Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gezamenlijk Voordeel B.V. Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Artikel 5 – De prijs

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Duur

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

Gezamenlijk Voordeel B.V. Lorentzweg 1 5482 TP Schijndel Nederland

E-mailadres: info@gezamenlijkvoordeel.nl

Telefoonnummer: +31(0)736110151

Ondernemingsnummer: 17185311

Bankrekeningnummer: IBAN NL22 ABNA 0244 6811 12

Artikel 2 – Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in Nederland, België en Luxemburg. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 – Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden iDeal, Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact en overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of1 het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.
 6. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@gezamenlijkvoordeel.nl. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

"MODELFORMULIER VOOR HERROEPING" (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan GezamenlijkVoordeel B.V. Lorentzweg 1, 5482 TP Schijndel: - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) - Besteld op (*)/Ontvangen op (*) - Naam/Namen consument(en) - Adres consument(en) - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) - Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

Artikel 5 – De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 – Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
 3. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
 4. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.
 3. Leveringen gebeuren van maandag t/m zaterdag.
 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres info@gezamenlijkvoordeel.nl
 7. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 – Duur

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

Artikel 10 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@gezamenlijkvoordeel.nl We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Nederlandse rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Nederlandse consumentenrecht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenbond bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenbond bereiken via deze link: https://www.consumentenbond.nl/
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Allgemeine Geschäftsbedingungen Gezamenlijk Voordeel B.V.

Inhalt

Artikel 1 – Angaben zum Verkäufer

Artikel 2 – Geltungsbereich

Artikel 3 – Unser Angebot und Ihre Bestellung

Artikel 4 – Widerrufsrecht

Artikel 5 – Preis

Artikel 6 – Bezahlung

Artikel 7 – Konformität und Gewährleistung

Artikel 8 – Lieferung und Erfüllung

Artikel 9 – Dauer

Artikel 10 – Höhere Gewalt

Artikel 11 – Geistiges Eigentum

Artikel 12 – Beschwerderegelung und Rechtsstreitigkeiten

Artikel 1 – Angaben zum Verkäufer

Wir sind:

Gezamenlijk Voordeel B.V.

Lorentzweg 1

5482 TP Schijndel

Niederlande

E-Mailadresse: info@gezamenlijkvoordeel.nl

Telefonnummer: +31(0)736110151

Unternehmensnummer: 17185311

Bankkonto: IBAN NL22 ABNA 0244 6811 12

Artikel 2 – Geltungsbereich und Bedingungen

 1. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jedes unserer Angebote als Webshop an Sie als Verbraucher (jede natürliche Person, die ausschließlich für nicht berufliche Zwecke in Verkehr gebrachte Produkte oder Dienstleistungen erwirbt oder benutzt).
 2. Wir liefern ausschließlich die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Wenn Sie eine Lieferadresse in einem anderen Land angeben, können wir Ihre Bestellung ablehnen.
 3. Um eine Bestellung aufgeben zu können, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn Sie noch nicht 18 Jahre alt sind, bitten wir Sie, die Bestellung von Ihren Eltern oder gesetzlichem Vormund aufgeben zu lassen. Wenn wir feststellen, dass die Bestellung von einem Minderjährigen aufgegeben wurde, können wir sie ablehnen.
 4. Mit der Aufgabe einer Bestellung auf der Website erteilen Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die jederzeit auf der Website verfügbar sind.
 5. Wenn Sie online bestellen, erhalten Sie von uns außerdem zusammen mit der Bestellbestätigung oder spätestens bei Lieferung eine Kopie dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in einem Format, in dem Sie sie speichern oder ausdrucken können. Im Übrigen empfehlen wir Ihnen, dies in jedem Fall zu tun.
 6. Wenn neben diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch besondere Bedingungen anwendbar sind, haben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch Vorrang vor diesen besonderen Bedingungen. Wenn unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den besonderen Bedingungen unvereinbar sind, können Sie sich als Verbraucher jederzeit auf die für Sie günstigere Regelung berufen.

Artikel 3 – Unser Angebot und Ihre Bestellung

 1. Wenn ein Angebot nur für begrenzte Dauer gilt oder bestimmten Bedingungen unterliegt, weisen wir darauf in unserem Angebot ausdrücklich hin.
 2. Wir beschreiben jederzeit so ausführlich und genau wie möglich, was wir Ihnen verkaufen und wie der Bestellvorgang verlaufen wird. Die Beschreibung ist in jedem Fall so detailliert, dass Sie sich ein gutes Urteil bilden können. Wenn wir Abbildungen verwenden, handelt es sich um eine wahrheitsgetreue Wiedergabe der angebotenen Güter und/oder Dienstleistungen. Irren ist jedoch menschlich, und wenn wir uns eindeutig geirrt haben, sind wir nicht verpflichtet, Ihnen noch zu liefern.
 3. Ihre Bestellung ist abgeschlossen und der Vertrag ist wirksam, sobald wir Ihre Bestellung per E-Mail bestätigen und sobald wir für Ihren Zahlungsvorgang mit Kredit- oder Debitkarte die Genehmigung von Ihrem Kartenherausgeber erhalten haben. Wir akzeptieren iDeal, Visa, MasterCard, Maestro, Bancontant und Banküberweisung. Wenn der Herausgeber Ihrer Karte Ihre Zahlung an uns ablehnt, können wir nicht für Verzögerungen bei der Lieferung und/oder Nichtlieferung Ihrer Bestellung verantwortlich gemacht werden. Bestellungen ohne gültige Zahlung auf den Namen des registrierten Karteninhabers werden nicht akzeptiert oder bearbeitet.
 4. Um ein Produkt zu kaufen, fügen Sie das Produkt zum Warenkorb hinzu. Geben Sie anschließend Ihre Kontaktangaben und Rechnungsdaten ein. Wählen Sie dann die Lieferart. Als letzten Schritt erhalten Sie eine Übersicht, akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und bestätigen die Zahlung durch Klick auf die Schaltfläche Bestellen mit dem Zusatz „Bestellung mit Zahlungsverpflichtung“. Wenn Sie diese Schritte erledigt haben, ist der Kaufvertrag wirksam.

Artikel 4 – Widerrufsrecht

 1. Wenn Sie bei uns Waren oder Dienstleistungen erwerben, haben Sie ab der Lieferung oder1 dem Abschluss des Kaufs 14 Tage das Recht zu entscheiden, dass Sie die Waren nicht behalten möchten. Sie können Ihre Bestellung dann ohne Zahlung eines Zuschlags und ohne Angabe von Gründen zurücksenden (die Kosten dafür tragen Sie selbst). Innerhalb von 14 Tagen, nachdem wir Ihre Bestellung zurückerhalten haben oder Sie angegeben haben, dass Sie vom Vertrag zurücktreten möchten, erstatten wir Ihnen den vollständigen Kaufpreis mit dem gleichen Zahlungsmittel, mit dem Sie bereits gezahlt haben.
 2. Die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung der Waren gehen daher auf Ihre Rechnung. Wir werden Ihnen die entsprechenden Kosten mitteilen oder Ihnen diesbezüglich eine Schätzung geben, falls dies berechtigterweise nicht im Voraus berechnet werden kann. Wenn die Waren nicht per Post zurückgesandt werden können, werden wir sie bei Ihnen abholen und Ihnen dafür keine Kosten berechnen.
 3. Mit der Rückzahlung können wir warten, bis wir die Waren zurückerhalten haben oder bis Sie angegeben haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt.
 4. Während der ersten 14 Tage nach der Lieferung erwarten wir, dass Sie mit der Bestellung und der Verpackung sorgfältig umgehen. Wenn Sie die Waren noch gemäß der Beschreibung oben zurücksenden wollen, dürfen Sie sie nur insofern auspacken oder benutzen, als dies notwendig ist, um zu beurteilen, ob Sie die Ware behalten möchten oder nicht. Zurückgesandte Waren können ausprobiert, dürfen aber nicht gebraucht worden sein. Wenn Sie die Waren zurücksenden, muss dies, soweit möglich, zusammen mit der Originalverpackung mit allen gelieferten Zubehörteilen und im Originalzustand und der Verpackung sowie unter Berücksichtigung der folgenden Anweisungen erfolgen.
 5. Sie können das Retourpaket per Post oder Kurierdienst zurücksenden.
 6. Um ihr Widerrufsrecht sowohl bei der Erbringung von Dienstleistungen als auch bei der Lieferung von Waren so schnell und korrekt wie möglich auszuüben, können Sie das Formular unten ausfüllen und zurücksenden an info@gezamenlijkvoordeel.nl. Wir werden Ihnen per E-Mail eine Empfangsbestätigung Ihres Widerrufs zusenden.

„MELDEFORMULAR FÜR WIDERRUF

(dieses Formular nur ausfüllen und zurücksenden, wenn Sie vom Vertrag zurücktreten möchten) – An GezamenlijkVoordeel B.V. Lorentzweg 1, 5482 TP Schijndel:

- Ich/Wir (*) teile/n (*) Ihnen hierdurch mit, dass ich/wir (*) unseren Vertrag über den Verkauf der folgenden Waren/die Erbringung der folgenden Dienstleistungen (*) widerrufe/n (*)

- Bestellt am (*)/Erhalten am (*)

- Name(n) Verbraucher

- Adresse Verbraucher

- Unterschrift des (der) Verbraucher/s (nur bei Einreichung auf Papier)

- Datum

(*) Nichtzutreffendes streichen.“

Artikel 5 – Preis

 1. Während des in unserem Angebot angegebenen Zeitraums ändern wir unsere Preise nicht, vorbehaltlich Preisänderungen infolge von Veränderungen der MwSt.-Sätze.
 2. Unsere Preise verstehen sich inklusive aller Steuern, MwSt., Gebühren, Abgaben und Dienstleistungen. Sie werden daher keine Überraschungen erleben. Wir können aber beschließen, zusätzlich zum Kaufpreis auch die Versandkosten zu berechnen. Dies teilen wir Ihnen in jedem Fall im Voraus mit, bevor Sie die Bestellung endgültig aufgeben.

Artikel 6 – Zahlung

 1. Zahlungen können wir nur mit den auf unserer Website angegebenen Zahlungsarten akzeptieren.
 2. Um eine sichere Online-Zahlung und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Angaben zu garantieren, werden die Transaktionsdaten mit SSL-Technologie verschlüsselt per Internet übermittelt. Sie benötigen keine spezielle Software, um per SSL zu bezahlen. Eine sichere SSL-Verbindung erkennen Sie am „Schloss“-Symbol auf dem unteren Statusbalken Ihres Browsers.

Artikel 7 – Konformität und Gewährleistung

 1. Wir garantieren, dass unsere Waren mit der Bestellung übereinstimmen und den üblichen Erwartungen, die Sie daran anhand der Produktspezifikationen haben können, entsprechen. Selbstverständlich garantieren wir Ihnen, dass unsere Waren alle zum Zeitpunkt der Bestellung geltenden Gesetze erfüllen.
 2. Außerdem wenden wir in Bezug auf die Lieferung von Waren die gesetzliche Mindestgewährleistungsfrist von zwei Jahren an, falls die Ware nicht der aufgegebenen Bestellung entspricht. Das bedeutet, dass die Ware bei Mängeln oder Defekten bis zu 2 Jahre nach der Lieferung kostenlos repariert oder aber ersetzt wird.
 3. Soweit dies möglich und sinnvoll ist, können Sie zwischen Reparatur und Ersatz der Ware wählen. Nur wenn die Reparatur oder der Ersatz der Ware übertrieben oder innerhalb einer angemessenen Frist nicht durchführbar wäre, haben Sie das Recht, einen niedrigeren Preis oder die Entbindung vom Verkaufsvertrag zu verlangen.
 4. Falls der Defekt oder Mangel innerhalb von 6 Monaten nach der Lieferung erkennbar wird, wird davon ausgegangen, dass er bereits vor der Lieferung vorhanden war, sofern wir nicht das Gegenteil beweisen können. Nach 6 Monaten müssen Sie selbst den Nachweis erbringen, dass der Mangel bereits bei der Lieferung vorhanden war.

Artikel 8 – Lieferung und Erfüllung

 1. Alle Waren und Dienstleistungen werden an die von Ihnen bei der Bestellung angegebene Adresse geliefert bzw. dort bereitgestellt.
 2. Wenn ein Artikel im Lager vorrätig ist, kann er unter Ihrer Lieferadresse innerhalb von 1 bis 4 Werktagen bereitgestellt werden. Wenn ein Artikel nicht im Webshop vorrätig ist, kann er unter Ihrer Lieferadresse innerhalb von 3 bis 6 Werktagen bereitgestellt werden. Über den Liefertermin benachrichtigen wir Sie in Ihrer Bestellbestätigung.
 3. Lieferungen erfolgen von Montag bis Samstag.
 4. Falls wir nicht rechtzeitig liefern können, benachrichtigen wir Sie in jedem Fall vor dem Ablauf der vorgesehenen Lieferfrist. Wenn wir das nicht tun, können Sie von der Bestellung kostenlos zurücktreten. In diesem Fall zahlen wir Ihnen den Betrag spätestens 30 Tage nach dem Rücktritt.
 5. Unsere Lieferungen erfolgen stets auf unser eigenes Risiko. Sie müssen sich daher keine Gedanken über Waren machen, die bei der Post verloren gehen. Wenn Sie uns aber Waren innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf zurücksenden, da Sie sie lieber nicht behalten möchten, sind Sie für den Transport verantwortlich.
 6. Falls die von uns gelieferten Waren beim Transport beschädigt wurden oder mit den auf dem Lieferschein angegebenen Artikeln oder mit den von Ihnen bestellten Artikeln nicht übereinstimmen, müssen Sie dies so schnell wie möglich und spätestens innerhalb von 3 Tagen angeben und uns die Artikel innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt zurücksenden. Falls Sie Fragen zum Ausfüllen dieses Rücksendeformulars haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter unter der E-Mail info@gezamenlijkvoordeel.nl
 7. Wir haften nicht für bestimmte Folgeschäden bei verspäteter Lieferung oder Nichtlieferung durch das vom Unternehmen beauftragte Versandunternehmen. Unsere Haftung beschränkt sich in derartigen Fällen auf den Wert der Artikel, von denen angegeben wird, dass sie nicht vom Kunden erhalten wurden.

Artikel 9 – Dauer

 1. Der Verbraucher kann einen Vertrag, der für unbestimmte Dauer abgeschlossen wurde, jederzeit unter Berücksichtigung der diesbezüglich festgelegten Kündigungsregeln und mit einer Kündigungsfrist von höchstens einem Monat kündigen.
 2. Ein befristeter Vertrag hat eine Laufzeit von höchstens zwei Jahren.
 3. Falls ein befristeter Vertrag über den Kauf von Waren vereinbart wurde, der bei Stillschweigen des Verbrauchers per Internet verlängert wird, wird der Vertrag als unbefristeter Vertrag fortgesetzt, wobei die Kündigungsfrist nach Fortsetzung des Vertrags höchstens einen Monat beträgt.
 4. Wird zwischen dem Unternehmen und dem Verbraucher ein befristeter Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, wird diese Klausel in fett gedruckten Buchstaben in einem vom Textkörper getrennten Kästchen auf der Vorderseite der ersten Seite dargestellt.
 5. Diese Klausel muss auf die Folgen der stillschweigenden Verlängerung hinweisen, unter anderem auf die Bestimmung im folgenden Absatz zur Kündigung sowie die Frist, innerhalb der der Verbraucher gegen die stillschweigende Verlängerung des Vertrags Widerspruch einlegen kann, und darauf, wie er diesen Widerspruch bekannt gibt. Nach der stillschweigenden Verlängerung eines befristeten Dienstleistungsvertrags kann der Verbraucher vom Vertrag jederzeit ohne Entschädigung unter Berücksichtigung der Kündigungsfrist von maximal zwei Monaten zurücktreten.

Artikel 10 – Höhere Gewalt

 1. Im Falle höherer Gewalt sind wir nicht verpflichtet, unsere Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen. In diesem Fall können wir entweder die Erfüllung unserer Verpflichtungen für die Dauer der höheren Gewalt aussetzen oder den Vertrag endgültig auflösen.
 2. Unter höherer Gewalt versteht man jeden Umstand, der sich unserem Willen und unserer Kontrolle entzieht und die Erfüllung unserer Verpflichtungen ganz oder teilweise verhindert. Darunter verstehen wir unter anderem Streiks, Feuer, Betriebsstörungen, Energiestörungen, Störungen in einem (Telekommunikations-)Netz oder einer Verbindung oder benutzten Telekommunikationssystemen und/oder der auch momentanen Nichtverfügbarkeit unserer Website, die Nicht- oder nicht rechtzeitige Lieferung durch Zulieferer oder anderer eingeschalteter Dritter...

Artikel 11 – Geistiges Eigentum

 1. Unsere Websites, Logos, Texte, Fotos, Namen und im Allgemeinen unsere gesamte Kommunikation sind durch geistige Eigentumsrechte geschützt, die entweder uns, unseren Zulieferern oder anderen Berechtigten gehören.
 2. Die Nutzung und/oder Änderung der geistigen Eigentumsrechte ist gemäß den Bestimmungen dieses Artikels verboten. So dürfen Sie zum Beispiel nicht ohne vorherige und ausdrückliche schriftliche Genehmigung Zeichnungen, Fotos, Namen, Texte, Farbkombinationen von Logos usw. kopieren oder vervielfältigen.

Artikel 12 – Beschwerderegelung und Rechtsstreitigkeiten

 1. Wir hoffen natürlich, dass unsere Kunden stets zu 100 % zufrieden sind. Wenn Sie trotzdem Beschwerden über unsere Dienste haben, erreichen Sie uns unter info@gezamenlijkvoordeel.nl. Wir unternehmen alles, um Ihre Beschwerde innerhalb von 7 Tagen zu behandeln.
 2. Alle Verträge, die wir mit unseren Kunden abschließen, unterliegen unabhängig von ihrem Wohnort ausschließlich dem niederländischen Recht und bei Streitigkeiten sind ausschließlich die niederländischen Gerichte zuständig. Falls aus Gründen des internationalen Rechts dennoch ein anderes Recht anwendbar ist, wird für die Auslegung der derzeitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen an erster Stelle auf das niederländische Gesetz über Marktpraktiken und Verbraucherschutz zurückgegriffen.
 3. Laut eine aussergerichtlichen Einigung dieser Streitsache ist der Consumentenbond befugt alle Anträge zu aussergerichtlichen Vereinbarungen  von Verbraucherstreitigkeiten zu empfangen.  Dieser (Consumentenbond) wird daraufhin entscheiden den Fall selbst zu behandeln oder an eine qualifizierte Stelle weiterzuleiten. Sie können der Verbraucher Consumentenbond selbst erreichen durch dieser Link: https://www.consumentenbond.nl/
 4. Bei Streitsaches mit ein grenzüberchreitendes Element können Sie sich verwenden von das Online Dispute Resolution Plattform durch dieser Link: http://ec.europa.eu/odr

Conditions Générales Gezamenlijk Voordeel

Table des matières

Article 1 – Identité de l’Entreprise

Article 2 – Champ d’application

Article 3 – Offres et Naissance des contrats

Article 4 – Droit de rétractation

Article 5 – Prix

Article 6 – Paiement

Article 7 – Conformité et Garantie

Article 8 – Livraison et exécution

Article 9 – Durée

Article 10 – Force Majeure

Article 11 – Propriété intellectuelle

Article 12 – Procédure de plainte

Article 1 – Identité de l’Entreprise

Nous sommes :

Gezamenlijk Voordeel B.V.

Lorentzweg 1

5482 TP Schijndel

Pays-Bas

Adresse e-mail : info@gezamenlijkvoordeel.nl

Numéro de téléphone: +31(0)736110151

Numéro d’entreprise (BCE): 17185311

Numéro de compte bancaire : IBAN NL22 ABNA 0244 6811 12

Article 2 – Champ d’application & Conditions

 1. Les présentes Conditions Générales s’appliquent à chaque offre entre l’entreprise deGezamenlijkVoordeel et le consommateur (consommateur : toute personne physique qui conclut un contrat à distance avec l’entreprise en vue d’acquérir ou d’utiliser les produits ou services de l’entreprise à des fins excluant tout utilisation professionnelle).
 2. L’adresse de livraison fournie par l’Acheteur doit se trouverPay-Bas, Belgique et Luxembourg. Si vous indiquez une adresse de livraison dans un autre pays, nous pouvons refuser votre commande.(Nous ne livrons pas en dehors de des pays indiqués.)
 3. Afin de passer une commande, vous devez avoir au moins 18 ans. Si vous n’avez pas 18 ans, nous vous demandons d’obtenir le consentement préalable de vos parents ou votre tuteur ou représentant légal afin de passer une commande. Si nous remarquons que la commandeàété faite par une mineur, nous pouvons refuser cette commande.
 4. En utilisant le Site Internet dewww.gezamenlijkvoordeel.nlet/ou en y plaçant une commande, vous acceptez les présentes Conditions Générales ainsi que tous droits et obligations tels qu’ils sont mentionnés sur le Site Internet vous sont applicables.
 5. Lors de la confirmation de votre commande ou au plus tard lors de la livraison, nous vous enverrons une copie de nos Conditions Générales dans un format que vous pouvez enregistrer ou imprimer, ce que nous vous recommandons de faire dans tous les cas.
 6. Dans le cas où, outre ces Conditions Générales des conditions spécifiques sont d’application, ce qui précède s'applique également à ces conditions particulières. En cas de contradiction entre les articles des présentes Conditions Générales et ceux de conditions spécifiques, le consommateur peut toujours se prévaloir de la disposition applicable qui lui est la plus favorable.

Article 3 – Offres et Naissance des contrats

 1. Si une offre est valide pour une durée limitée ou est soumise à certaines conditions, ceci est toujours mentionné expressément dans l’offre.
 2. Notre offre contient une description complète et précise des produits offerts ainsi que du processus de commande. La description est suffisamment détaillée pour vous permettre d'évaluer correctement l'offre. Si nous faisons usage d’illustrations, celles-ci sont une représentation fidèle des produits offerts. Si nous nous trompons de manière manifeste, nous ne sommes pas obligé de livrer le produit ou service (l’erreur est humaine).
 3. Votre commande sera complète et le contrat naît dès que nous avons confirmé votre commande par e-mail et dès que nous avons reçu l’approbation de votre transaction, de l’émetteur de votre carte de crédit ou de débit. Nous acceptonsiDeal, Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact et virement. Nous ne sommes pas responsable pour des retards de livraison et/ou non-livraison de votre commande si ces retards sont dus au refus de votre paiement par l’émetteur de votre carte. Aucune commande n’est acceptée ni traitée sans paiement valide au nom du titulaire (enregistré) de la carte.
 4. Pour acheter un produit, vous devez l’ajouter à votre panier. Ensuite, vous remplissez le formulaire avec vos données personnelles ainsi que vos données de facturation et vous choisissez votre mode de livraison.Dans la dernière étape du procédé de commande, vous verrez ensuite une page de résumé où il vous sera demandé d’accepter nos Conditions Générales et de confirmer votre paiement par l’activation d’un bouton avec la mention « commande avec obligation de paiement ». Après avoir complété ces étapes, votre achat sera définitif.

Article 4 – Droit de rétractation

 1. Pour tout achat de biens ou service, vous disposez d'un délai de 14 jours calendrier à compter de la livraison ou1la conclusion du contrat pour vous rétracter dudit contrat. Pendant ce temps vous pouvez retourner votre commande sans pénalité et sans indication de motif (les frais de retour sont à votre charge). Dans les 14 jours suivant le retour de votre commande ou la terminaison du contrat, nous vous rembourserons l’intégralité du prix d’achat, en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale.
 2. Les frais de retour sont donc à votre charge. Nous indiquerons le coût exact pour ce retour ou donnerons une estimation fidèle, s’il est impossible de prévoir le coût exacte. Au cas qu’il n’est pas possible de renvoyer les bien par la poste, nous récupérerons les biens à nos propres frais.
 3. Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à la récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
 4. Pendant le délai de rétractation, nous vous conseillons de manipuler le bien et l’emballage avec précaution,de ne pas déballer le produit ou l’utiliser sauf dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour pouvoir évaluer si vous souhaitez conserver le bien ou non. Si vous faites usage de votre droit de rétractation, nous vous demandons de renvoyer le bien accompagné de tous les accessoires livrés et – dans la mesure du possible – dans son état et emballage initial, conformément à nos instructions ci-dessous.
 5. Vous pouvez renvoyer votre paquet par la poste ou par service courrier
 6. Pour exécuter votre droit de rétraction d’une manière correcte et rapide, vous devez remplir et nous transmettre le formulaire ci-dessous [insérez ici l'adresse]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation.

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

A l'attention de Gezamenlijk Voordeel B.V. Lorentzweg 1, 5482 TP Schijndel :

- Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous

- Commandé le (*)/reçu le (*)

- Nom du (des) consommateur(s)

- Adresse du (des) consommateur(s)

- Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)

- Date

(*) Biffez la mention inutile." .

Article 5 – Prix

 1. Pendant la durée de validité mentionnée dans l’offre, les prix des biens et/ou services proposés ne sont pas augmentés, sauf modifications de prix consécutives à des changements de tarifs TVA.
 2. Nos prix incluent toutes les taxes, impôts et services. Il n’y aura donc jamais de surprise pour vous. Cependant, nous pouvons décider de mettre à votre charge les frais de livraison. Dans ce cas, nous vous en notifierons avant la confirmation de votre commande.

Article 6 – Paiement

 1. Le paiement est limité aux modes de paiement proposés sur notre Site Internet.
 2. Pour garantir un paiement en ligne sécurisé et garantir la sécurité de vos données à caractère personnel, les données de transaction sont chiffrées avec une technologie SSL envoyée sur le net. Pour payer avec SSL, vous n’avez besoin de software spécial. Vous reconnaissez une connexion-SSL sécurisée à la « serrure » présente dans la barre de statut de votre navigateur.

Article 7 – Conformité et Garantie

 1. Nous garantissons que nos produits sont conformes à votre commande et répondent aux attentes normales que vous pouvez avoir tenant compte des spécifications du produit. Nous garantissons également que nos produits répondentau prescrit del’ensemble des lois existantes au moment de votre commande.
 2. En outre, concernant la livraison de biens vous jouissez du délai de garantie légaleminimumde deux ans en cas de non-conformité du bien de consommation, c'est-à-dire lorsque le bien livré ne correspond pas à celui demandé ou commandé. Cela veut dire qu’en cas de défauts des biens qui sont découverts jusqu’à 2 ans suivant la livraison, les biens seront réparés, sinon remplacés.
 3. Vous avez le droit à la réparation ou au remplacement sans frais du bien (au choix du consommateur, mais en fonction de ce qui est possible et raisonnable). Uniquement dans le cas où la réparation ou le remplacement demande des efforts our ressources disproportionné ou impossibles, ou ne peuvent pas être effectués dans un délai raisonnable, vous avez alors le droit d'exiger une réduction de prix ou le remboursement du produit.
 4. Si le défaut est mineur, vous ne pouvez pas exiger le remboursement.
 5. Si la constatation du défaut est faite dans les six premiers mois, le défaut est présumé exister depuis la livraison. Le vendeur doit prouver le contraire s’il n’est pas d’accord. Si la constatation est faite plus de six mois après la livraison, le consommateur est tenu de prouver l'existence de la non-conformité au moment de la livraison.

Article 8 – Livraison et exécution

 1. Les livraisons prennent place à l’adresse de livraison communiquée lors de votre commande.
 2. Si le produit commandé est en stock, nous veillons à livrer endéans 1 à 4 jours ouvrables. Les articles qui ne sont pas en stock, sont livrés endéans 3 à 6 jours ouvrables. Nous vous informons de la date de livraisons dans votre confirmation de commande.
 3. Les livraisons sont effectuées du lundi au samedi.
 4. Si nous ne pouvons pas livrer à temps, nous vous en informerons toujours avant la date de livraison prévue. Si nous ne vous informons pas à temps, vous avez le droit d’annuler votre commande sans frais. Dans ce cas, nous vous rembourserons dans les 30 jours suivant l’annulation.
 5. L’envoi de votre commande a toujours lieu à notre risque, de sorte que vous ne devez jamais vous soucier d’éventuelles pertes de marchandises dans la poste. L’envoi de retour de marchandises que vous nous retournez dans les 14 jours suivant l’achat parce que vous ne souhaitez pas les conserver, a toujours lieu à votre propre risque.
 6. Si les marchandises livrées par nos soins ont été endommagées pendant le transport, ne correspondent pas aux articles figurant sur le bon de livraison ou ne correspondent pas avec les articles que vous avez commandés, vous devez le nous signaler le plus tôt possible, et au plus tard dans les 3 jours et vous devez ensuite nous retourner les articles en question dans les 14 jours suivant la réception. Si vous avez des questions en complétant ce formulaire, vous pouvez contacter un de nos collaborateurs à l’adresse emailinfo@gezamenlijkvoordeel.nl.
 7. Nous ne sommes en aucun cas responsables des dommages consécutifs liés à une livraison tardive ou à une absence de livraison par le transporteur. Notre responsabilité sera limitée à la valeur des articles dont il a été prouvé qu'ils n'ont pas été reçu par le client.

Article 9 – Durée

 1. Le consommateur peut, s’il agit d’un contrat à durée indéterminée, résilier le contrat pendant toute la durée du contrat, compte tenu avec les règles de résiliation mentionné dans le contrat.Le consommateur doit toujours prévoir un délai d’un mois entre la signification de son intention de résilier le contrat et la résiliation effective du contrat.
 2. Un contrat à durée déterminée ne peut durer que 2 ans (au maximum).
 3. Si un contrat à durée déterminée contient une clause de reconduction tacite, le contrat devient un contrat à durée indéterminée avec un délai de résiliation d’un mois.
 4. Si un contrat de services à durée déterminé entre l’entreprise et le consommateur contient une clause de reconduction tacite, cette clause est mentionnée expressément et encadrée sur la page de garde du contrat.
 5. Cette clause contient les conséquences juridiques et modalités de la reconduction tacite.

Article 10 – Force Majeure

 1. En cas de force majeure, nous ne sommes pas tenus de respecter nos obligations à l’égard des consommateurs. Dans ce cas, nous avons soit le droit de suspendre nos obligations pour la durée de l'événement de force majeure, soit d’annuler définitivement votre commande.
 2. On entend par force majeure toute circonstance indépendante de notre volonté par laquelle le respect de nos obligations à votre égard est rendu entièrement ou partiellement impossible. Ces circonstances sont entre autres : les grèves, le lock-out, les conflits du travail, l’incendie, les incidents techniques, les pannes d’énergie, les perturbations dans les réseaux ou lignes (de télécommunications) ou autres systèmes de communication utilisés et/ou la non disponibilité de notre Site Internet, l’absence de livraison ou la livraison tardive des fournisseurs ou d’autres tiers, …

Article 11 – Propriété Intellectuelle

 1. L’ Acheteur reconnaît expressément que tous les droits de propriété intellectuelle liés à l’information fournie, aux communications ou aux autres déclarations concernant les Produits, logos, et/ou le Site Internet appartiennent àinfo@gezamenlijkvoordee.nlses sous-traitants ou d’autres ayants droits.
 2. Il est interdit à l’Acheteur de faire usage de et/ou d’apporter des modifications aux droits de propriété intellectuelle tels que décrits dans cet article, comme par exemple de les reproduire sans autorisation expresse préalable et écrite (deGezamenlijkVoordeel, ses sous-traitants ou autres ayants droits).

Article 12 – Procédure de plainte

 1. Nous espérons bien évidemment toujours que tous nos clients soient satisfaits à 100%. Au cas où vous auriez néanmoins des plaintes, n’hésitez pas à nous contacter surinfo@gezamenlijkvoordeel.nl.Nous nous engageons à traiter votre plainte dans les 7 jours.
 2. Le droit belge est exclusivement applicableatous les contrats avec nos clients, quel que soit leur lieu de résidence. Tous les litiges liés ou découlant des offres de Gezamenlijk Voordeel relèvent de la compétence exclusive des cours et tribunaux néerlandais.
 3. Si, pour des raisons lié au droit international, une autre législation serait quand-même applicable, celle-ci sera interprétée en premier lieu conformément au dispositions des lois applicables néerlandais relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
 4. Dans le cadre du règlement extrajudiciaire des litiges, l'Association des consommateurs est autorisée à recevoir toute demande de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.Ce service traitera la demande lui-même ou la transférera à l'entité qualifiée. Vous pouvez contacter Consumentenbond via le lien suivant: https://www.consumentenbond.nl/
 5. En cas de litige transfrontalier, vous pouvez de plus faire appel à la plateforme "Online DisputeResolution" de l'Union Européenne via le lien:https://ec.europa.eu/odr
Print this page or download as pdf