion mit ihr Anwendung finden.

INFORMATIONEN ÜBER UNS UND KONTAKTAUFNAHME

Betreiberin der store.netgear.nl ist die GEZAMENLIJK VOORDEEL B.V. (im Folgenden: „wir“ oder „uns(er/e)“) Der eingetragene Sitz unserer Gesellschaft ist Lorentzweg 1, 5482 TP Schijndel, Niederlande. Wir sind eingetragen in der niederländischen Handelskammer unter der Nummer 17175311. Unserer USt.-Nummer: NL 815.300.669.B01.

Wir sind eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach niederländischem Recht.

Zur Kontaktaufnahme mit uns schreiben Sie uns an infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

ANNAHME DIESER BEDINGUNGEN DURCH SIE

Mit der Nutzung unserer Site bestätigen Sie, die Bedingungen dieser Richtlinie anzunehmen und der Einhaltung dieser zustimmen.

Sollten Sie diesem nicht zustimmen, dürfen Sie unsere Site nicht nutzen.

Wir empfehlen Ihnen, sich zwecks späterem Nachlesens eine Kopie dieser Bedingungen auszudrucken.

SONSTIGE GGF. AUF SIE ANWENDUNG FINDENDE BEDINGUNGEN

Auf Ihre Nutzung unserer Site finden zudem die Website-Bedingungen (link) Anwendung.

ÄNDERUNGEN AN DIESER RICHLINIE

Wir sind berechtigt, mitunter Änderungen an diesen Bedingungen vorzunehmen. Überprüfen Sie diese Bedingungen bitte bei Ihren jeweiligen Besuchen auf unserer Site, sodass sichergestellt ist, dass Ihnen die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Bedingungen jederzeit bekannt sind. Diese letzte Aktualisierung dieser Bedingungen erfolgte im November 2020.

VERBOTENE NUTZUNG

Die Nutzung unserer Site ist Ihnen nur für rechtmäßige Zwecke erlaubt. Die Nutzung unserer Site ist nicht erlaubt, wenn:

 • Diese in einer Art und Weise erfolgt, die gegen eine geltende örtliche, nationale oder internationale Gesetzes- und Rechtsvorschrift verstößt;
 • diese in einer Art und Weise erfolgt, die unrechtmäßig oder betrügerisch ist und/oder einen unrechtmäßigen oder betrügerischen Zweck oder eine solche Wirkung verfolgt;
 • diese zum Zweck einer Schädigung von Minderjährigen genutzt wird oder dieses versucht wird;
 • mit dieser wissentlich Daten, welche Viren, Trojaner, Würmer, Zeitbomben, Tastatureingabeprotokolle, Spyware, Adware oder sonstige Schadprogramme oder ähnliche Computercode umfassen, welche den Betrieb von Computer-Software oder -Hardware nachteilig beeinflussen sollen, übertragen werden.

Sie stimmen außerdem zu:

 • Teile unserer Site unter Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen unserer Website-Nutzungsbedingungen (link) zu reproduzieren, zu duplizieren, zu kopieren oder weiterzuverkaufen;
 • keinerlei Web-Scraping, Web-Harvesting oder Web-Extraktion von Daten (insbesondere von Inhalt und/oder Preisen) von unserer Website durchzuführen;
 • ohne Befugnis auf das Folgende zuzugreifen, dieses zu stören, zu beschädigen oder zu unterbrechen:
 • jeglichen Teil unserer Site;
 • Anlagen oder Netzwerke, auf denen unsere Site gespeichert ist;
 • jedwede für die Bereitstellung unserer Site genutzte Software oder
 • jedwede Anlagen oder Netzwerke im Besitz oder in Nutzung einer Drittpartei.

STANDARDS FÜR INHALTE

Diese Inhaltsstandards finden Anwendung für sämtliches Material, welches Sie zu unserer Site beitragen (im Folgenden: „Beitrag“) sowie jegliche mit diesem verbundenen interaktiven Leistungen.

Die Inhaltsstandards sind im Sinne des Vorgenannten ebenfalls zu befolgen. Diese Standards finden Anwendung auf sämtliche Teile eines Betrages als auch auf diesen insgesamt.

Die Entscheidung, ob ein Beitrag einen Verstoß gegen die Inhaltsstandards darstellt, erfolgt nach unserem Ermessen.

Ein Beitrag muss:

 • Genau sein (wenn er Tatsachen angibt);
 • aufrichtig sein (wenn dieser Meinungen wiedergibt);
 • den in England und Wales geltenden Gesetzen sowie in dem Land, von welchem aus er eingestellt wurde, entsprechen.

Ein Beitrag darf nicht:

 • Obszön, angreifend, hasserfüllt oder aufstachelnd sein;
 • mobbingartig, beleidigend, belästigend oder erniedrigend sein;
 • sexuell eindeutiges Material fördern;
 • Material von sexuellem Kindesmissbrauch umfassen;
 • gewaltfördernd sein;
 • Diskriminierung aufgrund der Herkunft, des Geschlechts, der Religion, Nationalität, Behinderung, sexueller Orientierung oder des Alters fördern;
 • Urheber-, Datenbankrechte oder Handelsmarken einer anderen Person verletzen;
 • dazu geeignet sein, Personen wahrscheinlich zu täuschen;
 • eine rechtliche Verpflichtung gegenüber Dritten, z. B. eine vertragliche Verpflichtung oder eine Vertrauenspflicht verletzen;
 • eine unrechtmäßige Handlung fördern;
 • missachtend gegenüber des Gerichts sein;
 • bedrohend sein, in die Privatsphäre anderer eindringen oder diese missbrauchen, Verärgerung, Unannehmlichkeiten oder unnötige Beunruhigung auslösen;
 • geeignet sein, andere Personen zu belästigen, aufzuregen, zu beschämen, zu alarmieren oder zu stören;
 • sich für eine andere Person ausgeben oder Ihre Identität oder Verbundenheit mit jedweder Person falsch darstellen;
 • den Eindruck vermitteln, dass der Beitrag von uns stammt, wenn dies nicht der Fall ist;
 • rechtswidrige oder kriminelle Handlungen, wie z.B. Urheberrechtsverletzungen oder Computermissbrauch befürworten, fördern, eine Partei zu einer solchen anzustiften oder diese zu unterstützen;
 • eine Äußerung dahingehend umfassen, von welcher Sie glauben, von welcher Sie überzeugt oder angemessenen Grund zu der Annahme haben, dass diese bereits veröffentlichte oder zu veröffentlichende Äußerung von Mitgliedern der Öffentlichkeit, an welche diese gerichtet ist, wahrscheinlich als ein unmittelbarer oder mittelbarer Aufruf oder sonstiger Ansporn zur Beauftragung, Vorbereitung oder Anstiftung von terroristischen Handlungen verstanden werden kann sowie
 • Werbung oder Bewerbung anderer Dienstleistungen oder Weblinks an andere Sites umfassen.

VERSTÖSSE GEGEN DIESE RICHTLINIE

In dem Falle, dass nach unserer Auffassung ein Verstoß gegen diese Nutzungsordnung vorliegt, sind wir berechtigt, die von uns als angemessen angesehenen Maßnahmen zu treffen.

Die Nichteinhaltung dieser Nutzungsordnung stellen einen wesentlichen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen (link) dar, aufgrund welcher Ihnen die Nutzung unserer Site erlaubt ist und kann von unserer Seite aus zur Einleitung der nachstehenden Maßnahmen führen:

 • Sofortiger, zeitweiliger oder dauerhafter Entzug Ihrer Rechte auf Nutzung unserer Site;
 • Erteilung einer Verwarnung an Sie;
 • Einleitung eines Gerichtsverfahrens gegen Sie auf Rückerstattung sämtlicher Kosten oder auf Freistellungsbasis (insbesondere Verwaltungs- und Rechtskosten), welche aus einem solchen Verstoß entstehen;
 • Einleitung weiterer rechtlicher Schritte gegen Sie;
 • Offenlegung dieser Informationen gegenüber den Vollstreckungsbehörden, sofern wir dieses als angemessen erforderlich betrachten oder hierzu gesetzlich verpflichtet sind.

Unsere Haftung für Handlungen, welche wir als Reaktion auf Verstöße gegen diese Nutzungsordnung ggf. einleiten, ist hiermit ausgeschlossen. Diese von uns ggf. eingeleiteten Maßnahmen sind nicht nur auf die Vorgenannten beschränkt, sodass wir ggf. auch andere, als angemessen betrachtete, Maßnahmen ergreifen.

ANWENDBARES RECHT IN STREITFÄLLEN

Wenn Sie Verbraucher sind, weisen wir darauf hin, dass die Bedingungen zu dieser Richtlinie, der Gegenstand von dieser sowie ihre Gestaltung niederländischem Recht unterliegen. Sofern Sie jedoch in Belgien oder Luxemburg ansässig sind, gilt das Recht Ihres jeweiligen Wohnsitzlandes. Zwischen Ihnen und uns wird hiermit vereinbart, dass, sofern Sie nicht in Belgien oder Luxemburg ansässig sind und daher ebenfalls Verfahren in diesen Ländern einleiten können, ausschließlich niederländische Gerichte zuständig sind.

Sofern es sich bei Ihnen um ein Geschäft handelt, so unterliegen diese Richtlinien, ihr Gegenstand sowie deren Gestaltung (sowie sämtliche nicht-vertragsbedingten Streitfälle oder Ansprüche) niederländischem Recht. Zwischen Ihnen uns wird hiermit die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte in Oost-Brabant, 's-Hertogenbosch, Niederlande, vereinbar.

Politique d'utilisation acceptable

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS DE CETTE POLITIQUE AVANT D'UTILISER LE SITE

QUE CONTIENNENT CES CONDITIONS ?

Cette Politique d'utilisation acceptable définit les utilisations autorisées et les utilisations interdites qui s'appliquent lorsque vous utilisez notre site Web store.netgear.nl (notre site), vous prenez contact avec d'autres utilisateurs sur notre site, vous créez un lien vers notre site ou vous interagissez avec notre site de toute autre manière,

QUI NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS CONTACTER

store.netgear.nl est un site exploité par Gezamenlijk Voordeel BV (« Nous »). Nous sommes enregistrés auprès de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro d'entreprise 17185311 et notre siège social est situé au Lorentzweg 1 (5482 TP), Schijndel, Pays-Bas. Notre numéro de TVA est NL 815.300.669.B01.

Nous sommes une société anonyme.

Pour nous contacter, veuillez envoyer un e-mail au infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

EN UTILISANT NOTRE SITE, VOUS ACCEPTEZ LES PRÉSENTES CONDITIONS

En utilisant notre site, vous confirmez que vous acceptez les conditions de cette politique et que vous acceptez de les respecter.

Si vous n'acceptez pas ces conditions, vous ne devez pas utiliser notre site.

Nous vous recommandons d'imprimer une copie de ces conditions pour référence future.

D'AUTRES CONDITIONS PEUVENT S'APPLIQUER À VOUS

Nos Conditions d'utilisation du site ( lien) s'appliquent également à votre utilisation de notre site.

NOUS POUVONS ÊTRE AMENÉS À MODIFIER LES CONDITIONS DE CETTE POLITIQUE

Nous modifions ces conditions de temps à autre. Chaque fois que vous souhaitez utiliser notre site, veuillez vérifier ces conditions pour vous assurer que vous comprenez celles qui s'appliquent à ce moment-là. Ces conditions ont été mises à jour pour la dernière fois en novembre 2020.

UTILISATIONS INTERDITES

Vous pouvez utiliser notre site uniquement à des fins licites. Vous ne pouvez pas utiliser notre site :

 • De quelque manière que ce soit qui enfreint toute loi ou réglementation locale, nationale ou internationale applicable.
 • De quelque manière que ce soit qui est illégale ou frauduleuse ou qui a un but ou un effet illégal ou frauduleux.
 • Dans le but de nuire ou de tenter de nuire à des mineurs de quelque manière que ce soit.
 • Transmettre sciemment des données contenant des virus, chevaux de Troie, vers, bombes à retardement, enregistreurs de frappe, logiciels espions, logiciels publicitaires ou tout autre programme nuisible ou code informatique similaire conçu pour nuire au fonctionnement de tout logiciel ou matériel informatique.

Vous acceptez également :

 • Ne pas reproduire, dupliquer, copier ni revendre une partie de notre site en violation des dispositions de nos conditions d'utilisation du site ( lien)
 • Ne pas effectuer de ‘web scraping’, de ‘web harvesting’ ou de ‘web extraction’ de données (y compris, mais sans s'y limiter, le contenu et/ou les prix) sur notre site.
 • Ne pas accéder sans autorisation, interférer avec, endommager ou perturber :
 • Toute partie de notre site ;
 • Tout équipement ou réseau sur lequel notre site est stocké ;
 • Tout logiciel utilisé dans la mise à disposition de notre site ; ou
 • Tout équipement ou réseau ou logiciel appartenant à ou utilisé par un tiers.

NORMES APPLICABLES AU CONTENU

Ces normes applicables au contenu s'appliquent à l’ensemble de vos supports qui contribuent à notre site (Contribution), et à tout service interactif qui lui est associé.

Les Normes applicables au contenu doivent être respectées dans la lettre et dans l'esprit. Les normes s'appliquent à chaque partie de toute Contribution ainsi qu'à son ensemble.

Nous déterminerons à notre discrétion si une Contribution enfreint les Normes applicables au contenu.

Une Contribution doit :

 • Être précise (lorsqu’elle énonce des faits).
 • S’appuyer sur de véritables convictions (lorsqu’elle énonce des opinions).
 • Se conformer à la loi en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles et dans tout pays à partir duquel elle est affichée.

Une contribution ne doit pas :

 • Être obscène, offensante, haineuse ou incendiaire.
 • Persécuter, insulter, intimider ou humilier.
 • Faire la promotion de supports sexuellement explicites.
 • Inclure des supports représentant des abus sexuels d'enfants.
 • Promouvoir la violence.
 • Promouvoir la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, le handicap, l'orientation sexuelle ou l'âge.
 • Enfreindre tout droit d'auteur, droit de base de données ou marque commerciale de toute autre personne.
 • Être susceptible d’induire en erreur une personne.
 • Ne pas s’acquitter de toute obligation légale à l’égard d’un tiers, telle qu'une obligation contractuelle ou une obligation de confidentialité.
 • Promouvoir toute activité illégale.
 • Être coupable d’un outrage au tribunal.
 • Être menaçant, exploiter ou envahir la vie privée d'autrui, ou causer de la gêne, des inconvénients ou une anxiété inutile.
 • Être susceptible de harceler, contrarier, embarrasser, alarmer ou ennuyer toute autre personne.
 • Usurper l'identité de toute personne ou déformer votre identité ou votre lien avec une personne.
 • Donner l'impression que la Contribution émane de nous lorsque tel n'est pas le cas
 • Défendre, promouvoir, inciter toute partie à commettre ou participer à tout acte illégal ou criminel tel que (à titre d'exemple uniquement) la violation du droit d'auteur ou l'utilisation abusive d’un ordinateur.
 • Contenir une déclaration que vous savez ou croyez, ou avez des motifs raisonnables de croire, que les membres du public auxquels la déclaration est ou doit être publiée sont susceptibles d’interpréter comme une incitation directe ou indirecte ou une autre incitation à l’appel, préparation ou incitation à des actes de terrorisme.
 • Contenir des publicités ou promouvoir des services ou des liens Web vers d'autres sites.

VIOLATION DE CETTE POLITIQUE

Dès lors que nous considérons qu'une violation de cette politique d'utilisation acceptable s'est produite, nous pouvons prendre les mesures que nous jugeons appropriées.

Le non-respect de cette politique d'utilisation acceptable constitue une violation substantielle des conditions d'utilisation ( lien) en vertu desquelles vous êtes autorisé à utiliser notre site, et une telle infraction peut entraîner tout ou partie des mesures suivantes :

 • Retrait immédiat, temporaire ou permanent de votre droit d'utiliser notre site.
 • Publication d'un avertissement à votre intention.
 • Procédures judiciaires à votre encontre portant sur le remboursement de tous les frais à titre d’indemnités (y compris, mais sans s'y limiter, les frais administratifs et juridiques raisonnables) résultant de cette violation.
 • Autres poursuites judiciaires contre vous.
 • Divulgation de ces informations aux autorités chargées de l'application de la loi si nous le jugeons raisonnablement nécessaire ou comme l'exige la loi.

Nous déclinons toute responsabilité à l’égard de toutes les actions que nous pourrions entreprendre en réponse aux violations de cette politique d'utilisation acceptable. Les actions que nous pouvons entreprendre ne se limitent pas à celles décrites ci-dessus et nous pouvons prendre toute autre action que nous jugeons raisonnablement appropriée.

LA LÉGISLATION DE QUELS PAYS S’APPLIQUE-T-ELLE À TOUT LITIGE ?

Si vous êtes un consommateur, veuillez noter que les conditions de cette politique, son objet et sa formation sont régis par le droit néerlandais. Cependant, si vous résidez en Belgique ou au Luxembourg, la loi de votre pays de résidence s'appliquera. Nous convenons ensemble que les tribunaux néerlandais auront compétence exclusive sauf que si vous êtes un résident de la Belgique ou du Luxembourg, vous pouvez également engager des poursuites dans ces pays.

Si vous êtes une entreprise, les conditions de cette politique, son objet et sa formation (et tout litige ou réclamation non contractuel) sont régis par le droit néerlandais. Nous acceptons ensemble la compétence exclusive des tribunaux d'Oost-Brabant, 's-Hertogenbosch, aux Pays-Bas.

zungsordnung

Bitte lesen Sie sich die Bestimmungen dieser Ordnung vor Ihrem Besuch auf der Website sorgfältig durch.

ALT DIESER BEDINGUNGEN

Diese Nutzungsordnung legt die gestatteten und verbotenen Nutzungen fest, die auf Ihren Besuch unserer Website (store.netgear.nl (im Folgenden: „unsere Site“), Ihren Kontakt mit anderen Nutzern auf dieser, bei der Verlinkung mit dieser oder einer sonstigen Art und Weise der Interaktion mit ihr Anwendung finden.

INFORMATIONEN ÜBER UNS UND KONTAKTAUFNAHME

Betreiberin der store.netgear.nl ist die GEZAMENLIJK VOORDEEL B.V. (im Folgenden: „wir“ oder „uns(er/e)“) Der eingetragene Sitz unserer Gesellschaft ist Lorentzweg 1, 5482 TP Schijndel, Niederlande. Wir sind eingetragen in der niederländischen Handelskammer unter der Nummer 17175311. Unserer USt.-Nummer: NL 815.300.669.B01.

Wir sind eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach niederländischem Recht.

Zur Kontaktaufnahme mit uns schreiben Sie uns an infonetgearstore@gezamenlijkvoordeel.nl

ANNAHME DIESER BEDINGUNGEN DURCH SIE

Mit der Nutzung unserer Site bestätigen Sie, die Bedingungen dieser Richtlinie anzunehmen und der Einhaltung dieser zustimmen.

Sollten Sie diesem nicht zustimmen, dürfen Sie unsere Site nicht nutzen.

Wir empfehlen Ihnen, sich zwecks späterem Nachlesens eine Kopie dieser Bedingungen auszudrucken.

SONSTIGE GGF. AUF SIE ANWENDUNG FINDENDE BEDINGUNGEN

Auf Ihre Nutzung unserer Site finden zudem die Website-Bedingungen (link) Anwendung.

ÄNDERUNGEN AN DIESER RICHLINIE

Wir sind berechtigt, mitunter Änderungen an diesen Bedingungen vorzunehmen. Überprüfen Sie diese Bedingungen bitte bei Ihren jeweiligen Besuchen auf unserer Site, sodass sichergestellt ist, dass Ihnen die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Bedingungen jederzeit bekannt sind. Diese letzte Aktualisierung dieser Bedingungen erfolgte im November 2020.

VERBOTENE NUTZUNG

Die Nutzung unserer Site ist Ihnen nur für rechtmäßige Zwecke erlaubt. Die Nutzung unserer Site ist nicht erlaubt, wenn:

 • Diese in einer Art und Weise erfolgt, die gegen eine geltende örtliche, nationale oder internationale Gesetzes- und Rechtsvorschrift verstößt;
 • diese in einer Art und Weise erfolgt, die unrechtmäßig oder betrügerisch ist und/oder einen unrechtmäßigen oder betrügerischen Zweck oder eine solche Wirkung verfolgt;
 • diese zum Zweck einer Schädigung von Minderjährigen genutzt wird oder dieses versucht wird;
 • mit dieser wissentlich Daten, welche Viren, Trojaner, Würmer, Zeitbomben, Tastatureingabeprotokolle, Spyware, Adware oder sonstige Schadprogramme oder ähnliche Computercode umfassen, welche den Betrieb von Computer-Software oder -Hardware nachteilig beeinflussen sollen, übertragen werden.

Sie stimmen außerdem zu:

 • Teile unserer Site unter Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen unserer Website-Nutzungsbedingungen (link) zu reproduzieren, zu duplizieren, zu kopieren oder weiterzuverkaufen;
 • keinerlei Web-Scraping, Web-Harvesting oder Web-Extraktion von Daten (insbesondere von Inhalt und/oder Preisen) von unserer Website durchzuführen;
 • ohne Befugnis auf das Folgende zuzugreifen, dieses zu stören, zu beschädigen oder zu unterbrechen:
 • jeglichen Teil unserer Site;
 • Anlagen oder Netzwerke, auf denen unsere Site gespeichert ist;
 • jedwede für die Bereitstellung unserer Site genutzte Software oder
 • jedwede Anlagen oder Netzwerke im Besitz oder in Nutzung einer Drittpartei.

STANDARDS FÜR INHALTE

Diese Inhaltsstandards finden Anwendung für sämtliches Material, welches Sie zu unserer Site beitragen (im Folgenden: „Beitrag“) sowie jegliche mit diesem verbundenen interaktiven Leistungen.

Die Inhaltsstandards sind im Sinne des Vorgenannten ebenfalls zu befolgen. Diese Standards finden Anwendung auf sämtliche Teile eines Betrages als auch auf diesen insgesamt.

Die Entscheidung, ob ein Beitrag einen Verstoß gegen die Inhaltsstandards darstellt, erfolgt nach unserem Ermessen.

Ein Beitrag muss:

 • Genau sein (wenn er Tatsachen angibt);
 • aufrichtig sein (wenn dieser Meinungen wiedergibt);
 • den in England und Wales geltenden Gesetzen sowie in dem Land, von welchem aus er eingestellt wurde, entsprechen.

Ein Beitrag darf nicht:

 • Obszön, angreifend, hasserfüllt oder aufstachelnd sein;
 • mobbingartig, beleidigend, belästigend oder erniedrigend sein;
 • sexuell eindeutiges Material fördern;
 • Material von sexuellem Kindesmissbrauch umfassen;
 • gewaltfördernd sein;
 • Diskriminierung aufgrund der Herkunft, des Geschlechts, der Religion, Nationalität, Behinderung, sexueller Orientierung oder des Alters fördern;
 • Urheber-, Datenbankrechte oder Handelsmarken einer anderen Person verletzen;
 • dazu geeignet sein, Personen wahrscheinlich zu täuschen;
 • eine rechtliche Verpflichtung gegenüber Dritten, z. B. eine vertragliche Verpflichtung oder eine Vertrauenspflicht verletzen;
 • eine unrechtmäßige Handlung fördern;
 • missachtend gegenüber des Gerichts sein;
 • bedrohend sein, in die Privatsphäre anderer eindringen oder diese missbrauchen, Verärgerung, Unannehmlichkeiten oder unnötige Beunruhigung auslösen;
 • geeignet sein, andere Personen zu belästigen, aufzuregen, zu beschämen, zu alarmieren oder zu stören;
 • sich für eine andere Person ausgeben oder Ihre Identität oder Verbundenheit mit jedweder Person falsch darstellen;
 • den Eindruck vermitteln, dass der Beitrag von uns stammt, wenn dies nicht der Fall ist;
 • rechtswidrige oder kriminelle Handlungen, wie z.B. Urheberrechtsverletzungen oder Computermissbrauch befürworten, fördern, eine Partei zu einer solchen anzustiften oder diese zu unterstützen;
 • eine Äußerung dahingehend umfassen, von welcher Sie glauben, von welcher Sie überzeugt oder angemessenen Grund zu der Annahme haben, dass diese bereits veröffentlichte oder zu veröffentlichende Äußerung von Mitgliedern der Öffentlichkeit, an welche diese gerichtet ist, wahrscheinlich als ein unmittelbarer oder mittelbarer Aufruf oder sonstiger Ansporn zur Beauftragung, Vorbereitung oder Anstiftung von terroristischen Handlungen verstanden werden kann sowie
 • Werbung oder Bewerbung anderer Dienstleistungen oder Weblinks an andere Sites umfassen.

VERSTÖSSE GEGEN DIESE RICHTLINIE

In dem Falle, dass nach unserer Auffassung ein Verstoß gegen diese Nutzungsordnung vorliegt, sind wir berechtigt, die von uns als angemessen angesehenen Maßnahmen zu treffen.

Die Nichteinhaltung dieser Nutzungsordnung stellen einen wesentlichen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen (link) dar, aufgrund welcher Ihnen die Nutzung unserer Site erlaubt ist und kann von unserer Seite aus zur Einleitung der nachstehenden Maßnahmen führen:

 • Sofortiger, zeitweiliger oder dauerhafter Entzug Ihrer Rechte auf Nutzung unserer Site;
 • Erteilung einer Verwarnung an Sie;
 • Einleitung eines Gerichtsverfahrens gegen Sie auf Rückerstattung sämtlicher Kosten oder auf Freistellungsbasis (insbesondere Verwaltungs- und Rechtskosten), welche aus einem solchen Verstoß entstehen;
 • Einleitung weiterer rechtlicher Schritte gegen Sie;
 • Offenlegung dieser Informationen gegenüber den Vollstreckungsbehörden, sofern wir dieses als angemessen erforderlich betrachten oder hierzu gesetzlich verpflichtet sind.

Unsere Haftung für Handlungen, welche wir als Reaktion auf Verstöße gegen diese Nutzungsordnung ggf. einleiten, ist hiermit ausgeschlossen. Diese von uns ggf. eingeleiteten Maßnahmen sind nicht nur auf die Vorgenannten beschränkt, sodass wir ggf. auch andere, als angemessen betrachtete, Maßnahmen ergreifen.

ANWENDBARES RECHT IN STREITFÄLLEN

Wenn Sie Verbraucher sind, weisen wir darauf hin, dass die Bedingungen zu dieser Richtlinie, der Gegenstand von dieser sowie ihre Gestaltung niederländischem Recht unterliegen. Sofern Sie jedoch in Belgien oder Luxemburg ansässig sind, gilt das Recht Ihres jeweiligen Wohnsitzlandes. Zwischen Ihnen und uns wird hiermit vereinbart, dass, sofern Sie nicht in Belgien oder Luxemburg ansässig sind und daher ebenfalls Verfahren in diesen Ländern einleiten können, ausschließlich niederländische Gerichte zuständig sind.

Sofern es sich bei Ihnen um ein Geschäft handelt, so unterliegen diese Richtlinien, ihr Gegenstand sowie deren Gestaltung (sowie sämtliche nicht-vertragsbedingten Streitfälle oder Ansprüche) niederländischem Recht. Zwischen Ihnen uns wird hiermit die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte in Oost-Brabant, 's-Hertogenbosch, Niederlande, vereinbar.

Print this page or download as pdf